Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Janiszewski
Miejsce urodzenia: ŁOCHÓW
Data urodzenia: 26-09-1954
Imię ojca: Franciszek
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego przeciwko Michałowi Janiszewskiemu. W dn. 20.02.1982 Wydział Śledczy KWMO w Radomiu wszczął śledztwo w sprawie rozpowszechniania i kolportażu ulotek zatytułowanych "Przetrwanie - pismo członków NSZZ Solidarność" na terenie Grójca i okolic. Ustalono, że ulotki rozpowszechniał Michał Janiszewski, którego aresztowano 22.02.1982 w Warszawie. W toku śledztwa ww. postawiono zarzut rozpowszechniania ulotek zatytułowanych "Przetrwanie" - pismo członków NSZZ "Solidarność" nr 5, 6, 7 zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz lżących ustrój i naczelne organy PRL (art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym w związku z art. 270 § 1 i art. 273 § 1 k. k.) . Podczas śledztwa M. Janiszewski przebywał w więzieniach w Warszawie I Radomiu. 6.03.1982 zakończono śledztwo i przesłano akt oskarżenia do sądu. 16.09.1982 materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Radomiu pod sygn. 100/III. IPN Ra 04/99 (100/III).
Akta nadzoru dotyczące M. Janiszewskiego. 22.02.1982 Michał Janiszewski został zatrzymany przez KSMO w Warszawie pod zarzutami rozpowszechniania "nielegalnych wydawnictw" na terenie Grójca. W toku śledztwa prowadzonego przez KWMO w Radomiu ww. zarzucono, że "w okresie od 1 do 19 lutego 1982 roku w Warszawie oraz Grójcu działając wspólnie i w porozumieniu z innymi, jako członek NSZZ "Solidarność". którego działalność została zawieszona zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 (...) nie odstąpił od takiej działalności, przygotowując kolportaż nielegalnych ulotek wydawanych przez NSZZ "Solidarność". W dniu 29.03.1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał Michała Janiszewskiego winnym popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2, art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i skazał go na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto zasądzono na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową 3000 zł oraz zwrot kosztów sądowych. 10.05.1982 na wskutek wniesionej rewizji przez obrońcę oskarżonego Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie częściowo uznała rewizję i zmieniła zaskarżony wyrok przez uznanie, że oskarżony dopuścił się jednego przestępstwa polegającego na tym, że "w dniu 19 lutego 1982 r. w Warszawie rozpowszechniał pismo NSZZ "Solidarność" pt. "Przetrwanie" nr 5, 6 i 7 zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy i tym samym nie odstąpił od udziału w działalności tego związku, mimo że działalność jego została prawnie zawieszona" i orzekł karę w wysokości 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny w wysokości 15 000 zł. z zaliczeniem na jej poczet - okresu tymczasowego aresztowania, przy przyjęciu, że dzień aresztu jest równoważny 100 zł. grzywny oraz pozostawieniu określania kary zastępczej sądowi I instancji w postępowaniu wykonawczym. Wyrok wobec M. Janiszewskiego został uchylony na wskutek wniesionej rewizji nadzwyczajnej w 1996 roku, a ww. został uniewinniony. IPN BU 1357/219 (SoW 215/82).
Teczka zawiera akta kontrolne śledztwa przeciwko Michałowi Janiszewskiemu. 12.10.1985 Wydział Śledczy SUSW wszczął śledztwo przeciwko Michałowi Janiszewskiemu. Ww. został oskarżony o redagowanie, drukowanie oraz kolportaż "nielegalnych wydawnictw podziemnych". Podczas przeszukania ujawniono również u ww. powielacz, matryce i materiały drukarskie. 5.02.1986 zakończono postępowanie, a sprawę przekazano na drogę sądową. 6.04. 1987 akta kontrolne śledztwa złożono w archiwum Wydz. "C" SUSW pod sygn. 3218/III, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 01326/322 (SUSW 3218/III).
Materiały śledztwa prowadzonego przeciwko Michałowi Janiszewskiemu przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie przy współpracy Wydziału Śledczego SUSW. 10.10.1985 Wydział Śledczy SUSW zatrzymał M. Janiszewskiego ujawniając podczas rewizji w jego mieszkaniu maszyny i materiały drukarskie oraz szereg ulotek i materiałów podziemnych (wydawnictwa "Niepodległość" i "Unia"). W związku z powyższym wniesiono do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie wniosek o wszczęcie śledztwa z art 282a § 1 kk, art 45 prawa prasowego w związku z art. 10 § 2 kk., która 12.10.1985 zadecydowała o przychyleniu się do wniosku oraz aresztowaniu ww. Po kilkumiesięcznym śledztwie 31.01.1986 prokurator wniósł akt oskarżenia do sądu zarzucając M. Janiszewskiemu czyny z art 282a § 1 kk, art 45 i 48 prawa prasowego. W dniu 19.06.1986 Wydział Karny Sądu Rejonowego w Warszawie wydał wyrok uznając Michała Janiszewskiego winnym zarzuconego mu czynu i skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności, podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz przepadek na rzecz Skarbu Państwa skonfiskowanych dowodów rzeczowych. Postępowanie umorzono oraz resztę kary oskarżonemu darowano w dniu 4.09.1986 na podstawie ustawy amnestyjnej z 17.07.1986. IPN BU 576/316 (II DS 137/85).
Z zachowanych materiałów ewidencyjnych wynika, że 12.09.1985 Michał Janiszewski został zarejestrowany do nr 93113 przez Wydział III Biura Studiów MSW w kategorii "Zabezpieczenie" z powodu podejrzenia o prowadzenie aktywnej działalności w "zdelegalizowanej NSZZ Solidarność". 20.08.1986 zgromadzone materiały zdjęto z ewidencji i przekazano do Wydziału III-2 SUSW, który prowadził odrębne rozpracowanie wobec osoby M. Janiszewskiego. Zapis z dziennika rejestracyjnego MSW do nr 93113, zapis na karcie EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW.
Z zapisów ewidencyjnych wynika, że 23.09.1986 Michał Janiszewski został zarejestrowany do nr 45204 przez Wydział III-2 SUSW w kategorii "Zabezpieczenie" z powodu podejrzenia o prowadzenie aktywnej działalności w "zdelegalizowanej NSZZ Solidarność". 17.01.1990 materiały zdjęto z ewidencji i zniszczono z powodu "nieprzydatności operacyjnej". Zapis z dziennika rejestracyjnego SUSW do nr 45204, zapis na karcie EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW, zapis na karcie Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW.
Z zachowanych akt paszportowych M. Janiszewskiego wynika, że otrzymał on zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (Z-12253/87/85) w okresie 5.11.1985 do 19.11.1988 na wniosek Wydziału Śledczego SUSW. Powodem zastrzeżenia był "kolportaż nielegalnych materiałów" przez M. Janiszewskiego, za który to czyn został on skazany na karę więzienia. IPN BU 1002/79893 (EAGB 079893).
.