Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Artur Andrzej
Nazwisko: Orzechowski
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 25-11-1964
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Artur Orzechowski został zarejestrowany 9.12.1982 przez Wydz. III KWMO w Gorzowie Wlkp. pod numerem Go 5737 jako figurant prowadzonej przez ten wydział Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Iskra". Sprawę z nieznaną data przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Prawdopodobnie od początku 1987 rozpracowywany pod tym samym numerem w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Dezerterzy" (nr rej. Go 8605). Sprawa dotyczyła prowadzenia działalności w nielegalnym związku "Młodzieżowy Ruch Oporu". Wymienionego zdjęto z ewidencji 28.11.1987. Materiały dot. SOS/SOR "Iskra", "Dezerterzy" zostały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczego KWMO w Gorzowie Wlkp., wszczętego na podstawie materiałów operacyjnych. Sprawa dotyczyła produkcji i rozpowszechniania na ternie Gorzowa Wlkp. „nielegalnych wydawnictw o treści antypaństwowej”. Dnia 3.11.1982 ujawniono u jednego z uczniów szkoły średniej biuletyn informacyjny „Iskra” wydany przez „Młodzieżowy Ruch Oporu”, którego Artur Orzechowski był członkiem. Biuletyn zawierał m.in. informacje o celu działalności organizacji, którym byłą „walka o wolną i sprawiedliwą Polskę” i planowanych metodach działania. W toku postępowania zatrzymano szereg uczniów, u których w wyniku przeszukań ujawniono także inne wydawnictwa bezdebitowe. Postępowanie w sprawie „publicznego nawoływania do nieposłuszeństwa i przeciwdziałania obowiązującemu porządkowi prawnemu” wszczęto w dniu 6.11.1982. Dnia 9.11.1982 Arturowi Orzechowskiemu postawiono zarzut o to, że w okresie od września do listopada 1982 kolportując ulotki „Feniks”, nawołujące do organizowania demonstracji publicznych, nawoływał do nieposłuszeństwa i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego. Wobec wymienionego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. Postanowiłem z dnia 14.12.1982 zmieniono przedstawiony zarzut w ten sposób, iż zarzucono Arturowi Orzechowskiemu, że był jednym z inicjatorów założenia związku o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu”, którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednoczenie ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego. Akt oskarżenia wniesiono 17.01.1982. Wojskowy Sąd Garnizonowy, wyrokiem z dnia 10.02.1983, sygn. Sg.W 7/83 skazał Artura Orzechowskiego na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, zwieszając jej wykonanie na okres 3 lat próby. IPN Sz 03/27 (76/III).
Akta nadzoru prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze w okresie 6.11.1982-18.01.1983. Sprawa przekazana została do prowadzenia przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wielkopolskim. Akta dotyczą istnienia nielegalnej organizacji i kolportowania na terenie Gorzowa Wielkopolskiego pism nawołujących do nieposłuszeństwa i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego. Artur Orzechowski występuje w sprawie jako jeden z działaczy „Młodzieżowego Ruchu Oporu” zajmującego się kolportażem. W toku śledztwa wobec Artura Orzechowskiego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zarzucono mu, że był jednym z inicjatorów założenia związku o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu”, którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych oraz prowadzenie kolportażu ulotek nawołujących do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego. Za powyższe Wojskowy Sąd Garnizonowy wyrokiem z dnia 10.02.1983 (sygn. Sg.W 7/83) skazał Artura Orzechowskiego na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, zwieszając jej wykonanie na okres 3 lat próby. W aktach znajduje się także odpis wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20.08.1993 (sygn. WRN 104/93), zmieniający wyrok skazujący Artura Orzechowskiego poprzez uniewinnienie go od zarzucanych czynów. IPN Po 417/27 (Pg.Śl. 109/82).
Akta tymczasowo aresztowanego Artura Orzechowskiego. Wobec wymienionego 9.11.1982 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w związku z kolportażem ulotek o nazwie „Feniks”, nawołujących do „organizowania demonstracji”. Nakaz zwolnienia wydano 19.11.1982. IPN Po 142/1335 (5305).
Akta administracyjne KWMO/WUSW w Gorzowie Wlkp. z lat 1978-1990, dotyczące wydanych przez Wydział Śledczy zastrzeżeń wyjazdów za granicę. Akta prowadzone są w formie tabelarycznej, uwzględniającej dane osobowe, nr repertorium sprawy w związku z którą zastrzeżenie wydano, datę wniesienia i zakończenia zastrzeżenia. Artur Orzechowski figuruje pod poz. 117 jako osoba, co do której wniesiono zastrzeżenie od 9.11.1982 do 9.11.1984 w związku z postępowaniem RSD 23/82. IPN Sz 05/8 t. 37 (8/90).
.