Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Władysław
Nazwisko: Łapkiewicz
Miejsce urodzenia: Rypin
Data urodzenia: 27-06-1951
Imię ojca: Adam
Imię matki: Radosława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Materiały dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu woj. toruńskiego. W aktach znajduje się wniosek o internowanie Jerzego Łapkiewicza sporządzony 15.12.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Toruniu. Ww. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KZ NSZZ «Solidarność» w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznych Układów Specjalizowanych w Toruniu. Po internowaniu przewodniczącego tej komisji przejął jego obowiązki i pomimo wprowadzenia stanu wojennego kontynuował działalność związkową m.in. podjął próbę konsolidacji aktywu związkowego w Ośrodku. 15.12.1981 z Jerzym Łapkiewiczem przeprowadzono rozmowę, w trakcie której zaproponowano mu podpisanie oświadczenia o zaniechaniu prowadzenia "wrogiej" działalności. Ponieważ Jerzy Łapkiewicz kategorycznie odmówił podpisania tego oświadczenia postanowiono o internowaniu go do ośrodka odosobnienia. IPN By 082/1 t. 7 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 16.12.1981 na mocy decyzji nr 146/81/OEA wydanej 15.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "nawołuje do nieprzestrzegania porządku prawnego". Zwolniony na mocy decyzji nr 146/81-112 o uchyleniu internowania wydanej 07.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/74 (40/A/74)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie po zwolnieniu z internowania. Sprawę zakończono z uwagi na zaprzestania prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 996/II zostały zniszczone 22.02.1990 przez Wydz. OG WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 996/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych Jerzego Łapkiewicza znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę nr Z-I-1316 do KDL (Kraje Demokracji Ludowej) i KK (Kraje Kapitalistyczne) w okresie od 01.01.1983 do 01.12.1984 wydane przez Wydz. V KWMO w Toruniu. W uzasadnieniu podano: "internowany za aktywną i wrogą działalność w ramach NSZZ «Solidarność». Przejawia wyraźny negatywny stosunek do aktualnych działań Rządu PRL, PZPR jak też organów SB. Swój wyjazd do KDL i KK mógłby wykorzystać w celu nawiązania kontaktów z osobami działającymi w ramach Komitetów i Biur Informacyjnych «Solidarności» istniejących w KK". IPN By 681/23720 (EATO 23720)