Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa
Nazwisko: Szafrańska
Nazwisko rodowe: Sternal
Miejsce urodzenia: Nowe Rybie
Data urodzenia: 20-08-1958
Imię ojca: Edward
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa operacyjna założona 16.04.1982 w związku z faktem prowadzenia „wrogiej działalności w środowiskach dot. produkcji i kolportowania ulotek przez tzw. Regionalną Komisję Wykonawczą »Trzeci Szereg« NSZZ »Solidarność«”. Teresa Szafrańska została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej jako osoba rozpracowywana w ramach prowadzonej sprawy dn. 14.10.1983. Sprawę zakończono po ogłoszeniu wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w lipcu 1984 r.; akta złożono w archiwum pod sygnaturą 1812/II. Materiały komisyjnie zniszczono w Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała dn. 15.01.1990. Materiały o sygn. 1812/II zniszczono 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze dochodzenia prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO/WUSW Bielsko-Biała pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej (sygn. Ds. 9/83/S). W październiku 1983 dwukrotnie prowadzono przeszukania miejsca zamieszkania, od dn. 19.10.1983 ww. została tymczasowo aresztowana. T. Szafrańską oskarżano o to, że: „od 1982 r. do 30.09.1983 r. w Bielsku-Białej i in. miejscowościach pełniła czynności kierownicze w prawnie rozwiązanym NSZZ »Solidarność« organizując i kierując antypaństwową działalnością w ramach konspiracyjnej struktury pn. Regionalny Komitet Wykonawczy »Trzeci Szereg« »Solidarność« Region Podbeskidzie”; odpowiedzialna za finanse zakonspirowanych struktur. T. Szafrańskiej zarzucano również, że za pośrednictwem ulotek i biuletynów „rozpowszechniała wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Śledztwo zakończono dn.12.04.1984. IPN Ka 013/120 (542/III) t. 1-19
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie śledztwa, prowadzonego pod sygn. Ds. 9/83/S przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej na mocy postanowienia z dn. 25.03.1983. Dn. 12.04.1984 Teresa Szafrańska została formalnie oskarżona o przynależność do nielegalnych struktur pn. Trzeci Szereg NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie, przy czym wchodziła w skład tzw. Regionalnej Komisji Wykonawczej będącej ścisłym kierownictwem tej organizacji. Teresa Szafrańska odmawiała składania zeznań w sprawie. Ze względu na powagę sprawy oraz stopień skomplikowania została ona przekazana do rozpatrzenia do Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. IPN Ka 29/10 (Ds. 9/83/S) t. 1-26
Akta sądowe Dn. 25.07.1984 postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Wydział II Karny sprawę umorzono na mocy ustawy o amnestii z dn. 21.07.1984. IPN Ka 178/11 (II K 13/84) t. 1-13
Akta tymczasowo aresztowanej Tymczasowo aresztowana 19.10.1983, początkowo przetrzymywana w areszcie WUSW w Bielsku-Białej, od dn. 18.11.1983 osadzona w ZK w Cieszynie. Dn. 29.05.1984 postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej uchylono wobec ww. areszt tymczasowy. Postanowieniem Sądu Najwyższego-Izba Karna w Warszawie z dn. 14.06.1984 (sygn. V KZ 10/84) zmieniono zaskarżone przez prokuratora postanowienie Sądu Wojewódzkiego i zastosowano areszt tymczasowy. Dn. 24.07.1984 postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej uchylono areszt tymczasowy na mocy amnestii. IPN Ka 31/10 (DE-70)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie w miejscu pracy (Zakłady Przemysłu Wełnianego „KREPOL” Bielsko-Biała) ze względu na aktywną działalność w okresie wcześniejszym w zdelegalizowanych strukturach NSZZ „Solidarność”. Sprawę zakończono w związku ze zwolnieniem się Teresy Szafrańskiej z zakładu pracy. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 2073/II. Dn. 15.01.1990 zostały zniszczone w Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 2073/II zniszczono 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Hydra” założono dn. 15.03.1989 na podstawie doniesienia tajnego współpracownika. Powodem prowadzenia sprawy był fakt prowadzenia „wrogiej działalności” w NSZZ „Solidarność”. Teresa Szafrańska została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej jako osoba do sprawy dn. 21.03.1989. Sprawę zakończono 21.07.1989 z powodu zaprzestania „wrogiej działalności”. Akta sprawy w postaci dwóch tomów złożono w archiwum pod sygnaturą 3559/II dn. 26.10.1989. Dn. 8.01.1990 materiały przekazano do dyspozycji Wydz. Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Bielsku-Białej, gdzie zostały komisyjnie zniszczone dn. 15.01.1990. Materiały o sygn. 3559/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Rewizja nadzwyczajna wniesiona przez Prokuratora Generalnego dn. 23.07.1993 na korzyść oskarżonej od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z 1984 r. IPN BU 725/10 (RN VI 630/460/93)
Akta sądowe Sąd Najwyższy Izba Karna w Warszawie po rozpoznaniu sprawy dot. Teresy Szafrańskiej z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść oskarżonej od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z 1984 r. uchylił zaskarżone postanowienie i postępowanie karne wobec wymienionej umorzył. IPN Ka 178/11 (II K 13/84) t. 1-13