Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Tadeusz
Nazwisko: Szczucki
Miejsce urodzenia: Jagodzin
Data urodzenia: 23-02-1930
Imię ojca: Michał
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kontrolno-obserwacyjna [TKO] Teczka kontrolno-obserwacyjna założona na Zbigniewa Szczuckiego. W wyniku działań operacyjnych ustalono, że ww. na terenie Wyższej Szkoły Artylerii w Toruniu założył organizację mającą na celu walkę z ustrojem Polski Ludowej. W czasie okupacji należał do 27 Dywizji Wołyńskiej AK. Od grudnia 1948 do lipca 1951 inwigilowany przez tajnych informatorów pseud. "Kain", "Stal", "Wisła", "Kaszubowski", "Os", "Karcz", "Guzik". W 1951 w pokoju ww. przeprowadzono tajną rewizję, kontrolowano korespondencję wychodzącą i przychodzącą do ww. Od 29.06.1951 rozpracowywany w ramach Sprawy Rozpracowania Grupowego krypt. "Kursanci". IPN BU 2386/14030 (E-2/7321)
Sprawa Rozpracowania Grupowego Akta rozpracowania grupowego krypt. "Kursanci" dot. Z. Szczuckiego i innych „podejrzanych o utworzenie organizacji na terenie Oficerskiej Szkoły Artylerii Nr 1 w Toruniu, zbieranie wiadomości z dziedziny wojskowej, magazynowania broni z zamiarem jej użycia i pójścia do lasu w razie ewentualnego konfliktu”. Ww., podchorąży w OSA Nr 1 w Toruniu występuje w donosach Informatora o pseud. „Kain". Ww. zwerbował do organizacji 10 członków, którym przydzielił poszczególne funkcję w organizacji, organizował zebrania. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 31.12.1951 (SO. 278/51) na 10 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. IPN BU 2386/14031-14032 (E-2/7321)
Akta prokuratorskie Oskarżony aktem sporządzonym 19.11.1951 przez Oficera Śledczego Okręgowego Zarządu Informacji Nr 2 w Bydgoszczy o to, że „będąc żołnierzem WP w okresie służby w Oficerskiej Szkole Artylerii Nr 1 w Toruniu w połowie lutego 1951 założył na terenie jednostki związek mający na celu zbrodnię grupowej dezercji z WP na wypadek wojny oraz walkę w ramach podziemia z Polską Ludową, werbując do tego związku inne osoby, przeprowadzając w połowie lutego zebranie organizacyjne, podając na nim zadanie związku na najbliższy okres i funkcje poszczególnych członków" oraz o to, że "w okresie poprzedzającym założenie związku na przestrzeni 1950 i w początkach 1951 na terenie OS Art. Nr 1 w Toruniu w rozmowach z kolegami rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę Państwu Polskiemu wypowiadając się na temat warunków życia w krajach kapitalistycznych, sytuacji międzynarodowej, obecnego ustroju Polski, stopy życiowej i stosunków handlowych ze Związkiem Radzieckim". IPN By 518/845
Akta prokuratorskie Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (So-278/51) z 31.12.1951 na karę 10 lat pozbawienia wolności. Od 02.01.1952 orzeczoną karę odbywał w więzieniu w Bydgoszczy. 15.03.952 przeniesiony do więzienia w Koronowie. Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego (Zg.Og.242/55) 16.03.1955 postanowiło na mocy ustawy amnestyjnej z 22.11.1952 złagodzić skazanemu karę łączną do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i zarządziło natychmiastowe zwolnienie ww. z więzienia. Na mocy orzeczenia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So-278/51) z 28.05.1956 skazanie ww. darowano na mocy ustawy o amnestii z 27.04.1956. IPN By 518/1098
Akta sądowe Objęty śledztwem prowadzonym od 02.09.1951 do 19.11.1951 w sprawie działalności w Oficerskiej Szkole Artylerii Nr 1 w Toruniu nielegalnej organizacji, której to był założycielem, mającej na celu walkę przeciwko ustrojowi Polski Ludowej. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Okręgowej nr 2 w Bydgoszczy z 02.09.1951 tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia sporządzono 19.11.1951. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgu Wojskowego Nr II w Bydgoszczy (So.278/51) z 31.12.1951 na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres 3 lat. Orzeczoną karę od 02.01.1952 odbywał w więzieniu w Bydgoszczy. Postanowieniem Zgromadzenia Sędziów Sądu Najwyższego w Warszawie (Zg.Og.242/55) z 16.03.1955 karę więzienia złagodzono do 3 lat i 6 miesięcy i zarządzono natychmiastowe zwolnienie z więzienia, które nastąpiło 22.03.1955. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 28.05.1956 ww. darowano karę pozbawienia wolności i utraty praw publicznych. IPN By 190/1994-1995
Akta tymczasowo aresztowanego Zatrzymany 31.08.1951, następnie postanowieniem Wojskowej Prokuratury Okręgowej nr 2 w Bydgoszczy (Po. 220/51) z 02.09.1951 tymczasowo aresztowany w związku ze zorganizowaniem na terenie Oficerskiej Szkoły Artylerii nr 1 w Toruniu organizacji, której członkowie mieli na celu dezercję z WP i walkę zbrojną na wypadek wojny. Osadzony w areszcie Okręgowego Zarządu Informacji nr 2 w Bydgoszczy. 02.01.1952 na wniosek szefa Wojskowego Sądu Okręgowego II przeniesiony do więzienia karno- śledczego w Bydgoszczy. IPN BU 2386/14027
Akta administracyjne Spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy przekazanych do KWMO w Bydgoszczy za lata 1945-1964. Zbigniew Szczucki przebywał w więzieniu w Bydgoszczy od 02.01.1952 do 22.03.1955 (nr teczki 11/155). IPN By 40/10
.