Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Zalewski
Miejsce urodzenia: Nowe Miasto
Data urodzenia: 02-04-1952
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Melania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Zalewski został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 14.03.1975 pod nr KA-29471 w kategorii Meldunek Operacyjny przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KMiP MO w Częstochowie. Rejestracji dokonano na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że ww., student Politechniki Częstochowskiej, jest „aktywnym działaczem” Duszpasterstwa Akademickiego w Częstochowie, „działa na rzecz przyciągnięcia młodzieży akademickiej do diecezjalnego duszpasterza akademickiego” oraz sprawuje „organizacyjną opiekę” nad klubem Duszpasterstwa Akademickiego „Emmaus” i biblioteką. Celem sprawy było ustalenie kontaktów ww., „zakresu zaangażowania” oraz „neutralizowanie wpływów figuranta na młodzież akademicką”. W dn. 16.06.1975 materiały operacyjne zostały przekazane do Wydziału „C” KWMO w Częstochowie i zarejestrowane pod nr Cz 108 w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny. IPN Ka 027/91 (185/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Aktywista” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 07.07.1975 pod numerem CZ-108 przez Wydział III KWMO w Częstochowie. W dn. 11.07.1975 zmieniono kategorię rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Celem sprawy było wyeliminowanie Marka Zalewskiego, który „cieszył się dużym zaufaniem oraz autorytetem u diecezjalnego duszpasterza akademickiego” w Częstochowie z „grona aktywistów duszpasterstwa” oraz „ograniczenie do minimum” wpływu ww. na młodzież akademicką. W związku z prowadzonym rozpracowaniem, ww. został objęty kontrolą korespondencji krajowej i zagranicznej, był również inwigilowany przez osobowe źródła informacji. SOR „Aktywista” zakończono 12.01.1977 z uwagi na „zaniechanie wrogiej działalności”. W dn. 19.01.1977 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO w Częstochowie pod sygn. 185/II. IPN Ka 027/91 (185/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Wierni” prowadzona przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KMiP MO w Częstochowie została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 18.03.1971 pod nr KA-19769. Sprawa została założona z uwagi na fakt, iż Duszpasterstwo Akademickie „swą postawą i działalnością jest negatywnie ustosunkowane do PRL i przemian zachodzących w kraju”, a formy i metody pracy duszpasterskiej np. dni skupienia „noszą znamiona konspiracji i są organizowane w tajemnicy przed władzami”. Celem SO było rozpoznanie stopnia zaangażowania młodzieży akademickiej studiującej na terenie Częstochowy w „życie kościelne” oraz inwigilacja tego środowiska. Marek Zalewski, który jako student Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej „ściśle współpracował” z Duszpasterstwem Akademickim, figuruje w doniesieniach tajnych współpracowników oraz w materiałach z lat 1972-1974. W dn. 16.06.1975 akta sprawy zostały przekazane do Wydziału III KWMO w Częstochowie i zarejestrowane pod numerem Cz 90. SO „Wierni” zdjęto z ewidencji operacyjnej 06.02.1976 i zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO w Częstochowie pod sygn. 7/IV. IPN Ka 010/5 t. 1-2 (7/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Uczelnia” prowadzona przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KMiP MO w Częstochowie, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 18.03.1971 pod nr KA-19770. Sprawę prowadzono z uwagi na fakt, iż Politechnika Częstochowska jako ośrodek naukowy i akademicki narażona jest na „infiltrację wrogich instytucji zagranicznych i reakcyjnych elementów krajowych”. Celem SO był „właściwy dopływ informacji o osobach i zjawiskach mogących przynieść szkodę interesom politycznym i gospodarczym PRL”. Marek Zalewski występuje w aktach sprawy w związku z omówieniem „zagrożeń” związanych z działalnością Duszpasterstwa Akademickiego. W dn. 16.06.1975 akta sprawy zostały przekazane do Wydziału III KWMO w Częstochowie i zarejestrowane pod numerem Cz 91. SO „Uczelnia” została zdjęta z ewidencji operacyjnej 12.02.1976 i zarchiwizowana w Wydziale „C” KWMO w Częstochowie pod sygn. 10/IV. IPN Ka 010/8 t. 1-8 (10/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Niewinni” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 01.03.1977 pod nr Cz 1678 i prowadzona była przez Wydział III KWMO Częstochowa. Sprawę założono w związku z informacją operacyjną dotyczącą tworzenia na terenie Częstochowy „nieformalnych grup aktywu duszpasterstwa akademickiego”. Celem sprawdzenia było ustalenie stanu osobowego, „rozpoznanie rodzaju i charakteru działalności” oraz „prowadzenie działań destrukcyjnych” zmierzających do rozbicia wewnętrznego grup. W sprawie wykorzystano 3 tajnych współpracowników, zastosowano kontrolę korespondencji oraz obserwację. Marek Zalewski występuje w aktach sprawy, ponieważ angażował się w tworzenie i działalność „wspólnot”. SOS zakończono 30.10.1978, a w dn. 02.11.1978 akta sprawy zarchiwizowano w Wydz. „C” KWMO w Częstochowie pod sygn. 449/II. IPN Ka 027/235 (449/II).