Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariola
Nazwisko: Łotysz
Nazwisko rodowe: Łupińska
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 14-06-1960
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Wacława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana w dn. 07.06.1982 pod nr 28508 do SOR krypt. "Uparty" (nr rej. 27909) z powodu "kolportażu nielegalnego czasopisma wydawanego w kraju". Rozpracownie zakończono skierowaniem sprawy do sądu. Materiały o sygn. 2686/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo wszczęto w celu ustalenia dróg kolportażu „nielegalnych wydawnictw NSZZ „Solidarność”, zarekwirowanych podczas przeszukania w akademiku Politechniki Białostockiej. W oparciu o materiały uzyskane podczas śledztwa dokonano przeszukań u osób podejrzanych o redagowanie i kolportaż „nielegalnych” wydawnictw, w tym u M. Łupińskiej, którą 01.06.1982 zatrzymano jako studentkę III roku Instytutu Architektury Politechniki Białostockiej, działającą w zdelegalizowanym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W/w przedstawiono zarzuty, iż 30.12.1981 wzięła udział w sporządzaniu i upowszechnianiu ulotek „mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” oraz, że w lutym 1982 w Białymstoku rozpowszechniała nielegalne materiały i wydawnictwa NSZZ „Solidarność”, których treści zawierały „fałszywe wiadomości”. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 27.07.1982. IPN Bi 07/147/1-4 (392/III)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym. M. Łupińska została oskarżona o to, że od dnia 13.12.1981 do lutego 1982 w Białymstoku, kontynuowała działalność zdelegalizowanego NZS biorąc udział w jego zebraniach, sporządzała ulotki związane z wprowadzeniem stanu wojennego, a także rozpowszechniała „nielegalnie wydawany biuletyn NSZZ »S« zawierający fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. 23.08.1982 odstąpiono od prowadzenia śledztwa w trybie doraźnym. W aktach zachował sie wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku uznający M. Łupińską winną, że "w dn. 29.12.1981 w Białymstoku sporządziła (wraz z innymi) ok. 200 sztuk ulotek o treści poniżającej naczelne organy PRL" i umarzający postępowanie. SN -Izby Wojskowej 31.05.1983 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi WOW w W-wie, który 20.06.1983 przekazał sprawę Sądowi Wojewódzkiemu w Białymstoku. IPN Bi 173/96-100 (Pg Śl II 25/82)
Akta tymczasowo aresztowanego M. Łupińska została zatrzymana 01.06.1982 jako podejrzana o udział w „nielegalnym” wydawaniu biuletynów, ulotek i ich kolportażu. Osadzona w Areszcie Śledczym w Białymstoku na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku z dn. 03.06.1982 z terminem do 01.09.1982. Prokurator Warszawskiego Okręgu Wojskowego przedłużył termin aresztu do 31.10.1982. Zwolniona 24.11.1982 wobec uchylenia aresztu tymczasowego. IPN Bi 156/423
Akta sądowe Akta sprawy M. Łupińskiej wraz z aktem oskarżenia zostały 28.07.1982 przekazane do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w W-wie. Dn. 11.08.1982 Sąd WOW w Warszawie zwrócił akta sprawy prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa. Dn. 14.03.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku umorzył postępowanie w stosunku do M. Łupińskiej w związku ze znikomym społecznym niebezpieczeństwem popełnionych czynów. Od tego wyroku 21.03.1983 prokurator wniósł do Sądu Najwyższego rewizję na niekorzyść M. Łupińskiej. W dn. 31.05.1983 Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Garnizonowego w Białymstoku i przekazał sprawę Sądowi WOW w Warszawie do prowadzenia, a ten w dn. 20.06.1983 przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Wojewódzkiemu w Białymstoku. Dn. 29.08.1983 Sąd Wojewódzki w Białymstoku umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. Materiały dotyczące wyrokowania odnośnie M. Łupińskiej zachowały się częściowo w aktach prokuratorskich. Materiałów o sygn. II K 57/83 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowna w ramach KE krypt. "Piękna"/ "Śliczna", ponieważ wraz z grupą studentów z byłego NZS, po ogłoszeniu stanu wojennego, zajmowała się drukiem i kolportażem "nielegalnych wydawnictw i wrogich ulotek". Materiały o sygn. 2828/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta prokuratorskie Rewizja nadzwyczajna wniesiona do Sądu Najwyższego przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w dn. 19.03.1993. Rewizja dotyczy zaskarżenia prawomocnych postanowień Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku wydanych w sprawie II K 57/83 w dniach 4,29.08.1983 oraz 3.07.1989. Wśród osób na rzecz których wnoszono rewizję znajdują się dane M. Łupińskiej. W związku z prowadzoną działalnością w okresie od 13.12.1981 do lutego 1982 przeciw w/w Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku prowadził postępowanie karne. W dn. 04.08.1983 Sąd Wojewódzki w Białymstoku na podstawie amnestii z 21.07.1983 umorzył postępowanie karne. Następnie w dn. 03.07.1989 Sąd Wojewódzki w Białymstoku zastosował wobec w/w abolicję. Powyższe postanowienia o aktach łaski wobec w/w Minister Sprawiedliwości- Prokurator Generalny w swojej rewizji z dn. 19.03.1993 uznał na podstawie obowiązującego stanu prawnego za "niesłuszne" bowiem "były one związane ze stwierdzeniem winy (...), mimo braku podstaw do jej stwierdzenia". IPN BU 725/14(RN VI 630/8/93)