Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marcin
Nazwisko: Meller
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 23-10-1968
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Ilona
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Banan” prowadzona przeciwko Marcinowi Mellerowi w latach 1988-1989 przez SUSW Warszawa. 7.05.1988 Marcin Meller został zarejestrowany przez Wydz. III SUSW Warszawa do sprawy pod nr. rej 4892. Ww. był wówczas studentem historii UW, aktywnie działającym w strukturach uniwersyteckiego NZS-u. Podstawą rozpracowania Marcina Mellera stało się zarówno aktywne uczestnictwo w „wiecach i happeningach organizowanych przez NZS”, donosy tajnych współpracowników, oraz zatrzymanie przez MO w dniu 17.04.1988, podczas którego ujawniono że wraz z osobą towarzyszącą przewoził plakaty związane z rocznicą powstania w getcie warszawskim oraz ulotki sygnowane przez „Grupy Oporu Solidarni”. W toku rozpracowania dokumentowano aktywność opozycyjną Marcina Mellera, wskazując na jego udział w kolejnych manifestacjach przeciwko władzy, zaangażowanie w Akademickie Biuro Interwencji NZS UW oraz kolejne „wykroczenia” za które ww. był karany karami grzywny. Rozpracowanie krypt. „Banan” zakończono w dniu 3.08.1989 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W meldunku kończącym SOS „Banan” figuruje informacja, o dalszym rozpracowaniu Marcina Mellera w ramach SOR krypt. „Marszałek” (nr. rej 41693). Akta dotyczące rozpracowania krypt. „Marszałek” zostały zniszczone przez SB w styczniu 1990 roku. 16.08.1989 materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Banan” zostały złożone w archiwum Wydz. „C” SUSW do nr II-10179, a następnie zmikrofilmowane. IPN BU 0258/384 (SUSW II-10179), IPN BU 01322/3897 (SUSW 10179/2) mikrofilm.
Akta sprawy o wykroczenie prowadzonej przeciwko Marcinowi Mellerowi. 21.10.1988 Marcin Meller wówczas student II roku historii UW został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO we Wrocławiu. Jak wynika z akt sprawy ww. "na rynku we Wrocławiu na budce telefonicznej sporządził farbą olejną w aerozolu napis >997<". W związku z powyższym w dniu 22.10.1988 został skazany w trybie przyspieszonym przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto na karę 12 tys. grzywny plus. 8 tys. nawiązki płatne w ciągu 3 dni. IPN Wr 540/38 (KW 2529/88).
Akta w sprawie o wykroczenie dotyczące Marcina Mellera. 17.04.1988 M. Meller został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO w Warszawie. W trakcie rewizji znaleziono przy nim i przy osobie towarzyszącej kilkaset sztuk plakatów nawiązujących do 45 rocznicy powstania w getcie warszawskim, ulotki w języku angielskim sygnowane przez Grupy Oporu Solidarni, znaczki NSZZ "Solidarność" oraz plakietki Służby Porządkowej NZS. Wezwany na przesłuchanie w dniu 28.04.1988 Marcin Meller odmówił składania wyjaśnień. 13.12.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Wola uznało ww. winnym popełnienia wykroczenia (art.52 § 1 pkt kw) i ukarało go karą 20 tys grzywny. W wyniku wniesionych odwołań w dniu 15.03.1989 kolegium uniewinniło Marcina Mellera od zarzucanych mu czynów, decyzję o uniewinnieniu podtrzymano również w dniu 19.04.1989. W konkluzji orzeczenia uznano, że Marcin Meller nie dopuścił się czynu zabronionego, a znalezione przy nim materiały związane z rocznicą powstania w getcie warszawskim były powszechnie publikowane np. w prasie katolickiej. Fakt uniewinnienia argumentowano również "porozumieniem społecznym" jakie zawarto podczas obrad Okrągłego Stołu. 20.04.1989 akta śledcze postępowania RSOW-76/88 złożono w archiwum Wydz. "C" SUSW do nr III-3421. IPN BU 0367/1 t. 247.
Teczka zawiera akta sprawy o wykroczenie. W aktach znajduje się meldunek dotyczący happeningu jaki odbył się w dniu 24.02.1989 w Pasażu Śródmiejskim. Happening został zorganizowany przez warszawską Pomarańczową Alternatywę, uczestniczyło w nim kilkaset osób, głównie studentów i uczniów szkół średnich. Uczestnicy happeningu malowali na "okolicznych , ścianach, oknach wystawowych i chodnikach" różne napisy. Przy próbie przemieszczenia się w okolice Pałacu Kultury zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy MO. Wśród zatrzymanych osób znalazł się student historii UW Marcin Meller. Kolegium ds. wykroczeń odstąpiło od kierowania wniosku o ukaranie M. Mellera "z powodu braku dostatecznych dowodów winy" i po rozmowie ostrzegawczej zwolniło. Akta sprawy złożono do archiwum Wydz. "C" SUSW do nr III-3421, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0367/1 t. 662 (SUSW -III-3421), IPN BU 01326/1168 (SUSW 3-3421) mikrofilm.
Teczka zawiera meldunki Wydziału Śledczego SUSW z lat 1988-1989 przesyłane do Departamentu III MSW. Meldunki dotyczą środowiska studenckiego w stolicy w tym inwigilacji prowadzonej przez SB wobec działaczy NZS na uczelniach warszawskich. W materiałach znajduje się meldunek Wydziału Śledczego SUSW z dnia 7.05.1988 dotyczący wszczęcia Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Banan". Sprawa została założona przeciwko studentowi historii UW Marcinowi Mellerowi. Ww. w dniu 17.04.1988 wraz z osobą towarzyszącą został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. W trakcie rewizji odnaleziono ulotki i inne "nielegalne materiały". W meldunku wskazano również, że w dniu 2.05.1988 na terenie UW "kolportował ulotki informujące o pogotowiu strajkowym", a 4.05.1988 uczestniczył aktywnie w wiecu zorganizowanym przez NZS w związku z poparciem trwających wówczas strajków robotniczych. Informowano również, że ww. "w swoim mieszkaniu organizuje spotkania działaczy NZS UW". W związku z powyższym SB uznała za celowe wszczęcie odrębnego rozpracowania przeciwko M. Mellerowi. W materiałach znajduje się również meldunek z 1.08.1989 informujący, że ww. w lipcu 1989 wyjechał na 6 tygodniowy pobyt do Francji. IPN BU 01232/65 (577/9 t. 60) meldunki operacyjne Wydz. III SUSW.
Teczka zawiera charakterystykę działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów na terenie wyższych uczelni w Warszawie w okresie 1988-1989. W charakterystyce opisano ogólne informacje na temat działalności opozycyjnej NZS, a także podejmowanych przez zrzeszenie inicjatywach (m.in. stan liczebny związku na terenie Warszawy, organizacja i uczestnictwo w wiecach i happeningach, poparcie dla strajku robotników, kolportaż materiałów bezdebitowych). Wśród dokumentów znajdują się charakterystyki oraz fotografie działaczy NZS Uniwersytetu Warszawskiego, w tym fotografia oraz krótka informacja na temat Marcina Mellera. IPN BU 2521/36.