Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Jan
Nazwisko: Maczan
Miejsce urodzenia: Szczytno
Data urodzenia: 09-08-1950
Imię ojca: Michał
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa prowadzona w okresie od 10.09.1980 do 4.05.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Olsztynie z powodu "nastroju niezadowolenia w zakładzie »Unitra-Cemi« w Szczytnie. Z materiałów kartotecznych wynika, że Zbigniew Maczan był członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ w zakładzie »Unitra-Cemi«, wykazywał wrogi stosunek do partii, propagował literaturę MKZ w Gdańsku w zakładzie pracy oraz poza miejscem zatrudnienia, ponadto utrzymywał kontakty z obywatelami RFN. Materiały SOS krypt. "Związek" w dn. 9.12.1986 sfilmowano, a następnie zniszczono w 1987 za protokołem brakowania akt nr 33/87. Mikrofilm o sygn. 2253/2 zniszczono w 1990 (protokół brakowania mikrofilmów nr 37/90). Materiały o sygn. 12120/II zniszczono w 1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany w dn. 13.12.1981 w ramach akcji "Jodła" jako osoba podejrzana o "prowadzenie działalności antysocjalistycznej" w NSZZ »Solidarność«". Umieszczony w Zakładzie Karnym w Iławie, gdzie przebywał do 26.02.1982. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji nr 6 Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie do ośrodka odosobnienia w Zakładzie Karnym w Iławie ponieważ „w przeszłości nawoływał do niepokojów społecznych”. Zwolniony dnia 26.02.1982 na podstawie decyzji nr 24 o uchyleniu internowania. IPN Bi 71/129, IPN Bi 065/277 (1062/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zbigniew Maczan, pracownik zakładu „Unitra-Cemi” w Szczytnie, był kontrolowany operacyjnie w ramach akcji "Klon". W meldunkach operacyjnych wymieniany jako osoba „internowana w związku z prezentowaniem wrogiego stosunku do partii oraz prowadzenia negatywnej działalności w ramach NSZZ »Solidarność«”. Działalność Zbigniewa Maczana polegała m.in. na przywożeniu broszur i ulotek o „wrogich treściach” z MKZ Gdańsk i uczestniczenia w innych „akcjach związkowych zaostrzających sytuacje w zakładzie”. Sprawę zakończono ponieważ ww. „od chwili zwolnienia z internowania nie przejawiał negatywnej ani wrogiej działalności”. Wpis na podstawie IPN Bi 064/139/4 (1114/X, t. 4) i zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach zachowało się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę Wydz. V KWMO Olsztyn z dn. 5.02.1982 do krajów Europy zachodniej i USA w okresie od 1.03.1982 do 1.03.1984. Wg uzasadnienia zastrzeżenia - Z. Maczan był „wrogo ustosunkowany do polityki partii i rządu PRL; za szkodliwą działalność został internowany na okres stanu wojennego, a wyjazd za granicę stworzy ww. możliwość kontynuowania wrogiej działalności na szkodę PRL”. IPN Bi 132/1656/26 (EAOL 70976)