Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Rohr-Garztecki
Miejsce urodzenia: Rzym
Data urodzenia: 08-01-1947
Imię ojca: Juliusz
Imię matki: Ewa
Znany/a też jako:
Marek Wilczur-Garztecki

Marek Garztecki

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Garztecki został zarejestrowany 8.06.1979 pod nr 56282 jako kandydata na Tajnego Współpracownika (kTW) przez Wydz. II Dep. III MSW. Podstawą wytypowania go jako kandydata na TW był fakt uzyskania „ze sprawdzonego źródła” informacji, „iż przed 2 tygodniami [notatka datowana 7.06.1979] w mieszkaniu w/wym. dokonano przeszukania kwestionując pozbawione debitu komunikacyjnego wydawnictwa >Aneks<, >Kultura<, pisma SKS /b d b/. Ponadto ustalono, że w/wym. utrzymuje kontakty z działaczami KSS-KOR, SKS, TKN, ugrupowań emigracyjnych (…)”. Dnia 01.10.1979 sprawę przejął Wydz. V Dep. III. Od dalszego "opracowywania" M. Garzteckiego w charakterze kTW jednak odstąpiono. Zapisano, iż „Kandydat posiadał obiektywne możliwości operacyjne w środowisku KSS-KOR, SKS i w związku z tym zamierzano go wykorzystać do rozpracowywania i likwidacji ww. grup w ramach realizacji przez Wydz. V Dep. III MSW gry operacyjnej. (…) zaistniała [jednak] konkretna sytuacja operacyjna w realizowanych przedsięwzięcia[ch], co wykluczyło zasadność pozyskania go w charakterze tw”. W dniu 24.02.1981 materiały zarchiwizowano w Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 16028/I. IPN BU 00191/274 (16028/I) akta, IPN BU 001043/2627 (14073/1) mikrofilm.
W dniu 16.12.1981 Wydz. V Dep. III MSW wypożyczył z Biura „C” akta Marka Garzteckiego. Wówczas przebywał on w Wlk. Brytanii i był „podejrzewany o współpracę z angielskim i amerykańskim wywiadem”. W uzasadnieniu zamiaru pozyskania go na tajnego współpracownika zapisano: „Kandydat posiada obiektywne możliwości rozpracowywania środowiska KSS-KOR, b. SKS, NSZZ >Solidarność<”. Marek Garztecki zaangażował się w działalność zagranicznych ośrodków NSZZ „Solidarność” - „Na terenie Wielkiej Brytanii założył organizację Solidarności skupiając około 100 członków”. Ponadto „Garztecki zaangażował się w W. Brytanii w działalność >Solidarity Trade Union Working Group in the United Kingdom< /STUWG/, wydaje również własny biuletyn pod nazwą >Voice of Solidarność<”. Sprawę zakończono, ponieważ kandydat „przebywa na terenie Wielkiej Brytanii i nie nosi się z zamiarem powrotu do kraju”. Dnia 7.02.1983 akta ponownie zarchiwizowano w Wydz. II Biura „C” MSW - pod sygn. 16028/I. IPN BU 00191/274 (16028/I) akta, IPN BU 001043/2627 (14073/1) mikrofilm.
Figuruje w Sprawie Obiektowej (SO) o krypt. „Zachód” nr rejestr. 71242 prowadzonej od 14.04.1982 do 14.06.1988 przez Wydz. III Dep. V MSW. W ramach SO krypt. „Zachód” funkcjonariusze Wydziału III Departamentu V MSW rozpracowywali zagraniczne ośrodki NSZZ „Solidarność”. Akta te w większości zawierają meldunki i dokumenty o charakterze planowym. Wynika z nich, że Marek Garztecki – członek „Zespołu działań >Solidarności<” i przewodniczący Biura Informacyjnego „Solidarności” w Londynie – występuje m.in. w treści „Charakterystyki Komitetów i Biur Informacyjnych >Solidarności< działających w krajach kapitalistycznych”. Ten dokument sporządzono 19.01.1983 w Departamencie V MSW. IPN BU 01419/378 (2447/IV).
Występuje w materiałach ewidencyjnych Biura „B” MSW z lat 1969-1972 i z roku 1975. Marek Garztecki był odnotowywany w kartotece Biura „B” MSW z racji kontaktowania się z osobami będącymi w operacyjnym zainteresowaniu SB. Między innymi na karcie E-14/1 pod datą 3.06.1975 zapisano: "W/g informacji Wydz. VIII Dep. II w latach 1969-71 bywał u att.[ache] ambasady USA i II sekr.[etarza] amb. USA". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Figuruje w aktach paszportowych Wydz. Paszportów KS MO/ SUSW z lat 1969-1989. W grudniu 1969, na wniosek SB z Wydz. III KS MO, Wydz. Paszportów KS MO "zastrzegł" Markowi Garzteckiemu wyjazdy do krajów kapitalistycznych i socjalistycznych na okres 2 lat - począwszy od dnia 16.12.1969. Akta paszportowe zawierają m.in. dwa podania M. Garzteckiego (z 16.02. i 03.05.1972) o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie paszportu na wyjazd czasowy do Szwecji. W piśmie z 9.06.1972 skierowanym przez z-cę komendanta stołecznego MO ds. SB do z-cy dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych informowano o anulowaniu M. Garzteckiemu ww. zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych. Na karcie PZ-4 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW (dot. M. Garzteckiego) widnieje zapis o anulowaniu w dn. 3.06.1980 zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych o nr Z-I-2132/69. Na początku grudnia 1981 M. Garztecki wyjechał czasowo do Wlk. Brytanii, gdzie w związku z wprowadzeniem w PRL stanu wojennego już pozostał. W styczniu 1983 jego prośbę o wznowienie ważności paszportu rozpatrzono negatywnie i wyznaczono mu termin powrotu do kraju do dnia 30.06.1983. IPN BU 1005/67378 (EAGM 067378) oraz zapisy kartoteczne.
.