Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Marek
Nazwisko: Ozga
Miejsce urodzenia: Mielec
Data urodzenia: 04-06-1944
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mikrofilm z pozyskanych przez MSW dokumentów osobowych Wiesława Ozgi z 1981 roku, odnoszących się do objęcia przez niego funkcji etatowego członka Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Siedlcach (być może to dokumentacja z jego akt personalnych w NSZZ „Solidarność”). Ze zmikrofilmowanych dokumentów wynika, że W. Ozga, zatrudniony wówczas w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, wstąpił do NSZZ „Solidarność” w październiku 1980. Został wybrany do Komitetu Założycielskiego, a następnie do Komisji Zakładowej „Solidarności” w swoim miejscu pracy, był też reprezentantem WSR-P „w wojewódzkich władzach związkowych (MKZ)”. W dniu 01.06.1981 wszedł w skład Prezydium Oddziału NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Siedlcach, gdzie powierzono mu przewodniczenie Komisji Interwencji. Funkcję tę miał pełnić od 01.09.1981 do 01.09.1983. Na ten okres zakład pracy udzielił mu bezpłatnego urlopu (m.in. życiorys W. Ozgi z 03.08.1981, sporządzony 06.08.1981 wyciąg z protokołu zebrania wyborczego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Siedlcach, odbytego 01.06.1981, pismo WSRP z 10.08.1981, skierowane do NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Warszawie). Materiały dotyczące Wiesława Ozgi (zakwalifikowane jako „sprawa operacyjna”) złożono w archiwum Biura „C” MSW pod sygn. 52492/II. W 1985 roku zostały one zmikrofilmowane. Dokumentację aktową prawdopodobnie zniszczono w roku 1989, zachował się mikrofilm o sygn. 9857/2. Akt o sygn. 52492/II MSW brak. Wpis na podstawie mikrofilmu o sygn. IPN BU 01222/2299 (9857/2) oraz zapisów kartotecznych.
Materiały administracyjne KW MO Siedlce z 1981 roku, dotyczące przeprowadzenia akcji internowania na terenie woj. siedleckiego. Znajdują się tu egzemplarze „Planu zatrzymania i doprowadzenia do ośrodków odosobnienia osób internowanych”, przewidziane do podpisania przez Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO Siedlce (brak podpisów, opatrzone tylko roczną datą sporządzenia, prawdopodobnie są to dokumenty robocze) wraz z załącznikami. Załącznik nr 1 zawiera „Wykaz osób pozostających w aktywnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa województwa siedleckiego”. Pod poz. 22 tego zestawienia wymieniono Wiesława Ozgę. W rubryce „Uzasadnienie” (zapewne internowania), wpisano: „Działacz, współorganizator KZ NSZZ >Solidarność< przy WRS-P Siedlce”. Jako jednostkę operacyjną, która go kontrolowała wskazano Wydział III. Załącznik nr 2, to „Plan zatrzymania osób internowanych z rejonu Siedlce”. Podano w nim, że Wiesława Ozgę ma zatrzymać grupa nr 6, w trzyosobowym składzie (kierownik grupy z Wydziału II, dwóch funkcjonariuszy – z Wydziału „W” i KM MO). Każda z grup dokonujących zatrzymań dysponowała też samochodem z kierowcą. Akta o sygn. IPN Lu 0426/290 (AT/841).
Materiały KW MO Siedlce prawdopodobnie z listopada 1981 roku, dotyczące operacji krypt. „Klon”, której celem było „przeprowadzenie rozmów ostrzegawczych na wypadek wprowadzenia stanu wojennego”. W aktach znajduje się „Plan operacji kryptonim >Klon<” z 1981 roku (brak daty dziennej i miesięcznej, w miejscu przewidzianym na podpis wpisano na maszynie stopień i personalia Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO Siedlce). Wiesław Ozga został wymieniony pod poz. 87 roboczego „Wykazu osób wytypowanych przez SB KW MO Siedlce do przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych” z 1981 roku. „Rozmowę” miał przeprowadzić funkcjonariusz Wydziału III. W rubryce „Uwagi” odnotowano: „internowany”. Akta o sygn. IPN Lu 0426/292 (AT/843).
Akta internowanego Wiesława Ozgi. Został on internowany w ramach akcji „Jodła”, na wniosek Wydziału Śledczego KW MO Siedlce. W dniu 12.12.1981 Komendant Wojewódzki MO Siedlce wydał „Decyzję Nr 20/81 o internowaniu” W. Ozgi. W jej uzasadnieniu podano, iż „nawoływał do niepokojów społecznych”, toteż jego pozostawanie na wolności „zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu”. Dnia 13.12.1981 Wiesława Ozgę zatrzymano i doprowadzono do Zakładu Karnego - Ośrodka Odosobnienia w Białej Podlaskiej. Od 08.01.1982 przebywał w Zakładzie Karnym we Włodawie, a z dniem 29.03.1982 umieszczono go w Areszcie Śledczym - O.O. w Lublinie. Uwolniono go 23.07.1982, na mocy „Decyzji Nr 42/82 o uchyleniu internowania”, podpisanej tego samego dnia przez Komendanta Wojewódzkiego MO Siedlce. Akta o sygn. IPN Lu 23/473 (114/VII/82), zapisy kartoteczne oraz dokumenty i wpisy w aktach o sygn. IPN Lu 79/14 (ZK w Białej Podlaskiej, Karty ewidencyjne internowanych w 1981 roku, przeniesionych do O.O. we Włodawie), sygn. IPN BU 01152/34 (MSW, Wykazy internowanych z poszczególnych województw), sygn. IPN BU 01439/130, t. 2 (2306/IV/2, MSW, Materiały akcji „Gotowość” z l. 1980-1982), sygn. IPN BU 529/23 (0380, 98/6, CZ ZK Ministerstwa Sprawiedliwości, Wykazy internowanych, petycje z 1982 roku), sygn. IPN BU 529/24 (0510, 98/5, Skargi i wnioski dotyczące internowanych z 1981 roku), sygn. IPN Po 161/1 (dar osoby fizycznej, alfabetyczny wykaz osób internowanych w okresie stanu wojennego), sygn. IPN BU 1460/1 (kopia akt sygn. IPN Po 161/1).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Protest” (nr rej. 5870), prowadzonej przez Wydział IV KW MO Siedlce w latach 1981-1983, w związku z „dokonaniem bezprawnego zajęcia budynku (…) należącego do organizacji młodzieżowych” i rozpoczęcia tam 05.11.1981 strajku okupacyjnego przez NSZZ RI „Solidarność”. Wiesław Ozga został wymieniony na liście osób, którym wydano podczas strajku stałe przepustki. W dniu 13.12.1981 „władze województwa rozwiązały strajk” (wniosek o zakończenie sprawy z 08.01.1983). Materiały SOR „Protest” złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Siedlce pod sygn. 680/II. Akta o sygn. IPN Lu 0421/428 (680/II).
Zachowane częściowo akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Podlasie” (nr rej. 5229) prowadzonej w latach 1980-1983 przez Wydział III „A” / Wydział V KW MO/WUSW Siedlce, w celu „ochrony operacyjnej” zarejestrowanych 09.10.1980 „Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych >Podlasie<”, jak też „odcięcie ewentualnego wpływu grup antysocjalistycznych na działalność związku” (wniosek o wszczęcie sprawy z 14.10.1980). Wiesław Ozga wymieniany jest w dokumentach w kontekście jego aktywnego udziału w tworzeniu struktur związkowych oraz funkcji, na które był powoływany. Odnotowano m.in., że został członkiem Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność”, znalazł się też wśród elektorów uczestniczących „w wyborach delegatów do Regionu Mazowsze”, był etatowym pracownikiem siedleckiej „Solidarności” oraz przewodniczącym Komisji Interwencyjnej. Szeregu danych na temat Oddziału NSZZ „Solidarność” w Siedlcach oraz W. Ozgi dostarczał m.in. tajny współpracownik ps. „WW”, który informował Służbę Bezpieczeństwa o przebiegu zebrań, wynikach wyborów, sprawach organizacyjnych, prowadzonych dyskusjach i działaniach podejmowanych przez związkowców. Do sprawy wykorzystano także inne „osobowe źródła informacji”. Wiesława Ozgę wymieniono również wśród członków Zarządu siedleckiego Oddziału „Solidarności”, których internowano po wprowadzeniu stanu wojennego (m.in. Wykaz elementu podejrzanego”, „Nowa struktura organizacyjna Oddziału” NSZZ „Solidarność” w Siedlcach, meldunki operacyjne, wyciągi i notatki z doniesień TW „WW” z mies. czerwiec-listopad 1981, „Wyciąg z notatki służbowej z dnia 18.11.1981 r.”, sporządzonej 23.11.1981 i dotyczącej informacji od KO „Z”, „Analiza” SO „Podlasie z 17.11.1983). We wniosku o zakończenie (zaniechanie) sprawy obiektowej krypt. „Podlasie” z 17.11.1983, zatwierdzonym 23.11.1983, jako powód jej zamknięcia wpisano „zaniechanie działalności NSZZ >Solidarność< po wprowadzeniu stanu wojennego dnia 13.12.1981 r. oraz delegalizację związku ustawą z dnia 8.10.1982 r. o związkach zawodowych”. Materiały SO „Podlasie” złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Siedlce, pod sygn. 66/IV. Akta o sygn. IPN Lu 0420/99 (66/IV).
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Unia” (nr rej. 5282), założonej 04.12.1980 przez Wydział III KW MO Siedlce, w związku z powołaniem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach oraz zadeklarowaniem przez studentów „przynależności do NSZZ >Solidarność<”. Jak podano we wniosku o wszczęcie SO „Unia” z 03.12.1980, jej celem była „operacyjna ochrona NZS i niedopuszczenie do powstania zagrożeń wynikających z działalności grup antysocjalistycznych, jak też likwidacja ich źródeł i skutków”. W materiałach znajduje się karta Mkr-1 z dnia 19.03.1981, którą Naczelnik Wydziału III KW MO Siedlce skierował do Biura „C” MSW, z prośbą o udzielenie informacji na temat Wiesława Ozgi, zatrudnionego wówczas w WSR-P. Jako powód zapytania wpisano „przed rozpracowaniem”. Na odwrocie karty zamieszczono odpowiedź „nie figuruje”, z datą 28.03.1981. Prowadzenie SO „Unia” zakończono formalnie w 1984 roku, stwierdzając jednocześnie, że „środowisko studenckie WSR-P ochraniane jest w ramach dwóch spraw obiektowych: >Sorbona< i >Olimp II<”. Materiały złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO Siedlce pod sygn. 70/IV. Akta o sygn. IPN Lu 0420/55 (70/IV).
Akta Sprawy Obiektowej krypt. „Odnowa” (nr rej. 5283), prowadzonej przez Wydział III KW MO/WUSW Siedlce w latach 1980-1984. Sprawę wszczęto 04.12.1980, w związku z powstaniem „NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty >Solidarność<” w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Jej celem była „operacyjna ochrona NSZZ oraz niedopuszczenie do powstawania negatywnych wpływów, wynikających z działalności grup antysocjalistycznych”. Wiesław Ozga został zarejestrowany jako „osoba” do SO „Odnowa” w dniu 11.03.1982, pod nr rej. 6105. Był wówczas zatrudniony w Instytucie Chemii WSR-P, zaś 29.10.1980 wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy tej uczelni. Następnie znalazł się w Komisji Zakładowej „Solidarności” oraz w Komisji Interwencji siedleckiego Oddziału NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Odnotowano również, że dysponował dostępem do powielarni Wydziału Chemiczno-Matematycznego (m.in. „Informacja operacyjna spisana ze słów źródła”, tj. kontaktu służbowego „AJ”, opracowana 05.11.1980 na podstawie danych przekazanych 04.11.1980, „Informacja” dotycząca W. Ozgi, sporządzona 26.11.1980 przez funkcjonariusza Wydziału III KW MO Siedlce, „Protokół Komisji Skrutacyjnej NSZZ >Solidarność<” z 15.01.1981). Z kolei kontakt operacyjny „Stefan” w dniu 10.01.1981 wskazał funkcjonariuszowi SB działaczy NSZZ „Solidarność” na WSR-P wykazujących się „dużą aktywnością”. Wśród nich wymienił W. Ozgę, dodając, że osoby te „wyszukują (…) i sprawdzają wszelkie informacje świadczące o nieprawidłowościach” (informacja operacyjna spisana ze słów źródła z 10.01.1981). Natomiast kontakt operacyjny „A.J.” powiadomił 06.08.1981 Służbę Bezpieczeństwa m.in. o tym, iż „v-ce Przewodniczący KZ NSZZ >Solidarność< inż. J. Ozga [tak w dok.] na znak poparcia strajkujących w Warszawie wywiesił na budynku głównym WSR-P biało-czerwoną flagę” (informacja operacyjna spisana ze słów źródła z 07.08.1981). We „Wniosku o zakończenie (zaniechanie) sprawy obiektowej” krypt. „Odnowa” z dnia 12.04.1984 stwierdzono, iż z uwagi na zawieszenie, a następnie rozwiązanie NSZZ „Solidarność”, zaniechano dalszego prowadzenia tej sprawy. Zaznaczono przy tym, że Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna jest również „ochraniana operacyjnie” w ramach SO krypt. „Sorbona”. Podano tu również, że trzech członków „Solidarności” z WSR-P, w tym Wiesław Ozga, zostało internowanych – „w wyniku odejścia od założeń statutowych związku i przejawów nielegalnej działalności”. Jednocześnie, jak odnotowano, W. Ozga i drugi z wymienionych byli kontrolowani w ramach kwestionariuszy ewidencyjnych. W kwietniu 1984 materiały SO krypt. „Odnowa” złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Siedlce pod sygn. 71/IV. Akta o sygn. IPN Lu 0420/56 (71/IV).
W dniu 02.09.1983 Wydział III WUSW Siedlce objął Wiesława Ozgę kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Inżynier” nr rej. 6105 (wcześniej pod tym numerem zarejestrowany był jako „osoba” do SO „Odnowa”). Z dniem 04.07.1985 zarejestrowano go jako „osobę” do Sprawy Obiektowej „Sorbona”. Losów dokumentacji KE „Inżynier” nie ustalono. Materiałów KE „Inżynier” nr rej. 6105 WUSW Siedlce brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Dnia 04.07.1985, nadal po nr rej. 6105, Wiesław Ozga został zarejestrowany jako „osoba” do Sprawy Obiektowej krypt. „Sorbona” (nr rej. 1865), prowadzonej w latach 1975-1990 przez Wydział III KW MO/WUSW Siedlce / Wydział OKPP WUSW Siedlce. Formalnie sprawę wszczął pion SB KP MO Siedlce, który 31.12.1970 zarejestrował ją w Wydziale „C” KW MO Warszawa pod nr rej. 5929. Celem jej założenia było „rozpoznanie i ujawnianie szkodliwej i wrogiej działalności prowadzonej przez niektóre osoby z kadry dydaktycznej i studentów” Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Siedlcach (od 1977 pod nazwą Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna). W 1975 roku sprawę przekazano do nowo powstałego woj. siedleckiego, gdzie 16.09.1975 została zarejestrowana pod nr 1865. Według nielicznych zapisów ewidencyjnych, z dniem 02.01.1990 „zaprzestano dalszego rozpracowania” Wiesława Ozgi w ramach SO „Sorbona”, zaś dotyczące go materiały „zniszczyła jednostka [operacyjna] we własnym zakresie, gdyż nie przestawiały wartości operacyjnej”. W zachowanych szczątkowo materiałach sprawy, zarchiwizowanych w Wydziale „C” WUSW Siedlce pod sygn. 110/IV, brak dokumentów odnoszących się do W. Ozgi. Materiały nr rej. 6105 WUSW Siedlce, dotyczące W. Ozgi zarejestrowanego do SO „Sorbona” (nr rej. 1865), zniszczono w jednostce operacyjnej w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz ogólnych informacji o sprawie w aktach o sygn. IPN Lu 0420/90 (110/IV) SO „Sorbona” - zachowane szczątkowo.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Drukarnia” (nr rej. 6170), prowadzonej przez Wydział IV KW MO/ WUSW Siedlce w latach 1982-1985. Rozpracowanie wszczęto w związku z kolportażem „ulotek o wrogiej, antypaństwowej treści”, który miał miejsce w marcu 1982 na terenie gminy Zbuczyn oraz w Sokołowie Podlaskim. Jak podano we wniosku o wszczęci SOR „Drukarnia” z 19.03.1982, rozkolportowane druki, to „w znacznej części (…) >Wiadomości Podlaskie< - Biuletyn Informacyjny, sygnowany przez NSZZ >Solidarność< Region Mazowsze i NSZZ >Solidarność< Rolników Indywidualnych”. W materiałach znajduje się odręczna notatka, sporządzona przez funkcjonariusza Wydziału V KW MO Siedlce, pn. „Publikacje w >Wiadomościach Podlaskich< nawiązujące do województwa siedleckiego”, w której przywołano informacje w tym zakresie, opublikowane w kilku numerach wspomnianego pisma. W omówieniu „Wiadomości Podlaskich” nr 16/82 z 16.02.1982 znajduje się „lista osób internowanych” z rejonu Siedlec, wśród których wymieniono Wiesława Ozgę. Akta o sygn. IPN Lu 0421/524, t. 1 (803/II).
„Teczka pracy” tajnego współpracownika ps. „Józek” (nr rej. 6038), prowadzonego przez Wydział V KW MO/WUSW Siedlce. Znajduje się tu m.in. „Notatka służbowa z odbytego spotkania z tw. ps. >Józek<” z 14.12.1982 oraz „Informacja operacyjna” z 15.12.1982, sporządzone przez Zastępcę Naczelnika Wydziału V KW MO Siedlce, dotyczące głównie „wyjazdu do Częstochowy internowanych z woj. siedleckiego” w dniach 11-13.12.1982. Wiesław Ozga został w nich wymieniony wśród osób biorących udział w tej pielgrzymce, które znał TW „Józek”. Ponadto, według jego relacji, W. Ozga oraz dwóch innych uczestników wyjazdu zostało wylegitymowanych i „spisanych” przez MO podczas postoju w Kielcach, gdzie „kręcili się oni przy ośrodku dla internowanych”. Z kolei w „Informacji operacyjnej” z 17.12.1983, podpisanej przez Naczelnika Wydziału V WUSW Siedlce, zawarto opinię TW „Józek” odnośnie osób mogących drukować (okazane mu przez SB) pismo „Metrum”. Zdaniem TW wydawnictwo mogło być drukowane na WSR-P, zaś Wiesław Ozga mógł w tym uczestniczyć, ponieważ posiadał „dostęp do uczelnianej poligrafii”. Natomiast w informacji operacyjnej sporządzonej 10.01.1984 (również przez Naczelnika Wydziału V), wśród zadań zleconych tajnemu współpracownikowi ps. „Józek” wpisano, iż w dniu 16.01 ma on „nawiązać kontakt” z W. Ozgą oraz drugą osobą, starając się „rozmawiać na temat działalności i wydawnictwa >Nierzeczywistość<” (właśc. „Nie-Rzeczywistość” Strajkowy Biuletyn Informacyjny WSR-P w Siedlcach). Akta o sygn. IPN Lu 00419/1175, t. 2 (1889/I).
Rejestr przeszukań oraz Rejestr zatrzymań Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Siedlce z lat 1983-1989. Wśród przeszukań przeprowadzonych i zarejestrowanych w 1984 roku, pod poz. 12 znajduje się zapis dotyczący przeszukania u Wiesława Ozgi, które odbyło się 06.03.1984, w ramach postępowania RSD 10/83 - z wynikiem negatywnym. Akta o sygn. IPN Lu 0427/13 (52/15), Nakaz przeszukania (wypełniony częściowo) w aktach o sygn. 0426/217, t. 2 (AT/701).
Dokumentacja Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Siedlce z lat 1980-1990, zawierająca korespondencję, egzemplarze protokołów brakowania, spisy materiałów przekazanych do Sekcji „C” WZO/Wydziału „C”. Znajduje się tu m.in. pismo z dnia 21.05.1984, przy którym Naczelnik Wydziału Śledczego WUSW Siedlce przekazał Naczelnikowi Wydziału III „teczki byłych internowanych celem wykorzystania operacyjnego”. W wykazie osób, których dotyczyły przekazywane akta, zawartym w treści pisma, pod poz. 8 figuruje Wiesław Ozga. Akta o sygn. IPN Lu 0427/26 (54/3).
Informacje dotyczące Wiesława Ozgi umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano tu, że Wydział III KW MO Siedlce zarejestrował go 11.03.1982 pod nr 6105. Podano także, iż od 13.12.1981 do 23.07.1982 był internowany. Wpis obejmuje też informację o jego zatrudnieniu na stanowisku interwenta w Zarządzie NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Siedlce. Materiały złożono w Biurze „C” MSW pod sygn. 52492/II, mikrofilm sygn. 9857/2. Informacja o osobie z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.