Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Walenty Mieczysław
Nazwisko: Cedrych
Miejsce urodzenia: Niewiesz
Data urodzenia: 01-02-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym w sprawie udziału w tzw. Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność»- Region Gdańsk oraz kompletowania sprzętu nagłaśniającego, gromadzenia i rozpowszechniania ulotek, których treść nawiązywała do bojkotu wyborów. 7.10.1985 przeszukano mieszkanie ww. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 9.10.1985 tymczasowo aresztowany. Materiały złożono 25.10.1986 do archiwum pod sygn. 8641/III. IPN Gd 013/203 (8641/III)
Akta prokuratorskie 7.04.1986 sporządzono akt oskarżenia, oskarżając ww. o to, że "w okresie od początku kwietnia do 7 października 1985 w Gdańsku brał udział w związku, którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, podejmując działania w celu wywołania niepokoju publicznego, a w szczególności: zgromadził i przechowywał samoczynnie uruchamiającą się aparaturę nagłaśniającą służącą do rozpowszechniania informacji, kolportował oraz zgromadził w celu dalszego rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa, a w tym między innymi 50 egzemplarzy broszury pt. >Podpunkt<, 20 egz. pisma pt. >Nasz Czas<, 20 egz. pisma pt. >Solidarność< oraz 20 egz. pisma pt. >Portowiec<, które to wydawnictwa w swej treści nawołują do bojkotu wyborów do Sejmu PRL oraz podejmowania akcji protestacyjnych". Sąd Najwyższy w Warszawie (V Ko.23/86) 12.09.1986 postępowanie karne umorzył na podstawie art. 4 ustawy z dnia 17.7.1986 i uchylił areszt tymczasowy wobec ww. IPN Gd 70/18
Akta tymczasowo aresztowanego 9.10.1985 tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym 4 Ds. 94/85 i 10.10.1985 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postanowieniem Sądu Najwyższego w Warszawie (V Ko.23/86) z 12.09.1986 postępowanie karne wobec W. Cedrycha umorzono na podstawie art. 4 ustawy z 17.07.1986 "o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw", uchylono tymczasowe aresztowanie wobec ww., orzeczono przepadek dowodów rzeczowych w sprawie. Zwolniony 13.09.1986. IPN Gd 161/43 (42/1131)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Rozpracowywanie czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu "Wolność i Pokój", "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego", "Międzymiastówki Anarchistycznej". Walenty Cedrych figuruje w rubryce "Więźniowie sumienia naszego regionu" zamieszczonym w niezależnym piśmie członków i sympatyków NSZZ «Solidarność» pt. «Nasz Czas» nr 56 z 19.05.1986. IPN Gd 0027/3842 t. 6 (19960/II)
Akta prokuratorskie 12.06.1987 W. Cedrych przenosił transparent o treści: "Janie Pawle II wita Ciebie Solidarność Portu Gdańskiego". 13.06.1987 ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska karą grzywny, przepadkiem dowodów rzeczowych oraz publikacją treści orzeczenia na koszt obwinionego za "podjęcie działań w celu wywołania niepokoju publicznego podczas uroczystości związanych z wizytą papieża w Gdańsku". IPN Gd 73/2/2/6(347/89), IPN Gd 77/14 t. 1
Dokumentacja ewidencyjna Dwukrotnie Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku wniósł zastrzeżenia wyjazdów za granicę Z nr 9098/85 do 9.10.1987 oraz do 12.06.1989, ponieważ ww. był działaczem "wrogiej opozycji". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.