Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Józef
Nazwisko: Kozicki
Miejsce urodzenia: Ustrzyki Dolne
Data urodzenia: 15-02-1957
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy dn. 08.09.1982 pod nr 28429 "ze względu na prowadzenie antypaństwowej działalności i kolportaż nielegalnych materiałów. W toku prowadzenia sprawy ustalono, że figurant był jednym z członków redakcji, która wydawała nielegalne czasopismo pt. >Spotkania<. Redakcja tego czasopisma określała się jako Niezależna Grupa Wolnych Katolików. Działalność grupy wynikała z inspiracji chrześcijańskich, jednak o silnym zabarwieniu politycznym". Czasopismo wydawane było od 1977 r. Opiekunem redakcyjnym z ramienia KSS KOR został Tadeusz Mazowiecki. W czasie stanu wojennego część członków redakcji została internowana, a dalsza kontrola wykazała, że grupa zaprzestała kontynuowania działalności wydawniczej. Dn. 21.02.1985 sprawę zakończono. Materiały złożono do archiwum pod nr II/10595. IPN Lu 020/746 (II/10595)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 147/81 z dn. 13.12.1981 z powodu tego, że "publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych". Umieszczony w Zakładzie Karnym we Włodawie, a następnie dn. 6.04.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. Zwolniony dn. 15.11.1982. IPN Gd 162/275 (275/11/82)
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" i osób internowanych w okresie stanu wojennego. Materiały dot. Zygmunta Kozickiego zostały zniszczone za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. IPN Lu 020/638 (II/10190); materiały dot. Z. Kozickiego zostały zniszczone.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolę operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Kolporter" nr rej. 32589 jako pracownik Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN (ORPAN). Dn. 26.05.1986 przerejestrowany do SOR krypt. "Sieć" ze względu na kolportaż nielegalnych wydawnictw w środowisku UMCS w Lublinie. IPN Lu 0229/1189 (MF 11548/2)
Akta administracyjne Występuje w maldunkach Wydziału III WUSW Lublin przesłanych do Wydziału III Departamentu III MSW. IPN BU 01232/42 (579/6 t. 37)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy dn. 26.05.1986 z nr 32589 ze względu na podejrzenie prowadzenia nielegalnej propagandy politycznej w środowisku UMCS w Lublinie. W toku prowadzenia sprawy podejrzenie zostało potwierdzone, a z figurantami zostały przeprowadzone rozmowy ostrzegawcze. Rozpracowanie zakończono dn. 04.04.1989, a materiały złożono do archiwum pod nr II/11548, następnie zmikrofilmowano i zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Zachował się mikrofilm. IPN Lu 0229/1189 (MF 11548/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolę operacyjną w ramach KE krypt. "Zbych" nr rej. 38205 po zakończeniu sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Sieć". Kontrola nie wykazała nielegalnej działalności i dn. 23.08.1989 zakończono prowadzenie kwestionariusza ewidencyjnego. Materiały zniszczono za protokołem brakowania akt nr 28/90 z dn. 26.01.1990. Akta wybrakowano; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.