Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Kazimierz
Nazwisko: Jurak
Miejsce urodzenia: Puszno Skokowskie
Data urodzenia: 01-06-1957
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Teodora
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 04.06.1982 Wydział V KW MO Lublin założył Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia, przekwalifikowaną potem na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Motyl” (nr rej 27951). Wszczęto ją „na fakt druku i kolportażu nielegalnego wydawnictwa pt. >Biuletyn Informacyjny >S[olidarności] Ziemi Kraśnickiej< oraz 3 innych wydawnictw, również o charakterze antypaństwowym i antyustrojowym”, które ukazywały się „co miesiąc w Kraśniku”. Następnie sprawę przekazano do RUSW Kraśnik (brak daty zmiany jednostki prowadzącej). Antoni Jurak został zarejestrowany jako „osoba” do SOS/SOR „Motyl” dnia 28.03.1984, pod nr rej. 30948. Jak wynika z dotyczącego go zapisu kartotecznego, „w toku sprawy potwierdzono zarzuty i przez zastosowanie różnorodnych działań operacyjnych doprowadzono do rozbicia i likwidacji nielegalnych grup zajmujących się drukiem i kolportażem bezdebitowej literatury”. W dniu 31.12.1987 materiały SOR "Motyl" (4 tomy) złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Lublin pod sygn. 11131/II. Na początku 1988 roku akta zmikrofilmowano (sygn. mikrofilmu: 11131/2). Dokumentację aktową i mikrofilm zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 127/89 z dnia 20.10.1989. Akta o sygn. 11131/II oraz mikrofilm o sygn. 11131/2 WUSW Lublin zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 33/83, prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Lublin w okresie 04.11.1983 - 27.12.1983, w sprawie druku i kolportażu na terenie Kraśnika w 1982 i 1983 roku „nielegalnego pisma >Wola Narodu<, zawierającego treści lżące i wyszydzające naczelne organy PRL, fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz nawołujące do strajku”, tj. przestępstwo z art. 276 & 3, art. 270 & 1, art. 271 & 1 w zw. z art. 273 & 2, art. 282 & 1 w zw. z art. 10 & 2 kk. W dniu 04.11.1983 Prokuratura Rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo (nr rep. 1 Ds 1337/83/S), powierzając jego prowadzenie Wydziałowi Śledczemu WUSW Lublin. Na jego potrzeby RUSW Kraśnik przesłał też materiały SOR „Motyl”. Z dokumentacji postępowania wynika, że Antoni Jurak należał do aktywnych działaczy „nielegalnej grupy”, zajmującej się „drukowaniem i kolportowaniem” m.in. „biuletynu >Wola Narodu<”. On sam kolportażem wydawnictw bezdebitowych zajmował się od 1982 roku, potem czterokrotnie pomagał przy drukowaniu „Woli Narodu”, zbierał też środki pieniężne i uczestniczył w „nieleg.[alnych] zebraniach”. Odnotowano również, że 31.10.1983 skorzystał z ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii ( „Plan czynności operacyjno-śledczych w sprawie nr 33/83” z 10.11.1983, protokoły przesłuchań, protokoły dotyczące „ujawnienia” działalności w związku z amnestią, notatki funkcjonariuszy). Postępowanie przygotowawcze nr RSD 33/83 umorzono w grudniu 1983, w związku ze wspomnianą ustawą amnestyjną. Akta kontrolne złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Lublin pod sygn. 14853/III; zostały one również zmikrofilmowane - sygn. mikrofilmu 14853/3. Akta o sygn. IPN Lu 0218/49 (14853/III), mikrofilm o sygn. IPN Lu 0220/250 (14853/3).
Kserokopie repertoriów Prokuratury Rejonowej dla miasta Lublina z lat 1979-1986. Znajduje się tu także kopia skorowidza do spraw „1 Ds” z 1983 roku, w którym, pod poz. 1806, figuruje zapis (bez daty) dotyczący Antoniego Juraka. W rubryce „Oznaczenie przestępstwa i data popełnienia” odnotowano: „zawiadomienie o przestępst[wie] w związku z ustawą o amnestii”. Jako sposób załatwienia sprawy wpisano, z datą 17.12.1983: „odmowa wszczęcia (amnestia)”. Akta o sygn. IPN Lu 124/19 (RA 4/42/12/01).
Informacje dotyczące Antoniego Juraka umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano tu, że 31.10.1983 A. Jurak „ujawnił swoją nielegalną działalność w podziemnych strukturach >Solidarności<”. Tego samego dnia Wydział Śledczy WUSW Lublin zarejestrował wspomniane „ujawnienie” pod nr 46/U/83. Podano również, że pion V RUSW Kraśnik zarejestrował go pod nr 30948 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (krypt. „Motyl”), ponieważ „drukował i kolportował „Biuletyn Informacyjny >Solidarności< Ziemi Kraśnickiej”. Materiały tej sprawy zarchiwizowano pod sygn. 11131/II; sygn. mikrofilmu 11131/2. Wydruk „Informacji o osobie” z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.