Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-04-1935
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Amelia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa 2563/52 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w okresie 01.08.1952-22.10.1952 dot. "przynależności do nielegalnej organizacji" działającej pod nazwą "Proletariat", w tym przeciwko Ryszardowi Dąbrowskiemu. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Do akt dołączono kartę informacyjną z Więzienia w Jaworznie, zawiadamiającą WUdsBP o zwolnieniu ww. z dniem 30.04.1955 oraz notatkę służbową oficera operacyjnego Wydz. III z 01.05.1956 dot. analizy materiałów dot. Ryszarda Dąbrowskiego z 1952. IPN Wr 039/1407 (11649/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności Ryszarda Dąbrowskiego do "nielegalnej organizacji". W dniu 30.12.1952 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Ww. został oskarżony m.in. o to, iż "w okresie od grudnia 1951 r. do marca 1952 r. we Wrocławiu usiłował zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego w drodze przemocy przez to, że jako członek nielegalnej organizacji pod nazwą >Proletariat< działając pod ps. >Wacek< początkowo jako zwykły członek, a następnie jako członek sztabu tejże organizacji brał udział w zebraniach szkoleniowych oraz w posiedzeniach sztabu omawiając działalność antypaństwową, oraz utrzymywał ścisły kontakt z członkami dowództwa tejże organizacji (...) i innymi członkami tejże organizacji (...)". IPN Wr 155/144 (Pr II 543/52).
Akta śledztwa 2563/52 prowadzonego przez Wydz. Śledczy we Wrocławiu w roku 1952 w sprawie dot. przynależności do "nielegalnej organizacji >Proletariat<” grupy osób. Ryszard Dąbrowski występuje jako członek ww. organizacji, pełniący funkcję sekretarza sztabu, podejrzany o dokonanie napadu i zdemolowanie lokalu ZMP. IPN Wr 039/1442 (11687/III).
Sprawa agenturalnego rozpracowania o krypt. "Telefon" prowadzona przez Wydz. V WUBP Wrocław dot. "nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. >Wrocław-Północ-Proletariat>", która działała we Wrocławiu w latach 1951-1952. Sprawa zakończyła się rozbiciem grupy i aresztowaniami, w tym Ryszarda Dąbrowskiego. IPN Wr 024/5434 t. 1, 4, 5 (83966/II).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 23.01.1953 uznany winnym m.in. tego, iż usiłował "zmienić przemocą ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" przez to, że był członkiem "kontrrewolucyjnej organizacji", w ramach działalności której brał aktywny udział, i skazany na karę łączną 4 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat wraz z przepadkiem całego mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 06.08.1952. Postanowieniem z 06.04.1955 Najwyższy Sąd Wojskowy uchylił ww. karę łączną (Zg.Og.320/55). Wymiar kary więzienia ustalony został na 3 lata (zarządzenie wykonania kary przesłane przez WSR we Wrocławiu do Więzienia w Jaworznie w aktach). Postanowieniem WSR z dnia 27.04.1955 zwolniony warunkowo z reszty odbywania kary. Dnia 07.12.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Ryszarda Dąbrowskiego z dnia 23.01.1953. IPN Wr 21/5380 (Sr 4/53), IPN Wr 400/354 (III Ko 498/91/un).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad wykonaniem kary dot. Ryszarda Dąbrowskiego, skazanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 23.01.1953. Z akt wynika, iż Ryszard Dąbrowski karę więzienia odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, Więzieniu w Sosnowcu-Radosze, Ośrodku Pracy Więźniów w Bytomiu (przy kopalni "Dymitrow") i Jelczu oraz Więzieniu w Jaworznie, skąd 30.04.1955 został zwolniony. IPN Wr 155/2247 (W 211/53).
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna prowadzona w latach 1956-1957 przez Oddz. V w Nowym Sączu WUdsBP w Krakowie na jednego z byłych członków organizacji "Proletariat", działającej na terenie Wrocławia. W aktach m.in. protokół przesłuchania Ryszarda Dąbrowskiego z 06.08.1952. IPN Kr 010/8550 (8674/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1976. Charakterystyka dotycząca "reakcyjnej nielegalnej organizacji młodzieżowej >Wrocław-Północ-Proletariat<, działającej w okresie 1951/52 na terenie m. Wrocławia". Ryszard Dąbrowski występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/122 (F-123).
.