Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Okurowski
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 13-08-1956
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W dn. 06.02.1982 J. Okurowski został zarejestrowany do SOS krypt. "Konfederacja" (nr rej. Bk 27497) z powodu kolportażu "nielegalnego" czasopisma. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 2685/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo wszczęto w celu ustalenia drogi kolportażu „nielegalnych” wydawnictw sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”, zarekwirowanych podczas przeszukania w akademiku Politechniki Białostockiej. W oparciu o materiały uzyskane podczas śledztwa dokonano przeszukań u 40 osób podejrzanych o redagowanie i kolportaż „nielegalnych” wydawnictw, m. in. u J. Okurowskiego, którego 28.04.1982 zatrzymano jako podejrzanego o działalność w zawieszonym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz o redagowanie i rozpowszechnianie wydawnictw „Solidarności” i NZS. W toku śledztwa ustalono, że J. Okurowski „organizował ukrycie majątku po NZS”, brał udział w drukowaniu ulotek, uczestniczył we wszystkich spotkaniach studentów, podczas których omawiano program konspiracyjnej działalności NZS. Sprawę zakończono w dn. 27.07.1982 sporządzeniem aktu oskarżenia, który 28.07.1982 wraz z aktami sprawy przesłano do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. IPN Bi 07/147/1-4 (392/III)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym. J. Okurowski został oskarżony o to, że jako student historii Filii UW w Białymstoku od 13.12.1981 do lutego 1982 w Białymstoku jako członek NZS, którego działalność została zawieszona, a następnie organizacja została rozwiązana, kontynuował jej działalność „uczestnicząc w zebraniach członków Zrzeszenia, w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw NSZZ „Solidarność” i NZS zawierających fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej panującej w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Dn. 23.08.1982 odstąpiono od prowadzenia śledztwa trybie doraźnym. IPN Bi 173/96-100 (Pg Śl II 25/82)
Akta tymczasowo aresztowanego Zatrzymany 28.04.1982 z powodu podejrzenia o działalność w zawieszonym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz redagowania i rozpowszechniania wydawnictw „Solidarności” oraz NZS. Dn. 29.05.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku. W dn. 22.12.1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. IPN Bi 156/435
Akta sądowe Akta sprawy J. Okurowskiego wraz z aktem oskarżenia zostały 28.07.1982 przekazane do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Dn. 11.08.1982 Sąd WOW w Warszawie zwrócił akta sprawy prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa. Dn. 14.03.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku skazał J. Okurowskiego za działalność w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W dn. 31.05.1983 Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Garnizonowego w Białymstoku i przekazał sprawę Sądowi WOW w Warszawie do prowadzenia, a ten w dn. 20.06.1983 przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Wojewódzkiemu w Białymstoku. Dn. 29.08.1983 Sąd Wojewódzki w Białymstoku umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. Materiały dotyczące wyrokowania odnośnie ww. zachowały się częściowo w aktach prokuratorskich. Materiałów II K 57/83 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została założona w celu ustalenia sprawców kolportażu ulotek nawołujących do bojkotu pochodu z okazji 1 Maja, rozrzuconych na terenie akademików Politechniki Białostockiej w kwietniu, maju i czerwcu 1982. Nazwisko J. Okurowskiego figuruje między innymi w biuletynie „Opornik”, jako student UW Filii w Białymstoku- aresztowany i bezprawnie przetrzymywany przez SB. W toku sprawy ustalono, że za kolportaż ulotek odpowiadają osoby związane z grupą tymczasowo aresztowanych studentów. Sprawę zakończono, gdyż "wszystkie ujawnione zagrożenia zostały wyjaśnione i zlikwidowane". IPN Bi 012/399 (2570/II)
Akta prokuratorskie Rewizja nadzwyczajna wniesiona do Sądu Najwyższego przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w dn. 19.03.1993. Rewizja dotyczy zaskarżenia prawomocnych postanowień Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku wydanych w sprawie II K 57/83 w dniach 4, 29.08.1983 oraz 3.07.1989. Wśród osób na rzecz których wnoszono rewizję znajdują się dane J. Okurowskiego. W związku z prowadzoną działalnością w okresie od 13.12.1981 do lutego 1982 przeciw w/w Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku prowadził postępowanie karne. W dn. 29.08.1983 Sąd Wojew. w Białymstoku na podstawie amnestii z 21.07.1983 umorzył postępowanie karne. Następnie w dn. 03.07.1989 Sąd Wojew. w Białymstoku zastosował wobec w/w abolicję. Powyższe postanowienia o aktach łaski wobec w/w Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny w swojej rewizji z dn. 19.03.1993 uznał na podstawie obowiązującego stanu prawnego za "niesłuszne" bowiem "były one związane ze stwierdzeniem winy (...), mimo braku podstaw do jej przyjęcia". IPN BU 725/14 (RN VI 630/8/93)