Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Zbigniew
Nazwisko: Rusinek
Miejsce urodzenia: Chełmno
Data urodzenia: 24-01-1930
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze w sprawie nielegalnej organizacji „Harcerstwo Polskie” działającej od listopada 1950 do października 1951 w Drezdenku, powiat Strzelce Krajeńskie, której inicjatorem i kierownikiem był Bogdan Rusinek. Członkowie werbowani przez Bogdana Rusinka mieli dostarczać mu zebraną broń. Organizował w swoim mieszkaniu spotkania organizacyjne członków grupy. Podczas jednego z nich, pod koniec kwietnia 1951, na święto 1 maja zaplanowano akcję rozklejania ulotek „szkalujących Związek Radziecki i przyjaźń Polsko-Radziecką”. Został on zatrzymany 31.10.1951 postanowieniem PUBP w Strzelcach z 30.10.1951. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze z 02.11.1951 został tymczasowo aresztowany do 01.01.1952 w areszcie WUBP w Zielonej Górze, ponieważ „był członkiem nielegalnej organizacji mającej na celu obalenie przemocą Ustroju Polski Ludowej, pełniąc kierownicze stanowisko (...) przechowywał bez zezwolenia prawnego broń palną”. Śledztwo w sprawie Bogdana Rusinka prowadził Wydz. Śledczy WUBP w Zielonej Górze od 05.11.1951 do 15.01.1952, w jego wyniku ustalono, że Bogdan Rusinek „w okresie od listopada 1950 r. do dnia jego zatrzymania t.j. do dnia 30 października 1951 r. na terenie Drezdenka pow. Strzelce Krajeńskie był organizatorem nielegalnej organizacji »H.P« /Harcerstwo Polskie/ mającej na celu obalenie przemocą ustroju Państwa Polskiego pełniąc funkcję dowódcy, brał bezpośredni i aktywny udział w działalności organizacyjnej, werbował nowych członków, przeprowadzał zebrania konspiracyjne oraz gromadził broń palną. W okresie od maja 1951 r. do dnia zatrzymania (...) na strychu budynku szkolnego w Drezdenku (...) przechowywał bez zezwolenia władzy broń palną (...)”. W scharakteryzowaniu działalności Bogdana Rusinka i jego powiązań z innymi osobami wykorzystano m.in. doniesienia informatora pseud. „Stal”. 22.01.1952 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze wniosła akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi Rusinkowi i trzem innym osobom. IPN Po 030/42 t. 1-3 (3124/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze (Sr.13/52) z 06.02.1952 Bogdan Rusinek został skazany na karę łączną 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i honorowych na 4 lata i przepadek całego mienia. Karę odbywał w więzieniu w Zielonej Górze, 23.08.1952 został przeniesiony do Centralnego Więzienia we Wronkach. 06.02.1952 adwokat Bogdana Rusinka wniósł do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie wniosek w sprawie rewizji wyroku. Najwyższy Sąd Wojskowy 14.03.1952 w sprawie odwoławczej nr S.303/52 nie uwzględnił skargi rewizyjnej i podtrzymał wyrok WSR w Zielonej Górze. 29.06.1954 matka Bogdana Rusinka wysłała prośbę do I Sekretarza KC PZPR o warunkowe zwolnienie syna z więzienia. Postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 13.08.1954 prośba została pozostawiona bez dalszego biegu. 08.05.1956 na posiedzeniu Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze postanowiono o zastosowaniu amnestii wobec Bogdana Rusinka, kara łączna została skrócona do 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. 21.05.1956 adwokat Bogdana Rusinka wniósł prośbę o złagodzenie kary i zastosowanie amnestii w takim rozmiarze, aby mógł zostać już zwolniony z więzienia. 25.05.1956 postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze Bogdan Rusinek został warunkowo zwolniony przed terminem zakończenia kary z dniem 31.05.1956. Zatarcie skazania nastąpiło postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z 18.09.1968 (IV.Kow.24/68). IPN Po 2/2056-2057.
Materiały Wydz. „C” KWMO w Zielonej Górze zawierające ankiety osób, na które nie wypisano kart E-60/69 z uwagi na niepotwierdzenie podejrzeń o współpracę z obcymi wywiadami i wykazy akt archiwalnych wytypowanych i przeanalizowanych na osoby skazane za szpiegostwo, podejrzane i indagowane z lat 1969-1970. Bogdan Rusinek figuruje na wykazie „Szpiegostwo” (wykaz sporządzony ręcznie, bez daty) z adnotacją z numerami akt Sr. 13/52 i 3124/Śl. IPN Po 060/296 t. 1/2.
Charakterystyka sporządzona przez Wydz. „C” KWMO w Zielonej Górze z 17.01.1973 dotyczącą podziemnej organizacji młodzieżowej „Harcerstwo Polskie” działającej w powiecie Strzelce Krajeńskie w latach 1950-1951. Bogdan Rusinek - kierownik Szkoły Podstawowej w Drezdenku figuruje w charakterystyce jako inspirator związku powstałego w listopadzie 1950. Wybrany przez członków organizacji na dowódcę. Był on też organizatorem struktury związku. „Harcerstwo Polskie” miało działać w tzw. systemie piątkowym. Na czele każdych pięciu członków miał stać „piątkowy” i tylko on miał utrzymywać kontakt z dowódcą i zastępcą dowódcy. Taki układ miał zapewnić lepszą konspirację. Brak prowadzenia „działalności wrogiej” w początkowym okresie był powodem trudności w wykryciu organizacji. W charakterystyce znajdują się informacje o wyrokach na członków organizacji wydanych 06.02.1952 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze oraz kwestionariusze osobowe Bogdana Rusinka i trzech innych członków. IPN Po 060/119 t. 19/3 (162/15), IPN BU 0178/94.
.