Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-11-2020 13:22

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena
Nazwisko: Batorska
Nazwisko rodowe: Krzyżanowska
Miejsce urodzenia: Środa Śląska
Data urodzenia: 27-06-1956
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Gertruda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 17.04.1987 została założona SOR „Księgarnia” na podstawie informacji operacyjnych mówiących, że w jednym z mieszkań w Opolu znajdował się punkt rozdziału literatury uznawanej przez władze PRL za nielegalną. W ramach prowadzonej sprawy uzyskano również informacje o osobach, które przewoziły i rozpowszechniały tę literaturę na terenie woj. opolskiego. Wśród osób zajmujących się kolportażem wskazano Irenę Krzyżanowską, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej jako jedna z osób rozpracowywanych w ramach SOR pod numerem 33989 w dn. 28.03.1988. W wyniku podjętych czynności doprowadzono do skazania ww. przez Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Kędzierzyn-Koźle. Sprawę „Księgarnia” zakończono dn. 7.06.1989 w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność”. IPN Wr 011/1959 (12893/II)
Akta kontrolne dochodzenia W wyniku czynności podjętych dn. 25.05.1988 ww. została zatrzymana w pociągu podczas przewożenia „nielegalnej” literatury. Dokonano również przeszukania mieszkania; Irena Krzyżanowska została zatrzymana w areszcie WUSW Opole w dniach 25-27.05.1988. Dn. 16.06.1988 skierowano wniosek o ukaranie do Rejonowego Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Kędzierzyn-Koźle obwinionej Ireny Krzyżanowskiej o to, że: „w dn. 25.05.1988 w Kędzierzynie-Koźlu wspólnie z inną osobą przenosiła druki ulotne (…), na które nie uzyskano zezwolenia na wydawanie i rozpowszechnianie przez co podjęła działania w celu wywołania niepokoju publicznego”, tj. o czyn opisany w art. 52 „a” § 1 pkt 1 i 2 KW. Dn. 5.08.1988 Kolegium uznało ww. obwinioną winną zarzucanego wykroczenia i orzekło karę grzywny oraz przepadek zakwestionowanej literatury. Dn. 30.09.1988 Kolegium d/s Wykroczeń przy Wojewodzie Opolskim podtrzymało orzeczenie niższej instancji zmniejszając jedynie wymiar kary grzywny. IPN Wr 08/341 (36/7) t. 2
Akta administracyjne Materiały administracyjne obejmujące meldunki Wydz. Śledczego WUSW w Opolu kierowane do Wydz. Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie za lata 1987-1989. W aktach znajdują się meldunki w sprawie Ireny Krzyżanowskiej dotyczące zatrzymania dn. 25.05.1988, a także orzeczenia kolegiów I i II instancji. IPN Wr 08/346 (37/4)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego jako osoba zaangażowana w rozpowszechnianie bezdebitowej literatury oraz ulotek, ukarana karą grzywny na mocy orzeczenia Kolegium d/s Wykroczeń. W ramach prowadzonej sprawy poddana kontroli w celu ustalenia, czy definitywnie zaprzestała działalności uznanej za „nielegalną”. W związku z legalizacją struktur NSZZ „Solidarność” dn. 28.07.1989 zdecydowano o zamknięciu sprawy, dn. 31.07.1989 akta złożono w archiwum. IPN Wr 011/1962 (12916/II)
Akta paszportowe czasowe Akta paszportowe czasowe zawierają wniosek o wydanie książeczki paszportowej na wyjazd turystyczny w 1986 r. W aktach znajduje się również adnotacja świadcząca o fakcie zapoznania się z materiałami przez funkcjonariusza Wydz. V WUSW w Opolu w dniu 26.02.1988. IPN Wr 519/445670 (EAOP 445670)