Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gerard Adam
Nazwisko: Münster
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 29-10-1949
Imię ojca: Willi Oskar
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 16.06.1982 zarejestrowany pod nr 8090 do SOS krypt. "Siatka" (nr rej. 7659) prowadzonej od 23.01.1982 do 30.11.1983 w związku z kontynuowaniem działalności w NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego w zakładach "Elana" w Toruniu. Materiały złożone do archiwum Wydziału „C” WUSW w Toruniu do nr 1064/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1064/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem wszczętym 30.04.1982 pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds.-724/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” podejrzanym o kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszeniu dekretu o stanie wojennym oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Gerard Münster został zatrzymany 30.04.1982 i osadzony w areszcie KWMO w Toruniu. 3.05.1982 przeniesiony do Aresztu Śledczego w Toruniu. Akt oskarżenia sporządzono 29.05.1982. Gerarda Münstera oskarżono o przekazanie klucza do wózkowni w bloku, gdzie mieszkał. Zostały tam następnie ukryte ulotki antykomunistyczne. W aktach znajdują się ponadto notatki służbowe funkcjonariuszy Wydz. Śledczego KWMO z przebiegu procesu przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu. IPN By 082/53 t. 1-2 (106/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie prowadzonej w trybie doraźnym przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu (II K 48/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność”, którzy po 13.12.1981 kontynuowali działalność związkową. G. Münster zatrzymany 30.04.1982, został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Oskarżony o to, że wspólnie z innymi „zorganizowali i kolportowali wydawnictwa sygnowane przez NSZZ »Solidarność« na terenie Zakładów Włókien Chemicznych »Chemitex-Elana«, »Ema-Pator« oraz miasta Kowalewa”. IPN By 85/520
Akta sądowe Akta sprawy sądowej toczącej się 7.06-22.06.1982 w Toruniu przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” oskarżonym o prowadzenie działalności po wprowadzeniu dekretu o stanie wojennym. G. Münster został tymczasowo aresztowany 30.04.1982. Wyrokiem z 22.06.1982 został uniewinniony od zarzucanych czynów. Sąd uznał, że „brak jest jakichkolwiek dowodów na to, że oskarżony G. Münster miał świadomość, że w przekazanej wózkowni były przechowywane dokumenty »Solidarności« ukazujące się po 13.12.1981”. Po ogłoszeniu wyroku G. Münster został zwolniony z Aresztu w Toruniu. 30.05.1983 w/w został wezwany jako świadek na rozprawę rewizyjną części skazanych. IPN By 54/11-16
Akta tymczasowo-aresztowanego G. Münster zatrzymany 29.04.1982, został tymczasowo aresztowany 30.04.1982, a następnie 3.05.1982 umieszczony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Zwolniony po wyroku uniewinniającym w/w wydanym przez Sąd Wojewódzki w Toruniu. IPN By 232/23