Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Możejko
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 13-04-1954
Imię ojca: Edward
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operac. Rozpracowania [SOR] Stanisław Możejko w dn. 26.11.1981 został zarejestrowany do Sprawy Obiektowej "Kadłub" następnie w dn. 23.08.1982 przerejestrowany do SOS "Elektryk, którą 15.10.1983 przekwalifikowano na SOR. Materiały zniszczono decyzją jednostki, wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Dokumentacja dotycząca internowanych z lat 1981-1982. W aktach zachowały się materiały w związku z internowaniem Stanisława Możejki tj. m.in. decyzja nr 279/82 o internowaniu z 31.08.1982, nakaz zatrzymania i doprowadzenia, odwołanie S. Możejki do Ministra Spraw Wewnętrznych z 02.09.1982 wraz z negatywną odpowiedzią, decyzja o uchyleniu internowania nr 264/82 z 08.12.1982. IPN Sz 0012/367 (848/IV)
Akta internowanego Akta wytworzone w trakcie przebywania Stanisława Możejki w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim w okresie od 07.09.1982 do 09.12.1982. Wśród dokumentów znajdują się m.in. decyzja o internowaniu i uchyleniu internowania, decyzja o urlopowaniu internowanego, książeczka zdrowia internowanego. IPN Sz 266/128 (279/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOS/SOR) SOS „Opór” założono w związku z powstaniem nielegalnej organizacji pod nazwą „Komitet Oporu Społecznego”, drukującej i kolportującej pismo „KOS”. Stanisław Możejko wymieniony jest w aktach jako jedna z osób wśród których rozkolportowano KOS-a”. IPN Sz 0053/124 (16489/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOS/SOR) Sprawa dotyczyła działalności grupy osób w ramach podziemnych struktur „Solidarności”. Stworzyli oni grupę zajmującą się m.in. drukiem i kolportażem podziemnych czasopism. S. Możejko wymieniony jest w aktach jako działacz nielegalnych struktur w Świnoujściu. IPN Sz 0053/109 (16472/II)
Akta sądowe Są to akta sądowe w sprawie S. Możejki przeciwko Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezzasadne. S. Możejko wypowiedzenie otrzymał z dniem 01.02.1983. Od powyższego odwołał się do Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy przy Prezydencie Miasta w Świnoujściu. Sprawą ostatecznie zajął się Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, który na posiedzeniu w dn. 16.05.1985 sprawę umorzył ze względu na rozwiązanie umowy o pracy pomiędzy stocznią a S. Możejko. IPN Sz 134/5 (P 110/83)
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa w sprawie kontynuowania działalności w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność”. W okresie do 01.11.1983 S. Możejko pobierał składki i wydawał pokwitowania wpłaty na rzecz związku, rozprowadzał znaczki oraz gromadził i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa. S. Możejko został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Śledztwo zostało zamknięte dn. 28.12.1983. IPN Sz 0013/344 (14705/III)
Materiały administracyjne Akta wytworzone w trakcie przebywania Stanisława Możejki w areszcie śledczym w Szczecinie. Został on tymczasowo aresztowany dn. 04.11.1983 w związku z podejrzeniem o działalność w okresie od 01.11.1983 w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność” ( II Ds. 65/83). Dn. 21.01.1984 tymczasowe aresztowanie zostało uchylone, a jako środek zapobiegawczy zastosowano dozór MO. IPN Sz 49/688 (117/83)
Akta sądowe Stanisław Możejko oskarżony był o to, że w okresie do 01.11.1983 brał udział w działalności rozwiązanego NSZZ ”Solidarność” w ten sposób, że zbierał składki i wydawał pokwitowania wpłaty na rzecz tego związku oraz, że gromadził w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa. W dn. 09.03.1984 Sąd Rejonowy w Świnoujściu uniewinnił S. Możejkę od stawianych mu zarzutów. W dn. 10.04.1984 Prok. Woj. w Szczecinie wniósł o uchylenie wyroku i uznanie S. Możejkę winnym. W dn. 31.07.1984 Sąd Wojewódzki w Szczecinie umorzył postępowanie karne wobec S. Możejki na mocy amnestii z 21.07.1984. W dn. 20.08.1993 Sąd Najwyższy uniewinnił S. Możejkę od zarzucanych mu czynów. W aktach znajduje się także postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dn. 18.07.1985 w sprawie nielegalnego kolportażu ulotek na przełomie lutego i marca, nawołujących m.in. do strajku jaki miał się odbyć 28.02.1985. Stanisław Możejko wymieniony jest jako jedna z osób u których dokonano przeszukania. IPN Sz 10/2 (25/84)
Akta tymczasowo aresztowanego Akta wytworzone w trakcie przebywania Stanisława Możejki w areszcie tymczasowym w Świnoujściu. Został tymczasowo aresztowany 04.05.1984 w związku z tym, że dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO. Areszt uchylono postanowieniem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z 29.06.1984. IPN Sz 529/1
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny został założony w związku z działalnością głównego figuranta w nielegalnych strukturach „Solidarności”. Stanisław Możejko dostarczał figurantowi materiały sygnowane przez nielegalne struktury „Solidarności”, które ten następnie kolportował na terenie Świnoujścia. IPN Sz 0053/459 (16948/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOS/SOR) Sprawa została założona w związku z udziałem działaczy „Solidarności” z regionu Szczecina w spotkaniach przedstawicieli tajnych struktur „Solidarności” z kilku największych zakładów pracy czyli tzw. „sieci”, powstałej w 1981 r., a od września 1988 tzw. Krajowego Porozumienia Zakładów. Stanisław Możejko był jednym z działaczy, który w tych spotkaniach reprezentował Świnoujście. IPn Sz 0053/558 (17229/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła rozpracowania Komitetu Helsińskiego w Polsce. W aktach zawarte są m.in. publikacje, dokumenty, raporty Komitetu Helsińskiego. Stanisław Możejko wymieniony jest w biuletynie nr 3 z 1986 jako osoba ukarana w dn. 24.11.1986 przez Kolegium ds. Wykroczeń za „organizowanie i kierowanie nielegalnym zebraniem”. Było to spotkanie duszpasterstwa pracy na temat tworzenia związków zawodowych. IPN Bu 0248/45/2 (55433/II)
Akta śledcze Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek na terenie Świnoujścia bez wymaganego zezwolenia. W związku z tą sprawą przesłuchano Stanisława Możejkę, przeszukano także jego mieszkanie. W dn. 18.07.1985 sprawę umorzono z powodu niewykrycia sprawców. IPN Sz 054/7, 0013/395 (14884/III)
Materiały ewidencyjne Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw. W toku postępowania nie zebrano dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa w związku z czym wystąpiono do Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu o umorzeniu dochodzenia przed wszczęciem. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych
Materiały ewidencyjne W dn. 15.11.1985 Kolegium ds. Wykroczeń ukarało Stanisława Możejkę grzywną 50 tys. zł z zamianą na 50 dni aresztu i 30 tys. zł nawiązki na PCK za kolportowanie ulotek w miejscu do tego nie przeznaczonym. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dotyczyło rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w maju 1986 r. na terenie Poznania. W związku z tą sprawą w dn. 17.06.1986 w mieszkaniu Stanisława Możejki dokonano przeszukania, podczas którego zarekwirowano wydawnictwa sygnowane przez „Solidarność”. Tego samego dnia został on przesłuchany w charakterze świadka. IPN Po 0190/21, IPN Po 04/358604/ (15125/III)
Materiały administracyjne Materiały Zespołu do spraw SB Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Szczecinie za rok 1986 r. Stanisław Możejko wymieniony jest w sprawozdaniu z dn.04.04.1986 z kompleksowej kontroli w SB RUSW w Świnoujściu. S. Możejko przedstawiony jest jako osoba prowadząca nielegalną działalność polityczną, wokół której zgromadziła się grupa ludzi z którymi wspólnie organizował zbiórki pieniędzy, inspirował do akcji protestacyjnych, wykonywał ulotki. IPN Sz 12/348 t. 3 (1103/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) Sprawa dotyczyła nielegalnego spotkania świnoujskich zwolenników „Solidarności” zainspirowanego i prowadzonego przez S. Możejkę. Zebranie odbyło się 04.11.1986 i dotyczyło powołania nowego związku zawodowego „S” przy Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. IPN Sz 0053/455 (17152/II)
Materiały administracyjne Jest to rejestr spraw o wykroczenia. Ma on układ tabelaryczny, Stanisława Możejko zapisano pod nr 1, został on ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Świnoujście karą 45 tys. zł za to, że w dn. 04.11.1986 kierował zgromadzeniem w pomieszczeniu parafialnym w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla bez zawiadomienia Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. IPN Sz 0012/477 (1513/IV)
Akta administracyjne Jest to dokumentacja spraw rozpatrywanych przez Kolegium ds. Wykroczeń rozpatrywanych w latach 1986-1987. S. Możejko w dn. 24.11.1986 został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Świnoujścia karą grzywny 45 tys. zł za to, że w dn. 04.11.1986 w pomieszczeniach parafialnych kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla urządził spotkanie w „celu wywołania niepokojów społecznych”. Celem spotkania było powiadomienie zgromadzonych o powstaniu nowego związku zawodowego przy Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. IPN Sz 0012/475 t. 48 (1515/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola głównego figuranta sprawy w ramach jego działalności w podziemnych strukturach „Solidarności” W aktach ujawniono jego kontakty z osobami znanymi z „wrogiej” postawy, m.in. ze Stanisławem Możejko. IPN Sz 0053/79 (17152/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) Sprawa dotyczyła pracowników portu w Świnoujściu, którzy podjęli kroki zmierzające do utworzenia Związku Zawodowego „Solidarność”. Stanisław Możejko wymieniony jest w aktach jako osoba, która podjęła działania w celu powołania komisji zakładowych „S” przy większych zakładach pracy w Świnoujściu. IPN Sz 0053/414 (16881/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) Sprawa założona w związku z powstaniem komitetu założycielskiego zmierzającego do zorganizowania Związku Zawodowego „Jedność” pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie. W toku prowadzenia sprawy ustalono, że jeden z założycieli ZZ „Jedność” działał z inspiracji Stanisława Możejki. IPN Sz 0053/490 (17073/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła utworzenia przez pracowników Nadodrzańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Szczecinie Komitetu Organizacyjnego zmierzającego do utworzenia Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników NPBO. Stanisław Możejko wymieniony jest jako działacz utrzymujący kontakty z głównym inspiratorem utworzenia Komitetu Organizacyjnego. IPN Sz 0053/521 (17152/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w związku z próbą powołania NSZZ „Solidarność” Pracowników Szczecińskiej Fabryki Kabli „Załom”. Inspiratorem tych działań był Stanisław Możejko, aktywnie działający w środowiskach zakładów pracy na rzecz powoływania Komitetów Założycielskich. IPN Sz 0053/533 (17180/II)
Materiały ewidencyjne "Zastrzeżenie wyjazdu do krajów kapitalistycznych ze względu na bezpieczeństwo państwa, obronność, o charakterze tajnym". Odwołano 09.09.1989. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych
Akta paszportowe Stanisław Możejko otrzymał decyzję odmowną dotyczącą wydania paszportu na wyjazd do Włoch planowany na wrzesień 1987 r. Decyzję wydał zastępca naczelnika Wydziału Paszportów WUSW Szczecin, na wniosek zastępcy szefa ds. służby bezpieczeństwa RUSW Świnoujście. Przeciwko Stanisławowi Możejce toczyło się postępowanie sądowe do sprawy nr Ic 373/86 przed Sądem Rejonowym w Świnoujściu. EASz 255021
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła próby utworzenia alternatywnych związków zawodowych „Solidarność” na terenie ZPM H. Cegielski w Poznaniu. Stanisław Możejko wymieniony jest w informacji uzyskanej od TW ps. „Sokrates” w dn. 12.03.1988 jako osoba biorąca udział w spotkaniu prywatnym, dyskutująca o sprawach organizacyjno-prawnych dotyczących rejestracji „S”. IPN Po 0187/564 (12579/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) Sprawa dotyczyła utworzenia przez pracowników Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Komitetu Założycielskiego zmierzającego do zorganizowania Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników SPBP. Stanisław Możejko wymieniony jest jako działacz utrzymujący kontakty z głównym inspiratorem utworzenia Komitetu Organizacyjnego. IPN Sz 0053/530 (17173/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono w związku z utworzeniem Komitetu Organizacyjnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych. W toku prowadzenia sprawy ustalono, że główny inicjator utworzenia Komitetu Organizowanego inspirowany był przez Stanisława Możejkę. IPN Sz 0053/491 (17074/II)
Materiały ewidencyjne Stanisław Możejko w dn. 15.04.1988 bez wymaganego zezwolenia przewoził nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego za co w dn. 12.07.1988 został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Śródmieście 50 tys. zł grzywny i przepadkiem zatrzymanych dowodów. W dn. 20.12.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Krakowa utrzymało w mocy decyzję pierwszej instancji. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych
Materiały ewidencyjne "Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata ze względu na postępowania w sprawach karnych". Odwołano 05.07.1989. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych
Materiały aministracyjne Lista kandydatów do Sejmu i Senatu Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" opracowana przez Zespół ds. Kontaktów z Regionami Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" z dnia 04.05.1989. Stanisław Możejko wymieniony jest jako asystent kandydata na sejm z woj. szczecińskiego. IPN Bu 01619/29 (13 n/90)
Akta sądowe Rewizje nadzwyczajne Ministra Sprawiedliwości wniesione do Sądu Najwyższego, obejmujące osoby represjonowane z powodów politycznych. W sprawie Stanisława Możejki w dn. 31.05.1993 Prokurator Generalny wniósł rewizję nadzwyczajną na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 31.07.1984 oraz wniósł o utrzymanie w mocy wyroku Sądu Rejonowego w Świnoujściu. IPN Bu 725/5
Materiały operacyjne Teczka dotyczy TW ps. „Bogdan”, nr rej. 16584 pracownika Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, pozyskanego w dn. 29.08.1979 do rozpoznania środowiska pracowniczego. W aktach znajdują się donosy na Stanisława Możejkę. IPN Sz 0010/1647 (50085/I)
Materiały operacyjne Teczka personalna i teczka pracy TW ps. "Róża", nr rej. 26449, pracownika Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, pozyskanego do rozpracowania środowiska pracowniczego i rozpracowania działaczy podziemia. W donosach TW znajdują się informacje na temat Stanisława Możejki. IPN Sz 0010/2335 (51582/I)
Materiały operacyjne Teczka dotyczy TW ps. „Jurek”, nr. rej. 38674, który został pozyskany do współpracy jako jeden z członków Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w FK „Załom”. Stanisław Możejko wymieniony jest w donosie z 07.04.1988 wśród osób, które w dn. 23.03.1988 pojechały do Sądu Najwyższego w Warszawie aby wziąć udział w rozprawie odwoławczej, która miała się odbyć w związku z odmową rejestracji związku przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie. IPN Sz 0010/2409 (51567/I)
.