Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Ruszkowski
Miejsce urodzenia: Mszczonów
Data urodzenia: 19-05-1947
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu dot. postępowania prowadzonego w sprawie podłożenia urządzenia wybuchowego pod budynek Komisariatu MO w Polkowicach, m.in. przeciwko Januszowi Ruszkowskiemu. Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 16.06.1983 aktu oskarżenia i jego skierowaniem do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Wr 35/270 (PgŚl-II-407/82).
Dnia 03.02.1983 Janusz Ruszkowski został zarejestrowany przez Wydz. II KW MO w Legnicy pod nr. 4507 w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona). "Rejestrację wycofano, materiały przesłano do RUSW w Lubinie dn. 11.10.84 (...) -włączono do rejestracji 4688". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa RSD 3/83, powierzonego do prowadzenia Wydz. Śledczemu KW MO w Legnicy przez Prokuraturę Rejonową w Lubinie (znak sprawy 2 Ds 185/83), dot. utworzenia "Podziemnego Komitetu NSZZ >Solidarność< ZG >Rudna<". Januszowi Ruszkowskiemu postawiono zarzut, iż "od maja 1982 r. do stycznia 1983 r. w Polkowicach rejonu lubińskiego, uczestniczył w działalności zawieszonego, a następnie rozwiązanego NSZZ >Solidarność<", która to działalność miała pozostać tajemnicą wobec organów państwa w ten sposób, że brał udział w zebraniach Podziemnego Komitetu NSZZ >Solidarność< Zakładów Górniczych >Rudna< w Polkowicach koordynującego nielegalne działania konspiracyjnych struktur tegoż związku, w komitecie tym pełnił funkcję przewodniczącego, udostępniał swoje mieszkanie do odbycia nielegalnych zebrań, a nadto w miejscu pracy wśród załogi ZG >Rudna< kolportował nielegalne ulotki i inne wydawnictwa sygnowane przez tenże związek". Z zapisów kartotecznych wynika, iż postępowanie 2 Ds 185/83 zostało w dniu 01.08.1983 umorzone przez Prokuraturę Rejonową w Lubinie na zasadzie ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Wr 030/40 (131/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Janusza Ruszkowskiego, umieszczonego 30.03.1983 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu z 18.03.1983 w związku ze sprawą PgŚl.II-407/82 oraz Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Lubinie z dnia 04.05.1983 (znak sprawy 2 Ds. 185/83), zwolnionego 01.10.1983 na mocy Zarządzenia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 30.09.1983 (znak sprawy SOW-133/83). IPN Wr 50/124 (54/183).
Dnia 21.03.1983 Janusz Ruszkowski został zarejestrowany pod nr. 4688 w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona) do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Podmuch” (nr rej. 4287; sprawa założona 13.10.1982 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia, a następnie 25.11.1982 przekwalifikowana na SOR), dot. ustalenia "sprawców aktów terrorystycznych na terenie województwa legnickiego w 1982 roku", jako podejrzany o "przygotowania do skonstruowania urządzenia wybuchowego". Dnia 30.10.1983 rejestrację przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. "Grupowy”. Akta sprawy "Podmuch" złożono do archiwum pod sygn. 791/II (składały się z 53 tomów). IPN Wr 022/666 (791/II).
Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 30.09.1983 Janusz Ruszkowski został uznany winnym tego, że "w okresie od lipca 1982 r. do 16.03.1983 r. na terenie Polkowic woj. legnickiego bez wymaganego zezwolenia gromadził i przechowywał kilka kilogramów materiałów wybuchowych w postaci dynamitu skalnego oraz bliżej nieustaloną ilość zapalników elektrycznych oraz liczników motogodzin przeznaczonych do konstrukcji zapalników z opóźnionym działaniem, polecając współoskarżonym (...) przygotować z części tego materiału ładunek wybuchowy (...), a około 3-5 kg materiału wybuchowego i kilka zapalników elektrycznych jesienią 1982 r. przekazał" innemu współoskarżonemu, i skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono ww. okres aresztu tymczasowego od dnia 17.03. do 30.09.1983. Postanowieniem z dnia 29.12.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu odroczył wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy, a Postanowieniem z dnia 27.07.1984 darował ww. wymierzoną karę na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. IPN Wr 101/1248-1252 (SOW-133/83, t. 1-5).
Dnia 30.10.1983 Janusz Ruszkowski został zarejestrowany pod nr. 4688 przez Wydz. III WUSW w Legnicy i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Grupowy". Podstawą założenia KE były "materiały śledcze. Przygotowanie do spowodowania wybuchu". W styczniu 1986 "rejestrację wycofano, materiały przesłano do Wydz. >C< WUSW w Opolu", a w luty 1986 "rejestracja została zwrócona, materiały przesłano do Lubina". Ww. został wyrejestrowany 12.02.1990. "Materiały ze względu na znikomą wartość operacyjną, poznawczą i historyczną zniszczono we własnym zakresie". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały dotyczące zabezpieczenie ładu i porządku publicznego na terenie woj. legnickiego w dniach 15.08-02.09.1984. Janusz Ruszkowski figuruje w "Wykazie osób amnestionowanych /z pionu Wydz. III/". IPN Wr 281/5.
.