Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Joachim
Nazwisko: Muchliński
Miejsce urodzenia: Nowe Miasto Lubawskie
Data urodzenia: 16-08-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Łucja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące osób internowanych z woj. toruńskiego. W aktach znajduje się wniosek o przeprowadzenie rozmowy ostrzegawczej ze Zbigniewem Muchlińskim sporządzony 9.12.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Toruniu. Ww. od momentu utworzenia NSZZ «Solidarność» stał się jego aktywnym członkiem, uczestniczył w akcjach protestacyjnych organizowanych przez ten związek. IPN By 466/2, IPN By 466/3 (IPN 0754/84)
Akta internowanego Dotyczy internowanych z woj. toruńskiego. Zbigniew Muchliński, aktywny członek NSZZ «Solidarność» ze względu na swoją lekceważącą postawę został internowany 14.12.1981 do Ośrodka Odosobnienia przy ZK w Potulicach. IPN By 082/1 t. 8 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 14.12.1981 na mocy decyzji nr 136/81/OE wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "wykazuje lekceważący stosunek do władz i naczelnych organów". Zwolniony na mocy decyzji nr 136/81-41 o uchyleniu internowania wydanej 14.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/88 (40/A/88)
Akta administracyjne Korespondencja ogólna Wydz. II KWMO/WUSW w Toruniu za lata 1978-1990. W aktach znajduje się skarga Zbigniewa Muchlińskiego w sprawie niezapewnienia mu odpowiedniej opieki lekarskiej w okresie internowania t.j. od 14.12.1981 do 14.01.1982 w ZK w Potulicach. IPN By 076/173
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie po zwolnieniu z internowania. Prowadzenie sprawy zakończono, gdyż rozpracowywany "zaniechał wrogiej działalności". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1060/II. Materiały 02.02.1990 zostały zniszczone przez Wydz. OG WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1060/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Krab" założona na fakt utworzenia w środowisku podziemnej "Solidarności" na terenie Torunia organizacji pod nazwą "Społeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka" (później: "Ruch na Rzecz Obrony Praw Człowieka") i ustalenia osób zgłaszających chęć wstąpienia do niej. Zbigniew Muchliński, były prezes WSS "Społem" w Toruniu, zwolniony z pełnionej funkcji za działalność w NSZZ «Solidarność», internowany był jednym z sygnatariuszy Deklaracji Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka. SOR krypt. "Krab" zakończono wobec zaniechania działalności od grudnia 1985 przez członków organizacji. Materiały złożono do archiwum pod nr 1844/II, 19.05.1987 zmikrofilmowano pod sygn. 1844/2, następnie zniszczono 26.01.1990. Zachował się mikrofilm. IPN By 0104/132 (mkf 1844/2)
Akta administracyjne Materiały dotyczą inicjatywy utworzenia «Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka» w Toruniu. Pod wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia sporządzonym 24.11.1984 podpisali się pracownicy naukowi Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, w tym Z. Muchliński. W aktach znajduje się protokół przesłuchania ww. z 5.12.1984. Decyzją Wydz. Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu z 5.12.1984 odmówiono rejestracji związku, ponieważ działalność organizacji mogłaby spowodować "zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego". IPN BU 1585/21425
Akta paszportowe Zbigniewowi Muchlińskiemu 02.07.1985 odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Kanady, ponieważ osoba zapraszająca go wyjechała w 1981 z kraju do RFN na pobyt czasowy i nie dopełniła formalności związanych z zamiarem otrzymania pobytu stałego zagranicą. EATO 27276
.