Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Zbigniew
Nazwisko: Lipka
Miejsce urodzenia: Olkusz
Data urodzenia: 04-08-1949
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Według treści Informacji Dziennej MSW, nr 307/409 z dn. 5.11.1982 w okresie od 13.12.1981 do października 1982 Czesław Lipka należał do „nielegalnego związku mającego na celu zniszczenie przy użyciu materiałów wybuchowych wykonanego z metalu napisu w KWK >Manifest Lipcowy< w Jastrzębiu Zdroju o treści >PZPR< oraz Pomnika Wyzwolenia w Żorach, środki represji: areszt”. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Wobec Czesława Lipki Komenda Miejska MO w Żorach wszczęła inwigilację szczególną o nr 26/82 w związku z „nielegalną działalnością antypaństwową”. Według zapisu kartotecznego Czesław Lipka to „aktywny działacz NSZZ >Solidarność< przy KWK im. >ZMP< w Żorach. Kontaktuje się z innymi działaczami związku już w okresie trwania stanu wojennego. Zachodzi przypuszczenie, że prowadzi nielegalną działalność związkową”. W dn. 3.11.1982 materiały przekazano do Wydz. V-2 KWMO Katowice. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Internowany 27.08.1982 na wniosek Wydz. V-2 KWMO Katowice. Powód – „Po ogłoszeniu stanu wojennego nawiązał kontakt z b[yłymi] działaczami NSZZ >Solidarność< (…) w celu kontynuowania działalności. Działalność tej grupy koncentrowała się na produkcji i kolportażu ulotek (…). Lipka jeździł po kopalniach nawołując robotników do organizowania strajków i manifestacji protestacyjnych”. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia Zabrze Zaborze. Internowanie uchylono mocą wniosku z 31.08.1982. Ponownie internowany 11.10.1982 przez Wydział V. Powód – „nie zaprzestał (…) wrogiej działalności, wobec czego dalsze jego przebywanie na wolności stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W aktach brak informacji o miejscu drugiego internowania. 3.11.1982 zwolniony z internowania i tymczasowo aresztowany. Akta internowanego złożono do archiwum 28.12.1982. IPN Ka 043/517 t. 1 i 2 (39547/II), IPN Ka 43/601 t. 1, IPN Po 161/1.
3.11.1982 został aresztowany przez Wydział Śledczy KWMO w Katowicach, sprawę zarejestrowano pod nr 59/82. Podejrzany o udział w „nielegalnym związku” i gromadzenie materiałów wybuchowych w celu zniszczenia pomnika-makiety godła ZSRR w Wodzisławiu Śląskim. „Zainstalował mat[eriał] wybuchowy, który nie wybuchł ze wzgl[ędu] na wadliwe działanie mechanizmu opóźniającego”. Śledztwo zakończono 15.03.1983. IPN Ka 029/699 t. 1-17 (9344/III).
4.11.1982 Czesław Lipka został zarejestrowany pod nr. 51305 przez Wydział V KWMO w Katowicach jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpoznania (SOR) o kryptonimie „Introligator” (nr rej. 50701). Podstawą rejestracji była działalność Czesława Lipki w okresie stanu wojennego, tj produkcja i kolportaż ulotek oraz branie udziału w wysadzaniu pomnika w Żorach i Wodzisławiu Śląskim. Sprawę zakończono 24.02.1984 wyrokiem skazującym. IPN Ka 048/1105 t. 1-3 (40779/II).
Dokumenty wytworzone w związku z osadzeniem w więzieniu Czesława Lipki. 3.11.1982 tymczasowo aresztowany. 11.05.1983 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres 2 lat. Wyrokiem Sądu Najwyższego – Izby Wojskowej w Warszawie karę złagodzono do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W okresie od 24.11.1982 do 11.02.1983 Czesław Lipka przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. Następnie został przeniesiony do Zakładu Karnego we Wrocławiu. Od 3.06.1983 przebywał w Zakładzie Karnym w Strzelinie. 8.03.1985 wydano postanowienie Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego o przedterminowym zwolnieniu. IPN Wr 149/311 (62/III/85) t. 1.
Akta nadzoru prowadzonego w 1983 przez Naczelną Prokuraturę Wojskową w Warszawie w sprawie odwołania od nieuchylenia aresztu dla m.in. Czesława Lipki. Oskarżony o współudział w związku mającym na celu niszczenie przy użyciu materiałów wybuchowych różnego rodzaju obiektów oraz drukowanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w Żorach i Jastrzębiu Zdroju od 13 grudnia 1981 do października 1982. IPN BU 551/171 (V Pn Nadz II 45/83).
Rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE), kryptonim "Spłonka" o nr 58870 przez Pion V-2 RUSW w Żorach. Powodem zainteresowania była „wroga działalność w środowiskach”. 7.08.1985 przejęty przez Wydz. V-2 WUSW Katowice, 10.01.1989 – przez Inspektorat II WUSW Katowice. Materiały sprawy wybrakowano 29.01.1990 "z uwagi iż ustały przyczyny założenia KE". Materiały zniszczono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.