Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Jutrzenka-Trzebiatowski
Miejsce urodzenia: Sulęczyno
Data urodzenia: 17-01-1938
Imię ojca: Hieronim
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu operacyjnej ochrony Akademii Rolniczo-Technicznej (ART) w Olsztynie. Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski - pracownik naukowo-dydaktyczny ART, wymieniany w sprawie jako członek NSZZ "Solidarność" przy Wydz. Rolniczym (w aktach znajduje się Deklaracja Członkowska z 04.10.1980), przewodniczący KZ NSZZ "S" w ART. Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z inną osobą zorganizował studentów, którzy podjęli się powielania ulotek. Za powyższe w dn. 08.06.1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Olsztynie na karę dwóch lat pozbawienia wolności i karę dodatkową dwóch lat zakazu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami. Wymieniany w dokumencie z 29.06.1982: "Imienny wykaz nauczycieli akademickich zakwalifikowanych przez Komisję Oceniającą do rozwiązania stosunku pracy z dniem 30.09.1982". IPN Bi 065/4/1-15 (767/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w ART Olsztyn. Rozpracowywany jako główny organizator strajku ostrzegawczego w dn. 16.01.1981 na terenie ART Olsztyn. Sprawę zakończono w związku z "zaprzestaniem wrogiej działalności". Materiały SOS krypt. "Alfa" połączono z materiałami KE krypt. "Zorza". Materiały o sygn. 12104/II zniszczono w 1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach akcji "Klon". Aktywny działacz "Solidarności", członek Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych. W czasie trwania stanu wojennego, za udział w wykonywaniu i kolportowaniu ulotek "antypaństwowych", skazany przez Sąd Wojewódzki w Olsztynie na 2 lata więzienia i karę dodatkową 2 lat zakazu prowadzenia zajęć dydaktycznych z młodzieżą. Materiały KE krypt. "Zorza" połączono z materiałami SOS krypt. "Alfa". Materiały o sygn. 12104/II zniszczono w 1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo dotyczące działalności związkowej NSZZ "Solidarność" w stanie wojennym: sporządzanie i kolportaż ulotek na ART w Olsztynie w dniach 13-14.12.1981. Materiały o sygn. 2807/III -m brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym dotyczącym kontynuowania działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność" oraz sporządzania na terenie ART w Olsztynie nielegalnych ulotek. Śledztwo wszczęła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa (WPG) w Olsztynie i przekazała do prowadzenia KWMO w Olsztynie. A. Jutrzenka-Trzebiatowski - pracownik naukowo-dydaktyczny oraz przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" ART w Olsztynie został zatrzymany 08.03.1982 w z związku z podejrzeniem o kontynuowanie działalności NSZZ "S" oraz kierowanie akcją sporządzania i kolportowania ulotek przez studentów ART. Na mocy Postanowienia WPG w Olsztynie z 09.03.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Olsztynie. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem sprawy do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego (SPOW) w Bydgoszczy. SPOW w Bydgoszczy postanowieniem z 30.04.1982 przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Wojewódzkiemu w Olsztynie. IPN Bi 167/426-427 (PgŚl II 13/82).
Akta sądowe Oskarżony o to, że po wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu działalności NSZZ "Solidarność" uczestniczył w dn. 13.12.1981 w zebraniach działaczy "S", na których omawiane były sprawy związkowe (zebrania odbyły się w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ "S" w ART w Olsztynie i w Domu Studenta) oraz uczestniczył w akcji sporządzania i kolportowania ulotek nawołujących do podjęcia strajku na znak protestu przeciwko stanowi wojennemu. Za powyższe wyrokiem SW Wydz. II Karny w Olsztynie z 08.06.1982 skazany na 2 lata pozbawienia wolności i 2 lata zakazu prowadzenia zajęć dydaktycznych z młodzieżą. Wyrok uprawomocnił się 21.01.1983. Dn. 23.06.1982 osadzony w ZK w Braniewie, 02.12.1982 uchylono tymczasowe aresztowanie i zastosowano dozór MO. Zwolniony z więzienia 06.12.1982. Dn. 31.05.1983 zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Dn. 11.10.1983 na podstawie ustawy o amnestii darowano karę zakazu prowadzenia zajęć dydaktycznych z młodzieżą. IPN Ol 11/293-304 (II K 78/82).
Charakterystyka Charakterystyka działalności grup byłych członków NSZZ "Solidarność" działających w okresie 13.12.1981-1986 na terenie woj. olsztyńskiego. Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski - pracownik naukowo-dydaktyczny ART, po wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu działalności NSZZ "Solidarność" jako były przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" nakłonił studentów, aby powielili i rozpowszechnili ulotkę, która w swej treści nawoływała do strajku. 08.06.1982 skazany na 2 lata pozbawienia wolności i 2 lata zakazu prowadzenia działalności dydaktycznej z młodzieżą. IPN Bi 065/198 (977/IV).
Materiały administracyjne Korespondencja nadesłana w 1987 z kilku WUSW do Biura "C" MSW w ramach tworzonego "Informatora o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1976-1985". Informacje dotyczące Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego zostały przesłane z Wydz. "C" WUSW Olsztyn i dotyczą jego działalności w ramach "Solidarności". Po wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu działalności NSZZ "Solidarność" ww. jako były przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" nakłonił studentów, aby powielili i rozpowszechnili ulotkę nawołującą do strajku. Skazany przez Sąd Wojewódzki w Olsztynie 08.06.1982 na karę 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia działalności dydaktycznej z młodzieżą na okres 2 lat. IPN BU 0326/558 t. 3 (11/IX/70 t. 1).
.