banner
redakcja
dzial
Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie
data aktualizacji serwisu: 13.01.2017

Dane osoby z katalogu osób rozpracowywanych
 

 
Imiona   LECH ALEKSANDER
Nazwisko   KACZYŃSKI
Nazwisko rodowe  
Data urodzenia   18.06.1949
Imię ojca   RAJMUND
Imię matki   JADWIGA
Miejsce urodzenia   WARSZAWA
Znany też jako:  
Wynik postępowania lustracyjnego Złożył/a zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 lipca 2005 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt V AL. 31/05) uznał, iż Lech Aleksander Kaczyński złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne (nie był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa; nie pracował ani nie służył w tych organach). PplWa 52/08/3 zarządzenie z dnia 23.12.2008 dotyczące Lecha Aleksandra Kaczyńskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
Informacje o materiałach archiwalnych
Rodzaj Kryptonim Numer rejestracji Opis Jednostka Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Załącznik
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] „Radca” 25647 „Kontrolowany operacyjnie” przez Wydział III, a następnie Wydział III-1 KWMO w Gdańsku, w ramach SOS krypt. „Radca”. 4.04.1986 materiały dotyczące Lecha Kaczyńskiego zostały przekazane do Inspektoratu 2 WUSW w Gdańsku. W zachowanych materiałach brak informacji o przyczynie rejestracji. Wydz. III, III-1 KWMO/WUSW Gdańsk 16.06.1978 04.04.1986 Materiały zniszczono w sierpniu 1989 r.; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Kacper” 54553 Materiały Wydziału III-1 WUSW w Gdańsku dotyczące Lecha Kaczyńskiego zostały przejęte przez Inspektorat 2 w m. i ponownie zarejestrowane pod nr. 54553 jako SOS krypt. „Kacper”. 27.10.1987 zmieniono charakter zainteresowania na SOR. Insp. 2 WUSW Gdańsk 30.07.1986 29.08.1989 Materiały zniszczono w sierpniu 1989 r.; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] „Debata” 66477 Lech Kaczyński występuje w aktach SO krypt. „Debata” dotyczącej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Materiały zawierają m.in.: plany działań operacyjnych, meldunki i notatki funkcjonariuszy SB, stenogramy z przebiegu obrad, wykazy uczestników Zjazdu i osobowych źródeł informacji. Wydz. III Dep. III-A/V MSW 03.09.1981 11.12.1981 IPN BU 236/243 (2282/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] „Klan” / „Związek” 37004 Lech Kaczyński występuje w materiałach SO, w ramach której Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała działalność NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. 24.08.1982 zmieniono kryptonim sprawy na „Związek”. Materiały zawierają charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań operacyjnych, stenogramy ze spotkań. Wydz. III-A/V, Insp. 2 KWMO/WUSW Gdańsk 14.11.1980 10.11.1983 IPN GD 003/166 (185/IV)
Akta operacyjne „Gotowość” Jako działacz NSZZ "Solidarność" Lech Kaczyński został internowany po wprowadzeniu stanu wojennego. W okresie od 13.12.1981 do 15.10.1982 osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. KWMO Gdańsk 1981 1982 Akta o sygn. 919/19 t. 4 poz. 1 zniszczono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Lecha Kaczyńskiego w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Ośrodek Odosobnienia Strzebielinek 13.12.1981 15.10.1982 IPN GD 159/330
Sprawa Obiektowa [SO] „Renesans” / „Mrowisko” 42220 Lech Kaczyński występuje w materiałach SO dotyczącej założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Wydz. III-A/V, Insp. 2 KWMO/WUSW Gdańsk 19.01.1982 1985 IPN GD 003/176 (200/IV)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko członkom kierownictwa NSZZ „Solidarność”. Postępowanie umorzono na mocy amnestii ogłoszonej ustawą z 21.07.1984. Według treści materiałów w sierpniu 1980 r. Lech Kaczyński był doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a następnie działaczem związanym z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W związku z toczącym się śledztwem Biuro Śledcze MSW wnioskowało do KWMO w Gdańsku o wypożyczenie akt paszportowych Lecha Kaczyńskiego. Wydz. I Biura Śledczego MSW 22.12.1982 10.08.1984 IPN BU 010092/1 (7596/3)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Nauka” 55365 Lech Kaczyński występuje w zachowanych meld. do SOR krypt. „Nauka”, które WUSW w Gdańsku kierował do Dep. III MSW. Sprawę założono w związku z wykryciem przez Wydz. „W” WUSW w Gdańsku faktu wysyłania na adresy samodzielnych prac. naukowych wyższych uczelni Trójmiasta przesyłek z ulotką sygnowaną przez „Społeczny Komitet Nauki w Gdańsku”. Pismo dot. ingerencji władz PRL w wewnętrzne życie uczelni wyższych. Z informacji uzyskanej przez SB wynikało, że „Lech Kaczyński – pracownik Uniwersytetu Gdańskiego – […] przywiózł z Warszawy do filii Społecznego Komitetu Nauki w Gdańsku 1 milion złotych […]. W wyniku podjętych działań nie uzyskano informacji potwierdzających powiązania Lecha Kaczyńskiego z nielegalną strukturą pn. >Społeczny Komitet Nauki<”. SB nie zdobyła dowodów na istnienie SKN w Gdańsku. Sprawę zakończono, a mat. złożono w Wydz. „C” WUSW – sygn. 19544/II. Akta o sygn. IPN BU 01232/39 zawierają ponadto wzmiankę o współpracy Lecha Kaczyńskiego (z ramienia „Solidarności”) z NZS. Wydz. III-1 WUSW Gdańsk 10.12.1986 28.03.1988 Akta o sygn. 19544/II zniszcz. w 1989 r.; wpis na podst. zapis. ewid. i akt o sygn. IPN BU 01232/39.
Akta administracyjne Akta stanowią meldunki operacyjne przekazane przez Wydział II WUSW w Gdańsku do Departamentu II MSW. Lech Kaczyński występuje w treści meldunku dotyczącego spotkania działaczy opozycji demokratycznej z obcokrajowcami w dniu 3.06.1987. Wydz. II WUSW Gdańsk 16.04.1987 30.07.1987 IPN BU 01096/60
Akta administracyjne Lech Kaczyński występuje w treści materiałów z analiz przeprowadzonych przez Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku. Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk 1988 1988 IPN GD 0046/520 t. 5., k. 186.
Sprawa Obiektowa [SO] „Syndyk” 105721 W ramach SO krypt. „Syndyk” Służba Bezpieczeństwa „kontrolowała operacyjnie” Krajową Komisję Wykonawczą „Solidarności”, ponieważ „nie uzyskała zgody na działalność”. Akta zawierają m.in.: karty identyfikacyjne z danymi personalnymi członków KKW ”S”, notatki służbowe, szyfrogramy oraz dokumenty wytworzone przez KKW „S”. Lech Kaczyński występuje w materiałach jako członek Prezydium oraz doradca tej organizacji. Wydz. I Biura Studiów SB MSW 02.03.1988 12.03.1990 IPN BU 0236/425 (2551/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] „Duet” 59312 SO krypt. „Duet” została założona w celu „operacyjnego zabezpieczenia” kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu i Senatu PRL, które odbyły się w czerwcu 1989 roku. W ramach „działań operacyjnych” funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa mieli za zadanie „rozpoznać nastroje społeczne i zjawiska” oraz „dokumentować i na bieżąco informować kierownictwo służbowe MSW o przebiegu kampanii wyborczej, szczególnie spotkań z udziałem kandydatów strony >>Solidarnościowej<< i samych wyborów”. W materiałach występuje Lech Kaczyński, który był kandydatem na senatora z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Wydz. III WUSW Gdańsk 12.05.1989 04.07.1989 IPN Gd 003/196, t. 1.-2. (225/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] „Żądło” 109514 Lech Kaczyński występuje w materiałach SO założonej na Komitet Obywatelski „Solidarność”, który objął patronat nad kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu w 1989 roku. Wyżej wymieniony był członkiem Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku oraz kandydatem na senatora. Wydz. II Dep. III/DOKPP MSW 08.05.1989 20.10.1989 IPN BU 0236/410 t. 27 (2533/IV)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata „ze względu na bezp[ieczeństwo] państwa, obronność, ochr[onę] taj[emnicy]” – nr GD204/Z/87. Insp. 2 WUSW Gdańsk 08.02.1987 08.02.1989 Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
©2007 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.