Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Piotr
Nazwisko: Machura
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 13-12-1959
Imię ojca: Marian
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa. Śledztwo RSD-22/81 prowadzone przez Wydział Śledczy w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu (sygn. akt 1Ds-870/81) zostało wszczęte 19.09.1981 i dotyczyło „rozkolportowania w dn. 17.09.1981 w Sosnowcu ulotek o treści skierowanej przeciwko jedności sojuszniczej PRL”. W toku śledztwa materiały dotyczące Sławomira Machury, który brał udział w kolportażu „wrogich ulotek” zostały włączone do śledztwa RSD-26/81 prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu (sygn. akt 1Ds-992/81). W dniu 30.12.1981 śledztwo RSD-22/81 zostało umorzone na podstawie dekretu z 12.12.1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. W dn. 08.09.1983 akta sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9181/III. IPN Ka 029/598 (9181/III), IPN Ka 064/153 (135/Śl).
Akta kontrolne śledztwa. Śledztwo RSD-26/81 prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu (sygn. akt 1Ds-992/81), zostało wszczęte 22.10.1981 i dotyczyło rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL. W związku z prowadzonym śledztwem ww. został oskarżony o to, że „w dn. 17.09.1981 w Sosnowcu rozplakatował na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej kilkanaście ulotek przedstawiających w fałszywym świetle akt strategiczny ZSRR z dn.17.09.1939, przy czym fakt ten mógł wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”, tj. o popełnienie przestępstwa z art. 271 § 1 kk i 273 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk. W dn. 08.02.1982 Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu umorzyła śledztwo na podstawie dekretu z dn. 12.12.1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń oraz ustaliła względem ww. środek zapobiegawczy w postaci poręczenia społecznego. W dn. 07.09.1983 akta sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9178/III. IPN Ka 029/593 (9178/III), IPN Ka 064/153 (135/Śl).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kolportaż” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 05.02.1982 pod numerem KA-48229 i była prowadzona przez Grupę Operacyjną w Sosnowcu Wydziału V-2 KWMO Katowice. Sprawę założono w związku z ujawnieniem w dn. 01.02.1982 na terenie KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu „ulotek o wrogiej treści”. Celem rozpracowania było ustalenie autora ulotek i ich kolportera, a także „likwidacja powstałego zagrożenia”. Sławomir Machura występuje w SOR, ponieważ był podejrzany o kolportaż ujawnionych na terenie kopalni ulotek. W związku z prowadzoną sprawą przeszukano miejsce zamieszkania ww. i zakwestionowano „szereg wydawnictw antysocjalistycznych” oraz materiały do sporządzania ulotek m.in. „farbę drukarską, papier i drukarkę dziecięcą”. Ww., który „odmówił podania jakichkolwiek nazwisk i adresów” został w dn. 24.03.1982 internowany. SOR „Kolportaż” zakończono 17.01.1983 „z powodu nie wykrycia sprawcy kolportażu”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39885/II. IPN Ka 043/815 (39885/II).
Akta internowania. Sławomir Machura został internowany 24.03.1982 przez Wydział V-2 KWMO Katowice na mocy decyzji nr 393/V-2. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął próbę stworzenia organizacji o nazwie „MSP”-„Międzyzakładowa Sieć Porozumiewawcza”, mającej na celu pomoc rodzinom osób internowanych, a także był podejrzany o „sporządzanie i kolportaż ulotek o wrogiej antypaństwowej treści”. Zwolniony 24.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 1472/82. Akta internowania złożono w archiwum pod nr 39469/II, a 28.11.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano. Materiały o sygn. IPN Ka 230/5599 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 043/449 (39469/II), IPN Ka 0169/1405 (39469/2) mikrofilm, IPN Ka 230/5599 t. 1 (39469/II).
Akta internowanego. Ww. został internowany na mocy decyzji nr 393/V-2 z 24.03.1982, z uwagi na fakt, iż utrzymuje kontakty z innymi członkami NSZZ „Solidarność” i „może organizować akcje protestacyjne oraz kolportować antypaństwowe ulotki”. Od 29.03.1982 Sławomir Machura przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, a w dniu 15.04.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony 24.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania. Materiały o sygn. IPN Ka 42/470 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/471 (28/82), IPN Ka 42/470 (28/82).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Samotnik” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 15.04.1982 pod nr KA-49350 i prowadzona była przez Grupę Operacyjną w Sosnowcu Wydziału V-2 KWMO Katowice. Sprawę założono w związku z informacją operacyjną, z której wynikało, że ww., który przed wprowadzeniem stanu wojennego należał do aktywnych członków NSZZ „Solidarność” na terenie KWK „Czerwone Zagłębie” i brał m.in. udział w redagowaniu pisma „Szpila”, gromadzi w miejscu zamieszkania „środki do sporządzania ulotek”. Celem sprawdzenia było „rozpoznanie i potwierdzenie całokształtu działalności”. W związku z prowadzoną sprawą Sławomir Machura został poddany „bieżącej kontroli operacyjnej”, z ww. przeprowadzono również szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych dotyczących konsekwencji prowadzenia „nielegalnej działalności”. SOS zakończono 09.12.1982 rozmową ostrzegawczą. W dniu 13.12.1982 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39469/II, a 28.11.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano. Akta o sygn. IPN Ka 230/5599 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 043/449 (39469/II), IPN Ka 0169/1405 (39469/2) mikrofilm, IPN Ka 230/5599 t. 2 (39469/II).
Akta kontrolne śledztwa. Śledztwo RSD-32/85 prowadzone przez Wydział Śledczy WUSW Katowice pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu (sygn. akt 1Ds-1074/85), zostało wszczęte 07.07.1985 i dotyczyło „rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw na terenie zakładów pracy i miasta Sosnowiec”. W związku z prowadzonym śledztwem ww., u którego podczas przeszukania 06.07.1985 ujawniono „nielegalne wydawnictwa” został zatrzymany i oskarżony o to, że w okresie od 05.07.1985 w Sosnowcu, działając w celu rozpowszechniania, przechowywał w miejscu swego zamieszkania wydawnictwa bezdebitowe o treściach „wyszydzających ustrój i naczelne organy PRL oraz zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk i 271 § 1 kk w zw. z art. 273 § 2 kk oraz art. 45 prawa prasowego. W dniu 09.12.1985 Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sygn. akt III K 943/85) uniewinnił ww. od zarzucanych czynów. W dniu 27.05.1986 Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt VI KR 608/86) podczas rozprawy rewizyjnej, uchylił wyrok uniewinniający i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W dniu 15.09.1986 Sąd Rejonowy w Sosnowcu w związku z ustawą z 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw, umorzył postępowanie karne wobec ww. W dniu 22.10.1986 akta sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9594/III. IPN Ka 029/862 (9594/III), IPN Ka 064/143 (209/Śl).
Akta tymczasowo aresztowanego. Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww. (zatrzymany 06.07.1985), który od 08.07.1985 przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach w związku z podejrzeniem o to, że „w 1985 roku w Sosnowcu działając w celu rozpowszechnienia przechowywał pisma i nielegalne wydawnictwa”. Zwolniony 09.12.1985 na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Sosnowcu sygn. akt III K 943/85. IPN Ka 34/299 t. 1-2.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „FIN” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 11.07.1985 pod nr KA-59215 i prowadzona była przez Sekcję V MUSW w Sosnowcu. Sprawę założono w związku z ujawnieniem w dniu 06.07.1985 podczas przeszukania miejsca zamieszkania Sławomira Machury „nielegalnych wydawnictw”. Celem rozpracowania było ustalenie i rozpoznanie źródła pochodzenia materiałów bezdebitowych oraz ustalenie kontaktów ww. W związku z prowadzoną sprawą ww. został tymczasowo aresztowany i oskarżony o przechowywanie wydawnictw bezdebitowych (w grudniu 1985 uniewinniony decyzją Sądu Rejonowego w Sosnowcu) i zwolniony z pracy. W dniu 27.04.1986 zatrzymany na 48h w związku z podejrzeniem o malowanie „wrogich haseł”. W dniu 23.12.1986 przeprowadzono z ww. rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w ramach akcji „Brzoza”. SOR zakończono w związku z objęciem ww. kontrolą w ramach KE. W dniu 17.11.1987 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42552/II, a 29.12.1987 materiały archiwalne zmikrofilmowano. Akta o sygn. IPN Ka 230/5599 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 048/447 (42552/II), IPN Ka 0169/337 (42552/2) mikrofilm, IPN Ka 230/5599 t. 3 (42552/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „FIN” prowadzony przez Sekcję V MUSW w Sosnowcu, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 20.11.1987 pod nr KA-65334. Ww. został objęty kontrolą operacyjną z uwagi na fakt, iż „w dalszym ciągu” reprezentował „skrajnie radykalne poglądy prosolidarnościowe” i „istniało uzasadnione podejrzenie, iż w sprzyjających warunkach podejmie wrogą działalność”. Celem KE było ustalenie i rozpoznanie kontaktów „figuranta” oraz operacyjna kontrola podejmowanych przez ww. działań. W związku z prowadzoną inwigilacją zastosowano środki techniki operacyjnej, kontrolę korespondencji oraz pracę osobowych źródeł informacji (OZI). KE zakończono 25.09.1989 w związku z „niestwierdzeniem wrogiej działalności”. W dniu 25.10.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39469/II, a 28.11.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano. Akta o sygn. IPN Ka 230/5599 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 043/449 (39469/II), IPN Ka 0169/1405 (39469/2) mikrofilm, IPN Ka 230/5599 t. 3 (39469/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kryształ” prowadzona przez Sekcję V MUSW Sosnowiec została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 19.11.1983 pod numerem KA-54494. Sprawę założono w związku z informacją o powstaniu na terenie KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu, Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, która m.in. opracowywała, drukowała i kolportowała Biuletyn Informacyjny „Cios” oraz rozpowszechniała wśród górników, inne „nielegalne wydawnictwa”. Celem sprawy było „ustalenie i rozpoznanie osób związanych z działalnością nielegalnej grupy” oraz objęcie ich kontrolą operacyjną. W dniu 3.03.1987 „ze względu na potwierdzenie faktu działalności Tajnej Komisji Zakładowej” SOS przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) „Kryształ”. Sławomir Machura występuje w aktach ze względu na kontakt jaki utrzymywał z „figurantami” sprawy oraz z uwagi na fakt, iż w roku 1988 wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” pracowników KWK „Czerwone Zagłębie”. Rozpracowanie zakończono 25.09.1989 w związku z „zaprzestaniem wrogiej działalności”. W dniu 28.11.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43799/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN Ka 048/693 t. 1-3 (43799/II), IPN Ka 0169/1673 j. 1-5 (43799/2) mikrofilm.
Akta kontrolne sprawy o wykroczenie. Sprawa prowadzona przez Wydział Śledczy WUSW w Katowicach dotyczyła kolportażu „ulotek o wrogiej treści” w dn. 31.01.1989 w pobliżu KWK „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu. Ww., który brał udział w kolportażu, został zatrzymany, przeszukany (ujawniono 50 szt. ulotek „Górnicy”, które w swej treści nawoływały do tworzenia „Solidarności”), przesłuchany w charakterze sprawcy wykroczenia (odmówił składania wyjaśnień) i obwiniony o to, że bez wymaganego zezwolenia rozpowszechniał wśród wychodzących i wchodzących na kopalnię górników ulotki pt. „Górnicy”, które nie zostały poddane kontroli Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. W dniu 12.04.1989 do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Sosnowiec, został skierowany wniosek o ukaranie ww. (sygn. RSOW-51/89) obwinionego o popełnienie wykroczenia z art. 52a § 1 p.1 KW w zw. z art. 3 p.1 ustawy o kontroli publikacji i widowisk. Kolegium w związku z ustawą z 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, umorzyło postępowanie. IPN Ka 029/1106 (10061/III), IPN Ka 064/187 (141/Śl).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał 29.03.1982 do 15.04.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.