Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Makarewicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 27-09-1940
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 12.08.1981 Z. Makarewicz został zarejestrowany pod nr. 66182 jako figurant SOS o krypt. „Protest”, dot. opracowanego przez ww. dokumentu zatytułowanego „Środki protestacyjne Związku Polskich Artystów Plastyków” [ZPAP]. Celem sprawy było m.in.: „przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się idei protestu w szeregach ZPAP”. IPN BU 01222/1529 (9031/2 mkf, II-51553), IPN BU 0204/1645 (II-51553)
Akta internowania Dot. internowania Z. Makarewicza w OO w Strzelinie w okresie od 09.11.1982 do 03.12.1982. IPN Wr 040/1334 (IV-3751/1212)
Akta internowanego Dot. Z. Makarewicza, który dnia 09.11.1982 został internowany, a od 11.11.1982 umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie. W uzasadnieniu internowania podano, że „istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż pozostając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny”. Od dnia 29.11.1982 ww. przebywał na przepustce, w trakcie której został poinformowany o zwolnieniu z internowania na mocy Decyzji nr 1434 o uchyleniu internowania z 03.12.1982. IPN Wr 30/1691 (89/82)
Materiały operacyjne Materiały operacyjne Grupy Operacyjno-Śledczej „Poligon” KWMO Wrocław dot. działalności opozycyjnej w środowiskach artystycznych Wrocławia. Z. Makarewicz występuje w aktach jako osoba pozostająca w zainteresowaniu operacyjnym SB, zaangażowana we wrogą działalność polityczną. Z akt wynika, iż ww. w 1982 był rozpracowywany w ramach SOR o krypt. "Sum-2". IPN Wr 054/1643 (282/1745)
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 05.01.1983 Z. Makarewicz został zarejestrowany pod nr. 45725 i objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. „Filozof”. Dnia 18.06.1983 KE przekwalifikowano na SOR o tym samym kryptonimie, założoną na „fakt działalności w podziemnych strukturach był. >S< oraz negatywnej postawy politycznej, propagandowej w środowisku artystycznym”. Sprawę zakończono z powodu „zaprzestania prowadzenia wrogiej działalności”. Materiałów o sygn. II-103289 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały operacyjne W aktach zachował się niedatowany, odręczne napisany projekt planu operacyjnego zabezpieczenia instalacji PP w galerii Tkaniny Artystycznej we Wrocławiu, do SOR „Filozof” i innej SOS. Jak napisano „czasokres i dobrany krąg osób uczestniczących w spotkaniach (współpracujących w większości z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych) wskazują, że są to konspirowane narady, które mogą służyć ustalaniu planów szkodliwych politycznie inicjatyw, w środowiskach kulturotwórczych”. Tom 1 akt posiada okładkę SOR „Filozof”, w środku brak jednak innych dokumentów dot. ww. sprawy. W tomie 2 m.in.raporty z obserwacji Z. Makarewicza. IPN Wr 054/1167 (282/1250)
Akta kontrolne dochodzenia Dot. przekazania przez Z. Makarewicza w październiku 1982 osobom nieupoważnionym „wiadomości stanowiących tajemnicę państwową w formie odręcznych zapisków, zawierającej informacje o podejmowanych przez Służbę Bezpieczeństwa działaniach i o zastosowanych środkach pracy operacyjnej, zmierzających do likwidacji nielegalnej działalności podziemnych struktur byłego NSZZ >Solidarność<”. IPN Wr 039/11367 (III-24612)
Akta prokuratorskie Dot. Z. Makarewicza podejrzanego o to, że w październiku 1982 przekazał osobom nieupoważnionym „wiadomości stanowiących tajemnicę państwową w formie odręcznych zapisków, zawierającej informacje o podejmowanych przez Służbę Bezpieczeństwa działaniach i o zastosowanych środkach pracy operacyjnej, zmierzających do likwidacji nielegalnej działalności podziemnych struktur byłego NSZZ >Solidarność<”. IPN Wr 33/560 (2 Ds.13/83)
Akta prokuratorskie Nadzór nad śledztwem 2 Ds.13/83 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście. IPN Wr 33/240 (III.Dsn.8/83/Wr.VI)
Akta tymczasowo aresztowanego Dot. Z. Makarewicza, tymczasowo aresztowanego 23.02.1983 w związku ze sprawą 2 Ds.13/83, osadzonego 26.02.1983 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, zwolnionego dnia 28.07.1983 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście (II K 590/83). IPN Wr 28/179 (45/83)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 11.02.1984 Z. Makarewicz został uznany winnym tego, że "w październiku 1982 r. we Wrocławiu, przekazał osobom nieuprawnionym wiadomości stanowiące tajemnicę państwową, sporządzając w tym celu odręczny zapisek zawierający informację o podejmowanych przez Służbę Bezpieczeństwa działaniach, zmierzających do likwidacji podziemnych struktur byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego >Solidarność<", i skazany na jeden rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, oraz grzywnę 30 tys. złotych. Na poczet orzeczonej kary Sąd zaliczył ww. okres tymczasowego aresztowania od 23.02.1983 do 28.07.1983, "przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 500 złotych”. Dnia 25.07.1984 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na podstawie ustawy o amnestii z 24.07.1984, umorzył postępowanie karne wobec Z. Makarewicza (sygn. akt IV Kr 382/84). IPN Wr 20/49 (III K 590/83)
Akta paszportowe W aktach 3 postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę: 1) w okresie od 15.11.1982 do 15.11.1985 wniesione przez Wydz. III-1 KWMO Wrocław. W uzasadnieniu podano, iż ww. „jest aktywnym działaczem podziemnych, nielegalnych struktur >Solidarności< - prowadzi działalność typu organizacyjnego, polegającą na udziale w przekazywaniu informacji do podziemnych struktur >Solidarności<”. 2) w okresie od 25.03.1983. do 25.03.1985 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW Wrocław w związku ze sprawą RSD-7/83. W uzasadnieniu podano, iż ww. przedstawiono zarzut sporządzania „pisemnej informacji o działaniach operacyjnych SB skierowanych do ujawnienia i likwidacji podziemia”. 3) w okresie od 26.03.1985 do 26.03.1987 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW Wrocław do tej samej sprawy RSD-7/83 w związku ze skazaniem Z. Makarewicza na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata. EAWR 12697