Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Emil
Nazwisko: Dziewior
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 15-05-1942
Imię ojca: Ewald
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Emil Dziewior był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Informator” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 01.07.1983 pod nr. rej. KA 53429 i prowadzonej przez Wydział V KM MO/MUSW Katowice. Sprawę założono w związku z ujawnieniem na terenie Katowic punktu poligraficznego, w którym powielano m.in. „Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej” oraz zatrzymaniem członków grupy zajmującej się drukiem i kolportażem „nielegalnych” materiałów. Celem rozpracowania było „ustalenie całokształtu nielegalnej działalności” prowadzonej w ramach grupy. Emil Dziewior, który brał udział w przewiezieniu powielacza, drukowaniu oraz kolportowaniu wydawnictw bezdebitowych, został objęty przez Prokuraturę Rejonową w Katowicach postępowaniem przygotowawczym sygn. akt 1 Ds 559/83. W dniu 12.07.1983 ww. zarejestrowano w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 53522/53429 jako figuranta SOR „Informator”. W związku z prowadzoną sprawą Emil Dziewior był kontrolowany przez osobowe źródła informacji (OZI), a w miejscu zamieszkania ww. założono podsłuch telefoniczny (PT). SOR zakończono 17.08.1985 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. W dniu 10.09.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41528/II. IPN Ka 048/1784 (41528/II).
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RSD 33/83 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW Katowice pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Katowicach (sygn. akt 1 Ds 559/83). Postępowanie zostało wszczęte 29.06.1983 i dotyczyło „podejmowania przez grupę osób działań w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów”. W ramach prowadzonych czynności Emil Dziewior został zatrzymany (w miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję-wynik negatywny), przesłuchany i obwiniony o to, że o to, że w okresie od maja 1983 działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podjął działalność zmierzającą do nieprzestrzegania obowiązujących norm prawnych w ten sposób, że drukował i powielał teksty nielegalnych wydawnictw nawołujących do organizowania podziemnych struktur nielegalnej organizacji, noszenia emblematów „Solidarności” i KPN, a „podczas wizyty papieża do wyrażania gestami protestów wobec działań władzy”, tj. o czyn z art. 282„a” ustawy z dn. 19.12.1982 oraz art. 282 KK i 01.07.1983 tymczasowo aresztowany (zwolniony 27.07.1983). W dniu 23.09.1983 Prokurator Rejonowy w Katowicach umorzył postępowanie przygotowawcze na zasadzie amnestii z dn. 21.07.1983. W toku postępowania przedstawiono zarzuty 11 osobom, 5 aresztowano, przeprowadzono 9 przeszukań i dokonano 6 oględzin. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9422/III. IPN Ka 029/778 (9422/III).
Emil Dziewior był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kleofas”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 20.02.1989 pod nr. rej. KA 67967 i prowadzonej przez Wydział V MUSW Katowice. Rozpracowanie wszczęto w związku z informacją dotyczącą powstania w dn. 12.02.1989 Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Gottwald” w Katowicach, której członkowie złożyli w dn. 13.02.1989 w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” Pracowników KWK „Gottwald” do rejestru zakładowych organizacji związkowych. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego TKZ, „rozpoznanie powiązań z innymi strukturami” oraz objęcie członków komisji „pełną kontrolą operacyjną”. Emil Dziewior występuje w materiałach jako jeden z członków Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W związku z prowadzoną sprawą ww. został objęty kontrolą osobowych źródeł informacji (OZI). W sprawie wykorzystano 3 TW (tajnych współpracowników) oraz „szereg kontaktów służbowych”. SOR zakończono 22.08.1989 z uwagi na „zaprzestanie wrogiej działalności”. W dniu 19.09.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43519/II, a 17.10.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 43519/2). IPN Ka 048/557 (43519/II), IPN Ka 0169/1336 (43519/2) mikrofilm.
Emil Dziewior występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Skarbek” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 04.06.1982 pod nr. rej. KA 49932 i prowadzonej przez Wydział V KM MO/MUSW Katowice. Sprawa została założona w celu „przeciwdziałania ewentualnym nieprawidłowościom mogącym powodować szkody dla gospodarki narodowej” na terenie KWK „Gottwald” w Katowicach. W ramach ochrony operacyjnej obiektu ujawniano i likwidowano m.in. zagrożenia „w zakresie działalności antypaństwowej i antysocjalistycznej” oraz „sabotażu i dywersji”, zajmowano się również nieprawidłowościami w funkcjonowaniu zakładu. Ww. występuje w aktach w związku z omówieniem SOR krypt. „Informator”, której był figurantem. SO krypt. „Gottwald” zakończono 23.01.1990 w związku z „ustaniem przyczyn założenia sprawy”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW pod sygn. 682/IV. IPN Ka 030/410 (682/IV).
.