Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Wincenty
Nazwisko: Palka
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 08-05-1950
Imię ojca: Michał
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne W ocenach stanu bezpieczeństwa wewnętrznego województwa miejskiego łódzkiego w latach 1979-1980 znajdują się informacje dot. początkowej działalności G. Palki, po wyborze na wiceprzewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” w Łodzi. IPN Ld pf 10/974 t. 3 (1445/X)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 16.09.1980 w kategorii Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Ameba” z powodu działalności w NSZZ „Solidarność”, z uwagi na możliwość „wykorzystania działalności związkowej do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Dn. 16.12.1982 zmieniono kategorię rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Rozpracowywano także kontakty z działaczami opozycji politycznej w kraju i za granicą, związki z duchownymi Kościoła oo Jezuitów w Łodzi, udział w demonstracjach, kontakty z dziennikarzami zagranicznych agencji prasowych. Po podjęciu przez G. Palkę pracy w Instytucie Włókien Chemicznych „Chemitex”, dn. 24.11.1985 przekazano dalsze prowadzenie sprawy oraz zgromadzone materiały Wydziałowi V WUSW Łódź. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt admin. IPN Ld 434/64/K
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczyła "operacyjnej ochrony" NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. G. Palka występuje jako przedstawiciel Regionu Łódzkiego NSZZ „Solidarność”, uczestnik I Krajowego Zjazdu Delegatów, członek prezydium Komisji Krajowej. IPN Gd 003/166 t. 1, 9, 12, 14, 17, 19-25, 27 (185/IV)
Akta administracyjne G. Palka występuje w meldunkach dot. różnych spraw operacyjnych z tytułu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej i swojego udziału w wielu akcjach związku. IPN Ld pf 88/1 t. 2 (2889/XA)
Akta administracyjne Protokoły z posiedzenia Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" w Elblągu. G. Palka jest wymieniony jako członek ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, wybrany do prezydium Komisji Krajowej, odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne. IPN Gd 07/50 t. 6 (51/6)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa prowadzona w związku z ogłoszeniem stanu gotowości strajkowej 07.10.1981 w województwie piotrkowskim oraz dwudziestoczterogodzinnym strajkiem ostrzegawczym przeprowadzonym 13-14.10.1981. W dniu 18.10.1981 G. Palka przyjechał na rozmowy z grupą negocjacyjną związków zawodowych celem przedstawienia w zaistniałej sytuacji stanowiska Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. IPN Ld 067/314/J (614/2 mkf)
Materiały fonograficzne Dar Pana Mieczysława Cholewy dla IPN-KŚZpNP zawierający nagrania posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w dniach 11 i 12 grudnia 1981 r. Wystąpienia Grzegorza Palki. IPN Gd 749/2 t. 1, 4, 6 (kaseta magnetofonowa)
Akta operacyjne Występuje w materiałach dotyczących przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (911/2)
Akta operacyjne Materiały dotyczą przygotowań do realizacji akcji kryptonim "Azalia" i "Klon". W aktach znajduje się plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z G. Palką datowany 08.12.1981. IPN Ld pf 86/14 t. 2 (1345/III)
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 34 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dn. 12.12.1981 za „podejmowanie działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa łódzkiego”. Zatrzymany w Hotelu „Monopol” przez Grupę Śledczą KWMO Gdańsk, gdzie przebywał w związku z obradami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. IPN Ld pf 86/21 t. 8 (1360/III), IPN BU 0787/560 t. 2 (III-4044); IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-21.12.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, a od 30.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia Warszawa Białołęka. Internowania wobec G. Palki nie uchylono. Dn. 22.12.1982 został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. IPN BU 448/394 (394/12/82)
Akta administracyjne Materiały z meldunkami dziennymi do Wydz. Inspekcji Biura Śledczego MSW, dotyczącymi akcji o kryptonimie "Jodła", związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego. G. Palka występuje na wykazach internowanych członków Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4)
Sprawa Obiektowa [SO] G. Palka występuje w materiałach SO dotyczącej założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego, w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Figuruje na wykazie osób zatrzymanych w Hotelu „Monopol” po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany 22.12.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Oskarżony o przestępstwo z artykułu 123 kk – „udział w działalności spiskowej zmierzającej do obalenia przemocą ustroju PRL oraz osłabienia mocy obronnej państwa na terenie kraju od połowy 1980 do 12 grudnia 1981”. Przetrzymywany bez wyroku do lipca 1984. Zwolniony na mocy amnestii uchwalonej przez Sejm PRL 21.07.1984. IPN BU 483/57 (70)
Akta penitencjarne Występuje w materiałach dot. innej osoby, tymczasowo aresztowanej i osadzonej w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. IPN BU 483/70 (70)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie działalności w NSZZ „Solidarność”, mającej na celu obalenie przemocą ustroju PRL. Podejrzany, wraz z innymi członkami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o popełnienie przestępstwa z art. 128 kodeksu karnego w związku z art. 123 kodeksu karnego. Ostatecznie śledztwo w sprawie członków KK umorzono 26.07.1984 na mocy amnestii z dn. 21.07.1984 i uchylono środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. IPN BU 01101/1 t. 1-72 (MSW 7596/III/72); IPN BU 01092/1/J (MSW 7596/3); IPN BU 01541/1
Akta prokuratorskie Śledztwo przeciwko działaczom opozycji z artykułu 128 paragraf 1 w związku z artykułem 123 kk – „podjęcie działalności spiskowej, wykorzystując legalne struktury NSZZ >Solidarność<, w celu obalenia przemocą socjalistycznego ustroju i osłabienia mocy obronnej PRL poprzez przygotowywanie strajku generalnego oraz tworzenie nielegalnych struktur organizacyjnych mających zastąpić legalną, konstytucyjną władzę państwową szczebla centralnego i terenowego na terenie kraju w okresie do 12.12.1981”. Umorzone 26.07.1984. IPN BU 514/4 t. 1, 2, 20, 22, 23, 35, 37, 44, 45, 47, 57, 60, 68/30, 68/31 (V Pn. Śl. II 3/82)
Akta administracyjne Materiały zawierają kopie meldunków w systemie ESEZO. W meldunku operacyjnym z dn. 16.02.1983 znajduje się informacja o ukazaniu się drukiem w „nielegalnym” Biuletynie Informacyjnym Regionu Ziemi Łódzkiej listu protestacyjnego do Sejmu PRL w sprawie aresztowania G. Palki i innych działaczy NSZZ „Solidarność”, określonego jako „akt zemsty politycznej”. List został podpisany przez łódzkich działaczy opozycyjnych. IPN Ld pf 88/3 t. 1 (2891/XA)
Materiały kartoteczne Zarejestrowano jako tzw. „fakt”. Zatrzymany na 48 godzin podczas manifestacji 16.12.1984 w Gdańsku, jak określano w związku z udziałem w „nielegalnym zbiegowisku” i „czynnym zakłócaniem porządku publicznego”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta administracyjne Materiały zawierają meldunki dzienne dotyczące sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa łódzkiego przesyłane do MSW, będące wynikiem wielokierunkowej obserwacji środowiska łódzkich działaczy opozycyjnych. G. Palka jest wymieniany wielokrotnie, w różnych aspektach działalności. IPN Ld pf 13/440 t. 1-3, 5-6 (2921/XA)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę krypt. „Ameba” przejął do dalszego prowadzenia Wydz. V WUSW Łódź w związku z podjęciem pracy przez G. Palkę w Instytucie Włókien Chemicznych „Chemitex” i zarejestrował pod nowym numerem zachowując ten sam kryptonim. Celem było procesowe udokumentowanie działalności opozycyjnej. Od 23.08.1988 prowadzenie sprawy przejął Wydz. III WUSW Łódź, a od 11.1989 Wydz. Studiów i Analiz WUSW Łódź. G. Palka był również sprawdzany 13.11.1989 w ewidencji operacyjnej przez Wydz. III Dep. IV MSW „przed rozpracowaniem”. Materiały sprawy zniszczono bez archiwizacji w jednostce operacyjnej, w styczniu 1990 r. Mat. zniszcz. Wpis na podstawie zapisów kartot.-ewidenc. i akt admin. IPN Ld 0050/76 t. 3 (31/2/91)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. pracownicy Fabryki Maszyn w Radomsku podejrzanej autorstwo artykułów i kolportaż bezdebitowego „Biuletynu Łódzkiego” redagowanego przez Robotniczy Komitet Oporu NSZZ „Solidarność”. Sprawdzano charakter jej kontaktów i powiązania z działaczami łódzkiego podziemia, w tym z G. Palką. IPN Ld 067/815/J (1289/2 mkf)
Materiały spraw o wykroczenie Zatrzymany 01.05.1987 podczas składania kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych stoczniowców, umieszczoną na Kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi. Do kolegium ds. wykroczeń skierowano wniosek o ukaranie w trybie przyspieszonym, pod zarzutem kierowania „nielegalnym zgromadzeniem”. IPN Ld pf 15/461 (1538/III-N); IPN Ld 0050/75 t. 15 (31/1/91)
Akta sprawy o wykroczenie Orzeczeniem z dnia 02.05.1987 ukarany grzywną oraz kosztami postępowania za to, że „w dniu 01.05.1987 w Łodzi kierował nielegalnym zgromadzeniem, liczącym ok. 250-300 osób, w ten sposób, ze szedł na czele pochodu z wiązanką kwiatów i nie zastosował się do wezwania organów MO rozwiązującego to zgromadzenie”. IPN Ld 116/3 (1002/87)
Materiały fotograficzne Zbiór fotografii stanowiący dar Pana Wacława Gliścińskiego dla IPN-KŚZpNP, ilustrujący wiec zorganizowany przez Zarząd Regionalny NSZZ Solidarność "Ziemi Łódzkiej" 01.05.1989. IPN Ld 453/25
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy tw znajdują się informacje dot. G. Palki. IPN Ld 0040/1932 t. 1 (46386/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. G. Palki. IPN Ld 0082/48 t. 3 (45233/I); IPN Ld 0040/2784 (45233/I)
Teczka konsultanta W teczce pracy konsultanta znajdują się informacje dot. G. Palki. IPN Ld 0040/486 t. 3 (43910/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. G. Palki. IPN Ld 0082/1 t. 7 (38604/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. G. Palki. IPN Ld 0040/2781 (46176/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. G. Palki. IPN Ld 0082/47 t. 2-3 (45215/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. G. Palki. IPN Ld 0082/65 t. 3 (45766/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. G. Palki. IPN Ld 0040/1117 t. 2 (45280/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. G. Palki. IPN Ld 0040/1680 (46113/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy tw znajdują się informacje dot. G. Palki. IPN Ld 0040/850 (44726/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. G. Palki. IPN Ld 0040/1962 t. 1 (46416/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce personalnej ktw znajdują się informacje dot. G. Palki. IPN Ld 0040/752 (44446/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajduje się doniesienie dot. G. Palki. IPN Ld 0040/1304 t. 2 (45692/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce personalnej i teczce pracy tw znajdują się informacje dot. G. Palki. IPN Ld 0082/33 t. 1-2 (45117/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce personalnej ktw znajdują się informacje dot. G. Palki. IPN Ld 0040/1004 (45132/I)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata o nr "Z"-80/83/Eald, wniesione przez WSW z dn. 19.01.1983, anulowane 01.04.1987. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.