Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Bogumiła
Nazwisko: Zieleniewska-Bucior
Nazwisko rodowe: Zieleniewska
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 24-11-1947
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Związek" (nr rej. 25985), prowadzonej przez Wydział III "A"/ V KW MO Lublin w okresie od 02.10.1980 do 21.03.1983, której celem była "ochrona [...] przed oddziaływaniem i przenikaniem" do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Regionu Środkowo-Wschodniego z siedzibą w Lublinie, a następnie do Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność", "osób o poglądach antysocjalistycznych, mających powiązania z działalnością ugrupowań antysocjalistycznych w kraju i za granicą oraz ochrona przed ewentualnymi próbami wykorzystywania MKZ NSZZ do rozgrywek politycznych wrogich ustrojowi socjalistycznemu". Elżbieta Zieleniewska-Bucior (Zieleniewska) występuje w informacjach i wykazach dotyczących pracowników Zarządu Regionu. Wymieniono ją m.in. w niedatowanym, "Imiennym wykazie osób zatrudnionych w zawieszonym na czas trwania stanu wojennego Zarz.[ądzie] Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ >Solidarność< w Lublinie", w notatce z dnia 28.01.1982, zawierającej jej dane osobowe, wykształcenie i przebieg pracy zawodowej oraz w "Informacji operacyjnej" z 12.02.1982, sporządzonej przez funkcjonariusza Wydziału V (w oparciu o dane pozyskane od kontaktu operacyjnego), gdzie E. Zieleniewska została wymieniona w grupie etatowych pracowników Zarządu Regionu, "którzy powrócili do pracy zawodowej". Prowadzenie SO "Związek" zakończono z uwagi na zdelegalizowanie NSZZ "Solidarność". Materiały złożono w archiwum Wydziału "C" KW MO Lublin pod sygn. 249/IV. Akta o sygn. IPN Lu 018/162 t. 3, 4, 6 (249/IV). Nazwa "Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Regionu Środkowo-Wschodniego z siedzibą w Lublinie" występuje w dokumentach, natomiast w "Encyklopedii Solidarności" jako pierwotną nazwę w chwili powołania tej struktury podano: „Międzyzakładowy Środkowo-Wschodni Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych z siedzibą w Lublinie”; później nazwę zmieniano (http://www.encysol.pl).
Materiały administracyjne KW MO Lublin z lat 1976-1982, zawierające m.in. informacje, protokoły zdawczo-odbiorcze, notatki służbowe, korespondencję. Wzmianka dotycząca Elżbiety Zieleniewskiej figuruje na karcie skorowidza imiennego, którego pojedyncze strony włączono do teczki - pod literą "Z" wpisano jej imię i nazwisko oraz adnotację: "PZU ul. Nadstawna, org. NSZZ". Teczka zawiera dokumenty różne, nieuporządkowane, niejednorodne rzeczowo, bez określenia przynależności do spraw - prawdopodobnie zgromadzone przez Wydział III KW MO Lublin. Akta o sygn. IPN Lu 0276/221 (265/221).
Materiały administracyjne KW MO Lublin z lat 1981-1982. Wśród dokumentów znajduje się niedatowany wykaz wypłat (zapewne z kasy NSZZ "Solidarność"), w którym, pod poz. 43, zawarto informację o zleconej Ewie Zieleniewskiej wypłacie kwoty 200 000 zł, dokonanej w dniu 03.11.1981 - z przeznaczeniem na "zakup mater.[iałów]". Akta o sygn. IPN Lu 0276/222 (265/222).
Akta postępowania przygotowawczego nr RSD 16/82 (wraz z aktami kontrolnymi), prowadzonego w 1982 roku przez Wydział Śledczy KW MO Lublin na zlecenie Prokuratury Rejonowej dla m. Lublina - w związku z ujawnieniem w styczniu 1982 przez funkcjonariuszy MO w przedsionku jednego z kościołów oraz na terenie Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów pism i druków ulotnych NSZZ "Solidarność". Zawiadomienie o tych faktach Prokuratura otrzymała z Wydziału Śledczego KW MO, postanawiając w związku z tym dnia 26.02.1982 wszcząć śledztwo (sygn. 1 Ds. 134/82/S) w sprawie "kontynuowania działalności związkowej w zawieszonym NSZZ >Solidarność< poprzez sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek sygnowanych przez NSZZ >Solidarność<", tj. o przestępstwa z art. 46 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym i art. 270 $ 1 kk w związku z art. 273 $ 2 kk. Jednocześnie Prokuratura zdecydowała o prowadzeniu postępowania w trybie doraźnym, uzasadniając to popełnieniem czynu w czasie obowiązywania stanu wojennego i szczególnie wysokim stopniem "społecznego niebezpieczeństwa czynu", ponieważ ulotki zawierały "znamiona przestępstwa znieważenia Rady Państwa oraz Premiera Rządu PRL". W toku śledztwa Służba Bezpieczeństwa uzyskała informację, że w mieszkaniu Elżbiety Zieleniewskiej-Bucior (wówczas Zieleniewskiej) "przechowywane są ulotki wydane po 13 grudnia 1981 r. w ilości wskazującej na zamiar rozkolportowania". W związku z tym, w dniu 17.03.1982 dokonano przeszukania mieszkania E. Zieleniewskiej, w wyniku którego odnaleziono i "zakwestionowano" wydawnictwa bezdebitowe. Pomimo wykonania "szeregu czynności o charakterze operacyjno-śledczym", obejmujących m.in. przeszukania u 38 osób oraz przesłuchania 13 świadków (pracowników LZNS), SB nie ustaliła "autorów i kolporterów" nielegalnych wydawnictw. Dnia 26.03.1982 postępowanie umorzono "z powodu niewykrycia sprawców". Materiały złożono w archiwum Wydziału "C" KW MO Lublin pod sygn. 14802/III. Akta o sygn. IPN Lu 0218/5 t. 1-2 (14802/III).
Materiały administracyjne KW MO/WUSW w Lublinie z lat 1980-1983 (m.in. korespondencja, notatki służbowe, informacje). Wśród dokumentów znajduje się niedatowany "Wykaz pracowników ZR [Zarządu Regionu] NSZZ >S[olidarność]< w Lublinie", w którym, pod poz. 99, wpisano Elżbietę Zieleniewską. Akta o sygn. IPN Lu 0338/37.
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KW MO Lublin z lat 1981-1983, zawierające dokumentację odnoszącą się do przedmiotów i materiałów "zakwestionowanych" w czasie stanu wojennego. Wśród dokumentów znajduje się pismo z dnia 04.01.1983, przy którym Naczelnik Wydziału Śledczego KW MO Lublin przesyłał do Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie "zabezpieczone przez Komendę Wojewódzką MO w Lublinie akta personalne b.[yłych] pracowników Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ >Solidarność< w Lublinie" - w zamieszczonym w piśmie wykazie osób, których dotyczyły przekazywane akta, pod poz. 107 wymieniono Elżbietę Zieleniewską. Akta o sygn. IPN Lu 0192/14 (194/10).
Akta postępowania przygotowawczego Nr rep. 21/84, prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Lublin w 1984 roku w sprawie kolportażu wydawnictw bezdebitowych na terenie Lublina w okresie od maja do czerwca 1984, tj. przestępstwa z art. 273 § 2 w zw. z art. 271 § 1 kk. Wydział Śledczy SB wykonywał tu czynności na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Lublinie (sygn. akt Prokuratury: 1 Ds. 58/84/S, 1 Ds. 1151/84/S). W oparciu o Postanowienie wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej z 29.05.1984, w mieszkaniu Elżbiety Zieleniewskiej-Bucior w dniu 05.06.1984 dokonano przeszukania, podczas którego znaleziono literaturę bezdebitową oraz taśmy magnetofonowe. Po przeszukaniu E. Zieleniewska-Bucior została zatrzymana i tego samego dnia przesłuchana w charakterze świadka w sprawie 1 Ds. 58/84/S. Do akt włączono również "Wykaz dowodów rzeczowych w sprawie 1 Ds. 1151/84/S", w którym wymieniono m.in. wydawnictwa "zakwestionowane" u Elżbiety Zieleniewskiej-Bucior. Materiały złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW Lublin pod sygn. 15013/III. Akta o sygn. IPN Lu 0218/92 t. 1, 2, 6 (15013/III).
Wykazy dowodów rzeczowych Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Lublin. Znajduje się tu m.in. wykaz nr 18, dotyczący przedmiotów ustalonych podczas przeszukań przeprowadzonych 17.03.1982 u dwóch osób, w tym u Elżbiety Zieleniewskiej - w ramach czynności do postępowania nr RSD 16/82 oraz "Wykaz dowodów rzeczowych w sprawie 1 Ds. 1151/84/S" (nr rep. Wydziału Śledczego: RSD 21/84), w którym, wśród kilkudziesięciu osób, wymieniono także nielegalne wydawnictwa "zakwestionowane" u Elżbiety Zieleniewskiej-Bucior. Akta o sygn. IPN Lu 0192/33 t. 28, 29.
Elżbieta Zieleniewska figuruje w "Ewidencji zatrzymań" Wydziału Śledczego WUSW Lublin, gdzie pod. literą "Z" wpisano, iż została zatrzymana 19.04.1984, w związku z postępowaniem nr rep. RSD 25/83. Akta o sygn. IPN Lu 0192/32 (194/35).
Materiały administracyjne WUSW Lublin z lat 1984-1985, zawierające "Informacje" Zastępcy Szefa WUSW Lublin, dotyczące "sytuacji społeczno-politycznej na terenie województwa lubelskiego". W Informacji z dnia 19.04.1984 zawarto wzmiankę odnoszącą się do Elżbiety Zieleniewskiej-Bucior, o następującej treści: "Ponadto zatrzymano w areszcie Wydz. Śledczego działaczkę podziemnych struktur >S[olidarności]< Elżbietę Zieleniewską, zatrudnioną w charakterze księgowej w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów". Egzemplarz "Informacji" Zastępcy Szefa WUSW Lublin z dnia 19.04.1984 znajduje się także w aktach o sygn. IPN Lu 0139/1 (126/1). Akta o sygn. IPN Lu 0276/161 (265/161).
Materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Nadajnik" (nr rej. 29792), założonej w lipcu 1983 przez Wydział II KW MO Lublin w związku z faktem "emisji nielegalnej audycji >Radia Solidarność< w Świdniku" i prowadzonej do 07.09.1989. Elżbieta Zieleniewska-Bucior została wymieniona w dokumentach podsumowujących działania SB w związku z tą sprawą. Figuruje ona w trzech wykazach: w "Wykazie osób, u których dokonano przeszukań pomieszczeń" z dnia 29.12.1985, w "Wykazie osób, od których pobrano materiał porównawczy do badań fonoskopijnych w postaci nagrań magnetofonowych ich głosów" z 30.12.1985 oraz w "Wykazie osób, z którymi prowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze", również datowanym na 30.12.1985. Prowadzenie SOR "Nadajnik" zakończono 07.09.1989 z konkluzją, że "zmiany sytuacji społ.-polit. oraz legalizacja >Solidarności< umożliwiły działaczom b. >S< dostęp do oficjalnych środków przekazu - zaprzestali oni nieleg[alnej] działalności". Materiały złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW Lublin pod sygn. 11665/II, zostały one również zmikrofilmowane - sygn. 11665/2. Akta o sygn. IPN Lu 020/847 t. 1 (11665/II), IPN Lu 0229/1247 (11665/2) mikrofilm.
Elżbieta Zieleniewska-Bucior była kontrolowana operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim "Interesantka" nr rej. 31866, prowadzonego przez Wydział V KW MO/WUSW Lublin w okresie od 11.10.1984 do 16.02.1988. Materiały KE "Interesantka" złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW Lublin dnia 15.03.1988 pod sygn. 11208/II, następnie zostały one zmikrofilmowane pod sygn. 11208/2. Jako "zabarwienie sprawy" wpisano w inwentarzu archiwalnym: "dot. podejrzenia o kontynuowanie antypaństwowej działalności w struktur.[ach] b. >S[olidarności]< w [...] LZNS w Lublinie". Akta i mikrofilm zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 127/89 z dnia 20.10.1989. Akta o sygn. 11208/II oraz mikrofilm o sygn. 11208/2 WUSW Lublin wybrakowano. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.