Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Mężydło
Miejsce urodzenia: Lubawa
Data urodzenia: 23-08-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Henryka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nazwisko Antoniego Mężydły pojawia się na k. 282 w aktach SOR krypt. „Wasale” (nr rejestracyjny 50269) prowadzonej od 6.09.1977 do 10.12.1987 przez Wydz. III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło Studenckich Komitetów Solidarności. Materiały o sygn. IPN BU 0222/701 (54100/II).
Nazwisko A. Mężydły pojawia się w materiałach administracyjnych, zgromadzone przez KWMO/WUSW w na terenie województwa gdańskiego, opracowane w lipcu 1978 - wśród danych "osobopoznawczych elementów antysocjalistycznych": Komitetu Samoobrony Społecznej - KOR, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckich Komitetów Solidarności, Wolnych Związków Zawodowych. Materiały o sygn. IPN Gd 536/82.
W okresie 1977-1982 był objęty śledztwem Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk i Prokuratury Rejonowej w Gdańsku dot. redagowania i rozpowszechniania materiałów bezdebitowych na terenie Gdańska "zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". W okresie od 11.11.1978 do 17.03.1980 A. Mężydło poddawany był kilkakrotnie rewizjom osobistym. 22.02.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku umorzyła śledztwo na podstawie dekretu „O przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń” ogłoszonego w związku z wprowadzeniem w PRL stanu wojennego. Materiały o sygn.: IPN Gd 286/1 (4 Ds. 60/78), t. 1-2; IPN Gd 286/2 (4 Ds. 46/80, 4 Ds.60/78); IPN Gd 286/3 (Ds. 60/78); IPN Gd 286/26 (4 Ds. 60/78). Akta pochodzą z okresu 14.01.1977-22.02.1982.
Nazwisko A. Mężydły pojawia się w aktach kontrolnych śledztw w sprawie sporządzania i przechowywania wydawnictw o charakterze antypaństwowym na terenie Gdańska w latach 1977-1980. Materiały o sygn. IPN Gd 013/136 t. 3-5, 13-14.
Akta śledztwa Prokuratury Rejonowej i Wojewódzkiej w Gdańsku z okresu 1978-1979 dot. "rozpowszechniania przy użyciu druku fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL w okresie 1-6 grudnia 1978 w Warszawie, Gdańsku i innych miastach". 08.12.1978 dokonano rewizji osobistej A. Mężydły. 31.03.1979 materiały wyłączono ze sprawy Ds. 96/78 i przekazano do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. Materiały o sygn. IPN Gd 76/5 (Ds.96/78, Ds. 51/90), t. 1-3.
W dniu 22.01.1979 zarejestrowany pod nr. 27046 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku jako rozpracowywany w ramach SOS krypt. „Prymus” z powodu „propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko partii w ramach KSS-KOR i TKN” w czasie studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Zdjęty z ewidencji 10.06.1980 i przekazany do Wydz. III KWMO w Olsztynie. W dniu 29.07.1980 zarejestrowany w Wydz. III KWMO w Olsztynie pod nr. 11513 jako rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Prymus". Sprawę zakończono z powodu powołania figuranta w październiku 1980 do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Legnicy. Zdjęty z ewidencji 07.01.1981, materiały złożono do archiwum KWMO Olsztyn pod sygn. 12090/II, zmikrofilmowano pod sygn. 2223/2. Karta EO-4-A, karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Gdańsk; karta Mkr-2 i EO-130/I z kartoteki Wydz. „C” WUSW Olsztyn; karta Mkr-2 (d. E-14/1) z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Bydgoszcz; dzienniki rejestracyjny WUSW Gdańsk i WUSW Olsztyn; dziennik arch. dział II WUSW Olsztyn; książka ewidencji mikrofilmów WUSW Olsztyn; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; materiały sygn. IPN Bi 0089/2120/1-3 (12090/II); mikrofilm sygn. IPN Bi 0089/2120/1-3/D (2232/2); zapisy w ZSKO-88 i ZSKO-90.
Odnotowany w „Kartotece działaczy i sympatyków SKS” Dep. III MSW z okresu 1977-1980; sympatyk gdańskiego SKS-u, uczestnik nielegalnych zgromadzeń i wykładów Latającego Uniwersytetu, kolporter antysocjalistycznych materiałów, zajmował się także produkcją antysocjalistycznych materiałów. W dniu 01.02.1980 uczestniczył wraz z 2 innymi osobami w kolportażu apelu Lecha Wałęsy przed bramą elektromontażu (stoczni). Zakwestionowano przy nim 166 sztuk egz. apelu. Został poddany przeszukaniu osobistemu i zatrzymany na 48 godzin (01.02.1980). Karta bez symbolu w zbiorze kart (kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) o sygn. IPN BU 01232/204 (V Ds. 163/91, 200/92).
Objęty śledztwem Wydz. III WUSW Toruń - podejrzany o „gromadzenie i kolportaż literatury zawierającej fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. 12.04.1980 dokonano przeszukania w mieszkaniu A. Mężydły. 30.12.1981 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu śledztwo zawieszono z uwagi na fakt internowania głównych podejrzanych. Akta kontrolne śledztwa, sygn. IPN By 082/143 (196/III).
Nazwisko A. Mężydły pojawia się w aktach w sprawie karnej prowadzonej przeciwko funkcjonariuszowi Wydziału III SB KWMO w Toruniu o to, że w dniu 26.07.1980 w Golubiu-Dobrzyniu znęcał się fizycznie i psychicznie oraz stosował przemoc wobec jednego z działaczy NSZZ "Solidarność". Materiały o sygn. IPN By 873/1 t. 1.
Nazwisko Antoniego Mężydły pojawia się w aktach SOR krypt. "Hydra" (nr. 10545) prowadzonej w okresie od 18.01-1984 do 07.03.1989 przez Wydz. III, Wydz. V, Insp. 2 WUSW Toruń związku z działalnością w „rozgałęzionej siatce kolporterów nielegalnych wydawnictw”. Mikrofilm sygn. IPN By 0104/298/1-3 (mkf. 2264/2, t. 1-3).
Zarejestrowany 10.02.1984 pod nr. 10637 jako główny figurant do SOS (25.09.1987 przekwalifikowanego na SOR) o krypt. "Prymus" (10637), prowadzonej przez Wydz. III WUSW Toruń w okresie od 10.02.1984 do 03.12.1987. Powodem założenia sprawy była działalność A. Mężydło w NSZZ „Solidarność” w Toruniu. Sprawę zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności" i zarchiwizowano pod sygn. 2022/II, następnie zmikrofilmowano (mkf. 2022/2 t. 1-2). Materiały archiwalne zostały zniszczone przez Wydz. Studiów i Analiz WUSW Toruń dnia 08.01.1990 - pozostał mikrofilm. Karta Mkr-2 (d. E-16) z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Bydgoszcz, Toruń, Włocławek; karta Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Bydgoszcz, Toruń, Włocławek; karta Mkr-2 z kartoteki tematycznej KWMO/WUSW Olsztyn; dziennik rejestracyjny WUSW Toruń, poz. 10637; dziennik archiwalny WUSW Toruń akt działu II, poz. 2022; mikrofilm o sygn. IPN By 0104/206 (2022/2, t.1-2); 2 karty Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w ZSKO-88.
W dniu 02.03.1984 A. Mężydło (oraz 3 innych działaczy NSZZ „Solidarność”) został zatrzymany w Toruniu, a następnie wywieziony poza miasto w nieznane miejsce, w którym był przetrzymywany do 4.03.1984. 5.10.1984 Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowiła umorzyć śledztwo (1 Ds. 556/84) „z uwagi na niewykrycie sprawców”. 31.10.1984 A. Mężydło złożył zażalenie od powyższej decyzji; nie zostało ono uwzględnione. Konsekwencją porwania było założenie przez Wydz. III WUSW Toruń SOS (19.04.1984 przerejestrowanej na SOR) o krypt. "OAS" (nr. 10920) - później zmieniono krypt. na "OSA". Sprawę założoną na "podejrzenie istnienia nielegalnej organizacji antysolidarnościowej", odpowiedzialnej za uprowadzenie A. Mężydły, prowadzono w okresie od 04.04.1984 do 01.03.1988. Sprawa została zakończona z powodu niewykrycia sprawców porwania. Akta prokuratorskie sygn. IPN By 86/6 (RSD 7/84, 1 Ds. 973/84, Dsn. 38/84-Tr); IPN By 86/7; mikrofilm SOR/SOS, sygn. IPN By 0104/224 (2075/2).
Akta w sprawie karnej przeciwko członkowi grupy "Organizacja Anty-Solidarność" o bezprawne uprowadzenie w marcu 1984 oraz o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad Antonim Mężydło i innymi działaczami zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność". Materiały o sygn. IPN By: 341/1, 341/5, 341/16, 341/30,341/33, 341/34, 341/4.
Figuruje w materiałach administracyjnych WUSW Toruń - rejestrze przesłuchanych świadków, w związku z przesłuchaniem dokonanym 05.04.1984 i 26.04.1984. Materiały o sygn. IPN By 076/57.
Figuruje w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW z lat 1985-1989, dotyczących spraw operacyjnych odnoszących się do tzw. "terroryzmu". Materiały o sygn. IPN BU 0296/252 t. 3.
Objęty śledztwem przez Wydz. III i Wydz. Śledczy WUSW Toruń, trwającym w okresie: 11.03.-23.07.1987. Akta dotyczą członków „nielegalnej organizacji” pn. „Solidarność Walcząca – Oddział Toruń” (w tym A. Mężydło) działającej na terenie Torunia. Przedsięwzięcia operacyjno-śledcze prowadzono w ramach akcji „Brzoza III”. Akta śledcze sygn. IPN By 082/172 (226/III).
Objęty śledztwem (J-77/87; Ko 365/87) przez Wydz. Śledczy WUSW Toruń, toczącym się w okresie 23.04.-25.05.1987. Dochodzenie przeciwko A. Mężydle toczyło się w sprawie wydawania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw na terenie Torunia, co zostało potwierdzone w postępowaniu wyjaśniającym. Materiały zostały złożone w archiwum Wydz. „C” WUSW Toruń pod sygn. 207/III. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Toruń; dziennik archiwalny dział III WUSW Toruń; materiały o sygn. IPN By 082/153 (207/III); karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowa Biura „C” MSW; zapis w ZSKO-90.
Figuruje w materiałach administracyjnych Wydz. Śledczego WUSW Toruń z okresu 1987-1989 - w rejestrze przesłuchanych świadków, w związku z przesłuchaniem dokonanym w dniu 24.04.1987. Materiały o sygn. IPN By 076/58.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Gd 49/08 - zarządzenie z dnia 31.03.2009 dotyczące Antoniego Mężydły. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.