Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Grządzielski
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 15-05-1954
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 17.09.1980 pod nr 4929 do SOR kryp. "Postój" (nr rej. 4884) jako inspirator przerw w pracy w lecie 1980. Rozpracowanie "zakończono poinformow[aniem] władz polityczno-administr[acyjnych]". Materiały złożone do archiwum pod sygn. II-392 zniszczono 20.11.1989 protokołem brakowania nr 18. Materiałów o sygn. II-392 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy internowania osób wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego w woj. słupskim. Henryk Grządzielski figuruje w aktach jako przesłuchiwany w charakterze świadka w śledztwie Sl 12/82 i postępowaniu przygotowawczym Prokuratury Rejonowej w Słupsku 2Ds.526/82 dot. kolportowania ulotek na terenie Słupska. IPN Gd 002/35 t. 5 (50/IV)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie kontynuowania działalności w NSZZ "Solidarność" w czasie trwania stanu wojennego poprzez posiadanie i rozpowszechnianie nielegalnych ulotek na terenie Słupska. Ww. był przesłuchiwany w sprawie w charakterze świadka. IPN Gd 012/29 (49/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Wojewódzki Kompleks Gospodarki Żywnościowej w Słupsku. H. Grządzielski figuruje w aktach jako przesłuchiwany w charakterze świadka w śledztwie Sl 12/82 i postępowaniu przygotowawczym Prokuratury Rejonowej w Słupsku pod nr 2Ds.526/82 dot. kolportowania ulotek na terenie Słupska. IPN Gd 002/31 t. 3 (35/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowany pod nr 5989 w ramach KE kryp."Klon" przerejestrowanego 01.09.1982 na SO krypt. "Komisja", przerejestrowany 9.12.1983 do SOS krypt. "Frezer", następnie kontrolowany w ramach KE krypt. "Brodacz" i pod tym samym nr zarejestrowanym 22.12.1984 do SOR krypt. "Struktura" nr 8879 prowadzonej w okresie 26.10.1984-28.09.1987 przez Wydz. V WUSW Słupsk, a od 01.10.1985 przez Wydz. III WUSW Słupsk z powodu prowadzenia "wrogiej działalności" i członkostwa w tajnym związku "Solidarność Słupsk". Rozpracowanie zakończono "przekazanie sprawy do prokuratora-umorzenie". Materiały złożone do archiwum pod sygn. II-940 zniszczono 02.11.1989 protokołem brakowania nr 16. Materiałów o sygn. II-940 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie działaczy "Solidarności" ze Słupska, którzy "od marca 1982 do 30.11.1982 w Słupsku nie odstąpili od działalności związkowej w ten sposób, że organizowali, a następnie weszli w skład tzw. Zakładowych Komitetów Oporu byłego zawieszonego związku NSZZ "Solidarność", a następnie uczestniczyli wraz z innymi osobami w produkcji i rozpowszechnianiu druków ulotnych, w tym m.in. 11 kolejnych biuletynów "Solidarność Słupska" lżących naczelne organa PRL, zawierających fałszywe wiadomości". 30.11.1982 przeszukano i zatrzymano H. Grządzielskiego. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie (Pg.Śl.II.141/82) 1.12.1982 postanowiła wszcząć śledztwo. 2.12.1982 tymczasowo aresztowany. 17.12.1982 postanowieniem WPG w Koszalinie materiały dot. ww. wyłączono do odrębnego postępowania prowadzonego pod nr Pg.Śl.II.149/82 i śledztwa Sl 20/82. Postanowieniem Wydz. Śledczego KWMO Słupsk z 6.01.1983 ww. zastrzeżono wyjazdy do KDL i KK w okresie 5.01.1983-1985. IPN Gd 012/52 t. 1-2 (76/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 17.12.1982 na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl.II.149/82) w sprawie zorganizowania i prowadzenia w okresie od marca do 30.11.1982 na terenie Słupska nielegalnych struktur związkowych w postaci Okręgowego i Zakładowych Komitetów Oporu "Solidarności". Materiały dot. ww. wyłączono ze śledztwa Sl-18/82. Ww. postawiono dodatkowo zarzut: kierowania wspólnie z innymi osobami od 11.10. do 15.12.1982 Okręgowym Komitetem Oporu "Solidarność". Postępowanie zakończono sporządzeniem 31.12.1982 aktu oskarżenia. Ww. został skazany 24.03.1983 wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie (SoG-9/83) na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i karę grzywny. Sąd Najwyższy w Warszawie (Rw.409/83) wyrokiem z 9.05.1983 utrzymał wyrok WSG w Koszalinie z 24.03.1983. IPN Gd 012/53 (77/III)
Akta tymczasowo-aresztowanego Akta Henryka Grządzielskiego aresztowanego tymczasowo na mocy postanowienia Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie z 2.12.1982 w związku z podejrzeniem o nieodstąpienie od działalności związkowej od marca do 11.10.1982 i wejście w skład Zakładowego Komitetu Oporu powstałego przy Fabryce Maszyn Rolniczych "Agrometr-Famarol" oraz sporządzanie i rozpowszechnianie biuletynów "Solidarność Słupsk". Postanowieniem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie (Sg.W 9/83) z 24.03.1983 wobec ww. uchylono środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. IPN Gd 150/15 (87/72)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie redagowania, sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w tym biuletynu "Robotnik Lęborka". Ww. pracownik Fabryki Maszyn Rolniczych w Słupsku przechodzi w aktach jako członek NSZZ "Solidarność". IPN Gd 012/55/3 (89/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie podjęcia działań w celu wywołania niepokoju publicznego przez kilku aktywistów byłej "Solidarności" na terenie Słupska w 1984. Śledztwo wszczęte 9.08.1984 na wniosek Prokuratury Rejonowej w Słupsku i powierzone do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUSW Słupsk zawieszono 30.10.1984. H. Grządzielski, wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet-Famarol" w Słupsku, członek Zarządu Regionu, został ukarany 10.10.1984 karą grzywny przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Słupska za to, że "1.08.1984 pod pomnikiem Bohaterów Warszawy w Słupsku wraz z innymi osobami złożył wieniec z szarfami o napisach: "Solidarność. Region Słupsk" i "Solidarność Słupsk" oraz wystawił na widok publiczny transparent z napisem: "Famarol" stylizowany na wzór napisu "Solidarność". W dniach 7 i 31.08.1984 ww. zatrzymano na 48h, 30.08.1984 przeszukano mieszkanie ww. IPN Gd 012/76 (116/III)
Akta Kolegium ds. Wykroczeń Akta sprawy o wykroczenie popełnione 1.08.1984 na ulicach Słupska przez ww. dot. niesienia transparentu z napisem "FAMAROL", stylizowanym na wzór napisu "Solidarność", bez zgody właściwych organów, które zarządzały tymi miejscami. 10.10.1984 ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Słupska karą grzywny i obciążony kosztami postępowania. Kolegium II instancji 16.11.1984 uchyliło decyzję Kolegium I Instancji i uniewinniło ww. od zarzucanego mu czynu. IPN Gd 337/2
Akta kontrolne dochodzenia Akta w sprawie H. Grządzielskiego podejrzanego o zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet-Famarol" w Słupsku w dniu 1.07.1985 w związku z podwyżką cen artykułów mięsnych. Ww. 1.07.1985 został zatrzymany i osadzony w areszcie. Sąd Rejonowy w Słupsku (IIK 698/85) w postępowaniu przyspieszonym 3.07.1985 skazał ww. na karę 1 roku pozbawienia wolności. Sąd Wojewódzki w Słupsku (IIKr 315/85) 26.07.1985 utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w mocy. Postępowanie w sprawie zakończono 22.07.1985. IPN Gd 012/86 (128/III)
Akta sądowe Akta w sprawie H. Grządzielskiego oskarżonego o zorganizowanie i kierowanie strajkiem na terenie Fabryki Maszyn Rolniczych w Słupsku. 3.07.1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku na karę 1 roku pozbawienia wolności. 12.07.1985 ww. wniósł o rewizję wyroku. Sąd Wojewódzki w Słupsku (II Kr 315/85) postanowieniem z 26.07.1985 podtrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu z 11.02.1986 ww. udzielono 6- miesięcznej przerwy w odbywaniu kary ze względu na trudną sytuację rodzinną. 2.09.1986 SW w Elblągu postanowił darować ww. resztę kary. Sąd Rejonowy w Słupsku 14.06.1989 postanowił "przebaczyć i puścić w niepamięć" na mocy art.1 pkt 1 ustawy z 29.05.1989 przewinienie ww. IPN Gd 45/7
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotycząca wydawania i kolportażu nielegalnych wydawnictw m.in. "Gryf Pomorski" oraz nielegalnej organizacji pod nazwą Partia Liberalno-Demokratyczna "Niepodległość". H. Grządzielski przechodzi w aktach: w biuletynie "OKO NSZZ >Solidarność< Słupsk", jako osoba przebywająca w areszcie w Słupsku; w meldunku Wydz. VI SUSW w Warszawie do Wydz. VI WUSW w Słupsku z 5.04.1986 jako organizator działalności podziemnej w Słupsku oraz w doniesieniach TW pseud. "Irma" z 6.03.1986, 7.04.1986 i 27.09.1986. IPN Gd 0026/375 t. 1-3 (877/II)
Akta operacyjne Akta dot. ujawniania i rozwiązywania nielegalnych grup i struktur na terenie woj. słupskiego. Ww. figuruje w wykazie osób proponowanych do objęcia rozmowami profilaktyczno-ostrzegawczymi w ramach akcji "Brzoza" sporządzonym 1.09.1986 przez Wydz. III WUSW Słupsk z dopiskiem "współorganizator RKK". Ww. odmówił rozmowy. IPN Gd 002/34 (49/IV)
Akta kontrolne wykroczenia Akta w sprawie osoby, która 7.06.1987 na terenie Słupska rozrzucała ulotki sygnowane przez Regionalną Komisję Koordynacyjną w Słupsku dot. wizyty papieża. Sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Słupska. Ww. przechodzi w zeznaniach jednego ze świadków w sprawie. IPN Gd 012/142 (203/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie rozpowszechniania i przenoszenia w celu rozpowszechniania ulotek na terenie Słupska 22.08.1987. Ww. 31.08.1987 był przesłuchiwany w sprawie w charakterze świadka. IPN Gd 012/159 (220/III)
Akta kontrolne wykroczenia Akta w sprawie osoby podejrzanej o gromadzenie w celu rozpowszechniania literatury bez debitu w Słupsku. W aktach znajduje się "Stenogram wystąpienia Henryka Grządzielskiego wygłoszonego w dniu 23 sierpnia 1987 w kościele NMP w Słupsku". Ww. ogłosił powstanie Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego. IPN Gd 012/145 (206/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczące m.in. H. Grządzielskiego. Zatrzymanie prewencyjne ww. na 48h nastąpiło 13.09.1988 na wniosek Wydz. III WUSW Słupsk w związku z zamiarem zorganizowania i kierowania strajkiem politycznym w Północnych Zakładach Przemysłu Skórzanego "Alka" w Słupsku. IPN Gd 012/160 (221/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona z powodu prowadzenia przez ww. "nielegalnej propagandy politycznej". Sprawę zakończono z powodu prawnego usankcjonowania struktur "Solidarności". Materiały złożone do archiwum pod sygn. II-1118 zniszczono 02.11.1989 protokołem brakowania nr 16. Materiałów o sygn. II-1118 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. Henryka Grządzielskiego z okresu 08.1982-06.12.1982. IPN Gd 008/28 t. 6 (167/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące Henryka Grządzielskiego z okresu 11.04.1985-12.07.1985. IPN Gd 008/647 t. 1 (I-5743)
.