Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Brunon
Nazwisko: Sychowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-10-1952
Imię ojca: Brunon
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dot. przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Ww. figuruje w spisie osób z 17.02.1981, których na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego państwa powołanie do LWP nie jest wskazane; w wykazie osób przewidzianych do zatrzymania i internowania; w wykazie osób z 12.01.1981 przewidzianych do rozmów ostrzegawczych w wypadku zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego w woj. gdańskim z obiektów ochranianych przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku. W aktach znajduje się informacja, że ww. „w trakcie strajku od 15 do 31.08.1980 w sposób demagogiczny naświetlał sytuację społeczno-polityczną kraju. Po zakończeniu strajku prowadził działalność na rzecz elementu antysocjalistycznego- >KPN<. Może podjąć działalność destrukcyjną, podważać wydawane przez odpowiednie władze zarządzenia oraz utrudniać ich realizację. W szczególnych przypadkach może podjąć się prowadzenia akcji sabotażowych”. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1, 3 (911/2), IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 04.12.1981 zarejestrowany pod nr 41608 przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku do SOR krypt. „Klan” z powodu „wykorzystywania związków zawodowych do prowadzenia nielegalnych działań”. Sprawę zakończono z powodu „skazania przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni dnia 06.02.1982 na 7 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18057/II. Materiałów o sygn. 18057/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Akta nadzoru nad śledztwem przeciwko Wojciechowi Sychowskiemu i innym, wszczętym 30.12.1981 i prowadzonym przez Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku (nr RSD-31/81). Podejrzany o to, że jako były członek kierownictwa KZ NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego organizował na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej akcję strajkową, wykorzystywał do tego celu sieć nagłaśniającą prowadząc akcję propagandową skierowaną przeciwko WRON i PZPR. Żądał odwołania stanu wojennego oraz uwolnienia internowanych działaczy NSZZ „Solidarność”. Ponadto żądał od dyrekcji stoczni dostępu do urządzeń poligraficznych oraz swym postępowaniem uniemożliwiał opuszczenie terenu stoczni pracownikom, którzy nie przystąpili do strajku. W dniach 14-16.12.1981 organizował z innymi na terenie Gdańska akcje protestacyjne, m.in. akcję plakatową. 22.01.1982 do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni skierowano akt oskarżenia. IPN Gd 267/6847
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Wojciechowi Sychowskiemu i innym oskarżonemu o to, że jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" Gdańskiej Stoczni Remontowej od 14 do 16.12.1981 brał udział w organizowaniu i kierowaniu strajkiem w/m. Postanowieniem z 18.12.1981 Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim zastosowała wobec ww. areszt tymczasowy. 06.02.1982 wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 3 lat. Rada Państwa uchwałą z 30.04.1983 skorzystała z prawa łaski w stosunku do ww. przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary z wyznaczeniem okresu próby na 5 lat. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na mocy amnestii postanowił skrócić okres próby wyznaczony indywidualnym aktem łaski do 31.12.1985. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 13.10.1989 postanowiono zarządzoną karę "przebaczyć i puścić w niepamięć". PN Gd 253/9251-9253
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim (4 Ds.132/81) z 18.12.1981 za to, że od 14 do 16.12 1981 brał udział w zorganizowaniu strajku w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Osadzony 18.12.1981 w ZK w Starogardzie Gdańskim, 11.01.1982 przeniesiony do AŚ w Gdańsku. 06.02.1982 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.15/82) na karę 7 lat pozbawienia wolności i kary dodatkowe, którą to od 18.02.1982 odbywał w ZK w Koronowie, skąd 09.04.1982 został przeniesiony do ZK w Potulicach. Ww. od 8 do 13.10.1982 przebywał na przepustce wydanej 8.10.1982 przez Naczelnika ZK w Potulicach. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs-56/83) postanowieniem z 5.03.1983 udzielił ww. przerwy w odbywaniu kary na okres 6 miesięcy. Ww. został zwolniony 10.03.1983. Uchwałą nr PU-1111-46-83 z 30.04.1983 Rada Państwa warunkowo zwolniła ww. z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okres próby na 5 lat. IPN 165/44 (39/394a)
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. W. Sychowski figuruje jako osoba do sprawy prowadzonej przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w wykazie spraw karnych grupy śledczej KWMO w Gdańsku na dzień 27.01.1982. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany przez Sekcję VII Wydz. V WUSW w Gdańsku jako O[soba] Z[abezpieczona]. Materiały 30.03.1990 złożono do archiwum i skomasowano pod sygn. 18057/II. Materiałów o sygn. 18057/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.