Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta
Nazwisko: Magierska
Nazwisko rodowe: Jankowska
Miejsce urodzenia: Żmudek
Data urodzenia: 15-05-1910
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie przeciwko grupie osób, którzy "czynili przygotowania do usiłowania zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego przez inspirowanie nielegalnych zebrań oraz zachęcanie do rozwinięcia wśród młodzieży szkolnej kontrrewolucyjnej działalności." D. Magierska została zatrzymana dn. 10.07.1952 i od dn. 14.07.1952 tymczasowo aresztowana. Wyrokiem WSR w Lublinie z dn. 4.11.1952 skazana na 6 lat więzienia. Dn. 05.09.1953 wyrok zmieniono na 10 lat. Dn. 30.09.1953 NSW w Warszawie orzekł karę 8 lat więzienia, utratę praw obywatelskich i honorowych na 3 lata i przepadek mienia. IPN Lu 015/397 (III/7999)
Akta prokuratorskie Dn. 14.07.1952 tymczasowo aresztowana jako podejrzana o to, że "w okresie od września 1949 r. do dnia zatrzymania t.j. 10 lipca 1952 r. czyniła przygotowania do obalenia przemocą demokratycznego ustroju Państwa Polskiego". Dn. 1.10.1952 skierowano akta oskarżenia do WSR w Lublinie. Dn. 4.11.1952 skazana przez na 6 lat więzienia. Dn. 5.09.1953 Sąd ponownie rozpatrzył sprawę i skazał ją na 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata oraz przepadek mienia. Decyzją Rady Państwa z dn. 11.02.1954 skorzystała z prawa łaski, karę złagodzono do 4 lat, zawieszając resztę kary na okres 1 roku. IPN Lu 81/1886 (Sr 330/53)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko grupie osób, w tym przeciwko Danucie Magierskiej oskarżonej o to, że "w okresie od września 1949 r. do lipca 1952 r. na terenie Lublina czyniła przygotowania do usiłowania zmiany przemocą Państwa Polskiego, przez inspirowanie nielegalnych zebrań oraz zachęcanie młodzieży szkolnej do rozwinięcia kontrrewolucyjnej działalności celem wzbudzenia w umysłach młodzieży nienawiści do światopoglądu marksistowskiego, Polski Ludowej i Związku Radzieckiego." Dn. 14.07.1952 tymczasowo aresztowana, wielokrotnie przesłuchiwana. Dn. 4.11.1952 skazana na 6 lat więzienia oraz przepadek mienia. Osadzona w Wiezieniu na Zamku w Lublinie, a następnie w Chełmie. Dn. 5.09.1953 Sąd okrzekł karę 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata i przepadek mienia. Dn. 15.02.1954 zwolniona na podstawie decyzji Rady Państwa z dn. 11.02.1954. Dn. 26.02.1959 z powodu rewizji nadzwyczajnej została uniewinniona. IPN Lu 36/1 (Sr 74/62)
Akta penitencjarne Zapis w Księdze Głównej Więźniów, wg którego D. Magierska została osadzona dn. 19.07.1952 na podstawie decyzji Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie (Pr II 461/52), a następnie dn. 5.09.1953 skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie na 8 lat więzienia (Sr. 330/53). Dn. 24.10.1953 przeniesiona do Więzienia w Chełmie. IPN Lu 3/32
Akta operacyjne D. Magierska występuje w teczce pracy TW ps. "Halina" w doniesieniach TW ps. "Lena" i w protokole przesłuchania TW ps. "Halina" jako z-ca kierow. Wojskowej Służby Kobiet (WSK) Komendy Okręgu Lublin i OPUS ps. "Weronka", która "w czasie okupacji brała b. czynny udział w pracach AK mając duże i rozległe stosunki wśród nauczycielstwa". IPN Lu 003/2554 (I/4511), IPN Lu 00227/1367 (MF 4511/1)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowanie byłych członków "Szarych Szeregów" - działającego w okresie okupacji harcerstwa. D. Magierska od 1943 r. kierowała Chorągwią Żeńską. IPN Lu 08/244 (O/281)
Sprawa agenturalnej obserwacji Sprawa założona na grupę osób, byłych członków "Szarych Szeregów", którzy propagują wśród młodzieży ZHP program "reakcyjno-klerykalny". "W wyniku agenturalnej obserwacji figuranci zostali odsunięci od władz i pracy w ZHP (...) i zaniechali wrogiej działalności". Dn. 28.12.1960 sprawę zakończono. IPN Lu 09/596 (II/1349)
Teczka podręczna Objęta kontrolą operacyjną w ramach teczki podręcznej krypt. "Bakałarze" nr rej. 2605 ze względu na "działalność klerykalną" - "utrzymywanie systematycznych kontaktów z klerem". IPN Lu 09/596 t. 3 (II/1349)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowana dn. 23.02.1977 pod nr 21696 jako podejrzana o kolportaż literatury bezdebitowej na terenie kraju. "W trakcie prowadzenia sprawy nie zebrano materiałów świadczących o wrogiej działalności". Dn. 24.06.1977 sprawę zakończono, a materiały zniszczono za protokołem brakowania akt nr 23/90 z dn. 5.01.1990. Akta o sygn. II/9340 zostały wybrakowane; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.