Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Jan
Nazwisko: Łopiński
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 19-08-1947
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Ppl 195/08/Gd zarządzenie z dnia 27.02.2009 dotyczące Macieja Jana Łopińskiego - prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Rozpracowywany w ramach SOS (18.01.1983 przekwalifikowanej na SOR) z powodu „wspierania osób prowadzących wrogą działalność polityczną”. W 1989 r. materiały złożono do Wydz. „C” WUSW w Gdańsku pod nr. 19903/II, a następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiały o sygn. 19903/II zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta p-ko m.in. Maciejowi Łopińskiemu, oskarżonemu o działalność w zdelegalizowanym związku NSZZ „Solidarność”, sporządzanie i kolportowanie ulotek oraz organizację nielegalnych zebrań w okresie stanu wojennego (z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym w zb. z art. 276 ust. 1 kk i art. 270 ust. 1 kk) [był sekretarzem redakcji tygodnika „Czas” w Gdańsku]. 23.08.1989 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej, materiały zarchiwizowano pod nr. 8794/III w Wydz. "C" WUSW Gdańsk. IPN Gd 013/306 t. 1, 2 (8794/III)
Akta prokuratorskie 13.12.1982 tymczasowo aresztowany w AŚ w Gdańsku. 10.03.1983 uchylono środek zapobiegawczy. 30.06.1983 sprawę przekazano do Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. 4.08.1983 Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K-63/83) na podst. art.3 ust 1 i art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii postępowanie karne umorzył. IPN Gd 267/7730
Akta kontrolne śledztwa Akta postępowania Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk w sprawie napisania i rozpowszechniania na terenie PRL książki wydanej we Francji pt.: "Konspira - rzecz o podziemnej >Solidarności<", której współautorem był Maciej Łopiński. W toku czynności śledczych 12.03.1986 przeszukano mieszkanie ww. Postanowieniem Sądu Najwyższego z 12.09.1986 postępowanie umorzono na mocy przepisów ustawy z 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW Gdańsku pod sygn. 8869/III. IPN Gd 013/373 (8869/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Akta SO, w ramach której Służba Bezpieczeństwa „kontrolowała operacyjnie” Krajową Komisję Wykonawczą „Solidarności”, ponieważ ta „nie uzyskała zgody na działalność”. Akta zawierają m.in.: karty identyfikacyjne z danymi personalnymi członków KKW „S”, notatki służbowe, szyfrogramy oraz dokumenty wytworzone przez KKW „S”. W treści informacji z 14.11.1988, sporządzonej w Biurze Studiów SB MSW, występuje członek Funduszu Inicjatyw Prasowych "Solidarność" Maciej Łopiński. IPN BU 0236/425 (2551/IV)
Akta paszportowe W latach 1984-87 M. Łopińskiemu odmówiono wydania paszportu, powołując się na decyzję Wydz. Paszportów WUSW Gdańsk na podst. art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 o paszportach oraz na zastrzeżenie wyjazdu („Z” nr 8179/83) do „wszystkich krajów świata” w okresie 1.01.1983-31.12.1984. Wniosek przygotował Wydz. Śledczy KWMO/WUSW w Gdańsku z powodu sprawy karnej, prowadzonej w zw. z działalnością w podziemnych strukturach NSZZ „S” w okresie stanu wojennego (art. 276 ust. 1 kk) oraz w okresie 31.03.1985-31.03.1987 („Z” A/A/85) na wniosek Wydz. III WUSW w Gdańsku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17.06.1959 o paszportach. W 04.05.1987 zastrzeżenie anulowano z uwagi na upływ terminu ważności zastrzeżenia. Akta paszportowe w 1983 pobierał zastępca szefa Wydziału WSW 4 Brygady Artylerii OPK. 11.02.1985 M. Łopińskiego zarejestrowano pod nr. 51644 przez Wydz. III WUSW Gdańsk w kategorii „zastrzeżenie wyjazdów”. Materiały o sygn. EAGD 290859 oraz zapis ewidencyjny.