Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Kazimierz
Nazwisko: Sysoń
Miejsce urodzenia: Chełm
Data urodzenia: 11-02-1949
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały dotyczące Krzysztofa Sysonia wyłączone ze Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Radar" (nr rej. 624), prowadzonej przez Wydział II KW MO/WUSW Chełm w latach 1975-1990 w celu "zabezpieczenia kontrwywiadowczego przejawów wrogiej działalności służb specjalnych głównych państw NATO". Krzysztof Sysoń został zarejestrowany jako „osoba” do tej sprawy w dniu 24.05.1984, pod nr rej. 10762. Powodem objęcia go kontrolą operacyjną było to, że nie powrócił do Polski z wyjazdu turystycznego, który miał miejsce we wrześniu 1981, jak też pozyskanie przez SB informacji na temat utrzymywania przez niego kontaktów z działaczem NSZZ „Solidarność” przebywającym wtedy w USA oraz z „działaczami organizacji polonijnych w Londynie i Toronto”. Celem Służby Bezpieczeństwa było także ustalenie, czy Krzysztof Sysoń „nie znalazł się w orbicie zainteresowań obcych służb spec[jalnych]”. Przez cały okres prowadzenia sprawy informacji na temat K. Sysonia udzielali tajni współpracownicy SB. Akta zawierają także streszczenie wybranych dokumentów z materiałów archiwalnych KW MO Chełm sygn. 574/I-K, dotyczących Krzysztofa Sysonia, którego próbowano wcześniej pozyskać do współpracy (wyciągi z doniesień TW, dane z notatek służbowych na jego temat). Kontrola operacyjna Krzysztofa Sysonia nie doprowadziła do stwierdzenia zainteresowania jego osobą przez „obce służby specjalne”, zaś on sam wyemigrował na stałe z kraju, toteż dnia 02.06.1987 zakończono inwigilację. Materiały złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Chełm pod sygn. 132/IV. Akta o sygn. IPN Lu 0120/109 (132/IV).
Krzysztof Sysoń został zarejestrowany przez Wydział Paszportów KW MO Chełm w dniu 09.02.1981, pod nr rej. 7672, jako kandydat na tajnego współpracownika. W dniu 01.07.1981 materiały "zdjęto z ewidencji operacyjnej" i złożono w archiwum Wydziału "C" KW MO Chełm pod sygn. 574/I-K. Według zapisu kartotecznego, "z dalszego zainteresowania zrezygnowano z powodu nieprzydatności". Akt ani protokołu ich zniszczenia nie odnaleziono (brak też inwentarza akt sygn. "I" z KW MO/WUSW Chełm). Akt sygn. 574/I-K KW MO Chełm brak w zasobie. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W aktach paszportowych Krzysztofa Sysonia nr EACH 2662 znajdują się m.in. informacje dotyczące jego czasowego wyjazdu z Polski w 1981 roku oraz dalszych działań i ustaleń Służby Bezpieczeństwa w związku z tym, że nie powrócił do kraju w deklarowanym czasie. Do akt włączono również Ankietę Nr ZU-1981-42-EACH z dnia 18.03.1982, zawierającą informację, że w dniu 19.03.1982 zarejestrowano "odmowę powrotu do kraju". Akta o sygn. IPN Lu 359/2662 (EACH 2662) oraz zapisy kartoteczne.
Krzysztof Sysoń został wspomniany w Meldunku operacyjnym Nr 10/88 Wydziału II WUSW Chełm z dnia 29.03.1988. Meldunek, który przesłano do Departamentu II MSW w Warszawie, opracowano na podstawie informacji pozyskanych przez SB od tajnego współpracownika ps. "Adam". Poinformował on m.in. o wyjeździe Krzysztofa Sysonia z Polski we wrześniu 1981. Meldunek operacyjny Nr 10/88 WUSW Chełm z Kartoteki meldunków operacyjnych Departamentu II MSW w Warszawie.
Informacje dotyczące Krzysztofa Sysonia umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano tu, że Krzysztof Sysoń został zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika - "zdjęto z ewidencji" z powodu "nieprzydatności", materiały zarchiwizowano pod sygn. 574/I-K. ZSKO zawiera też wpis dotyczący zarejestrowania K. Sysonia przez Wydział II WUSW Chełm pod nr 10762 do Sprawy Obiektowej (krypt. "Radar") - "kontrolowany z powodu odmowy powrotu do kraju", materiały złożono w archiwum pod sygn. 132/IV. Podano również, że dnia 19.03.1982, pod nr ZU-1981-42, zarejestrowano jego "odmowę powrotu do kraju". Wpisano także miejsce pracy K. Sysonia w 1987 roku, kiedy przebywał już na emigracji. Wydruk "Informacji o osobie" z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.