Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Piotr Aleksander
Nazwisko: Naimski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 02-02-1951
Imię ojca: Krzysztof
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sekretarz Stanu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 22-12-2015
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w okresach: 1973-24.06.1975, 9.11.1976-9.11.1978 r. do krajów kapitalistycznych i od 12.10.1980 r. do wszystkich krajów świata. 2 karty PZ-4/1 i karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW; 2 karty Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW.
Wymieniony w informacjach Dep. III MSW opracowywanych dla władz PRL: 5.02.1976 r. jako sygnatariusz petycji przeciw wpisaniu do konstytucji PRL zapisu o kierowniczej roli PZPR, z lutego 1977 r. jako członek KOR i jako sygnatariusz oświadczeń KOR z 9. i 10. 05.1977 r., 2.11.1977 r. jako członek redakcji nielegalnego czasopisma „Głos” i sygnatariusz „Deklaracji Ruchu Demokratycznego”. Akta o sygn.: IPN BU 0296/191, t. 1, k. 125, 127, 140, IPN BU 0296/205, t. 7, k. 14, 92, 125, 128; IPN BU 0296/210, t. 1, k. 15, 17, 35.
Zarejestrowany 5.10.1976 r. przez Wydział III KSMO pod nr. 16028 do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Chemik”. Prowadzenie sprawy 17.07.1978 r. przejął Wydz. III-2 KSMO. Objęty rozpracowaniem z powodu działalności w KOR, a potem w NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze i strukturach podziemia solidarnościowego. Materiały sprawy zostały zniszczone 9.01.1990 r. „z uwagi na brak przydatności operacyjnej”. Dane o sprawie pochodzą z akt SWM krypt. „Chemex” (J-10022) – wg notatki z 16.01.1981 r. w trakcie rozpracowywania „stosowano szeroki wachlarz środków operacyjnych. Wchodziły one zarówno w zakres techniki operacyjnej jak i dotyczyły rozmów profilaktycznych, przesłuchań, ostrzeżeń, sankcji finansowych”, z notatki z 11.12.1984 r. wynika, że rozpracowaniem P. Naimskiego faktycznie zajmowało się Biuro Studiów MSW, „a rola Wydziału III-2 SUSW jest w tym przypadku marginalna”. W sprawie był stosowany podsłuch telefoniczny. Karta EO-4/72 i 2 karty EO-4M/74 z kartoteki ogólnoinformacyjnej SUSW; karta EO-4-A/74, karta Mkr-3 i karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis pod poz. 16028 w dzienniku rejestracyjnym SUSW; mikrofilm o sygn. IPN BU 01824/13 (J-10022). Na karcie EO-4/72 i jednej z kart EO-4M/74 jako datę rejestracji podano 6.10.1976 r. Na drugiej z kart EO-4M/74 jako datę przekazania sprawy do Wydziału III-2 KSMO podano 1.07.1978 r.
Nazwisko Piotra Naimskiego pojawia się wielokrotnie w aktach SOR krypt „Gracze” (nr rejestracyjny 46460) założonej na działalność KSS KOR. Sprawa była prowadzona w okresie 23.09.1976-31.07.1982 przez Wydział IV i IX Dep. III MSW. Po raz pierwszy wymieniony w wykazie członków KOR z 17.11.1976 r. Akta o sygn. IPN BU 0204/1405 (50966/II), t. 1-2.
Objęty śledztwem RSD S-39/76, wszczętym w 1976 r. przez Wydział Śledczy KSMO w sprawie „działania na szkodę interesów politycznych PRL w porozumieniu z przedstawicielami „wrogich ośrodków zagranicznych, m.in. paryskiej «Kultury» i Radia «Wolna Europa»” oraz kolportowania „różnego rodzaju maszynopisów zawierających wrogie i fałszywe wiadomości o PRL”. W aktach śledztwa odnotowano jego zatrzymanie, przeszukanie w mieszkaniu i przesłuchanie. Po formalnym postawieniu zarzutów aresztowany tymczasowo w dniu 16.05.1977 r. Sprawę przekazano 16.06.1977 r. do dalszego prowadzenia przez Wydz. II Biura Śledczego MSW (nr S-13/76). Akta sprawy zostały złożone 10.11.1978 r. w archiwum Wydz. "C" KSMO pod nr. 2613/III. Karta E-14/1 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; poz. 2613 w dzienniku archiwalnym działu III SUSW; zapis w bazie danych ZSKO; akta o sygn. IPN BU 0141/7 t. 1-5 (2613/III), mikrofilm IPN BU 01326/92 (2613/3). Wedle zapisu z ZSKO sprawę zdjęto z ewidencji 17.11.1978 r.
W 1976 r. objęty postępowaniem Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie nr II Ds. 172/76. Podejrzany o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić istotną krzywdę interesom PRL”. W aktach sprawy protokoły przeszukania jego mieszkania 23.12.1976 r. i 16.05.1977 r., protokoły przesłuchań: 14.01., 28.04., 16., 20. i 25.05., 25.06.1977 r. Po aresztowaniu od 16.05. do 23.07.1977 r. osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej 37. Śledztwo umorzone 23.07.1977 r. na mocy amnestii. W aktach sprawy znajduje się postanowienie Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Środmieście z 11.02.1977 r. o ukaraniu Piotra Naimskiego grzywną w wysokości 5000 zł za prowadzenie od września 1976 r. nielegalnej zbiórki pieniędzy i konfiskatą zebranych funduszy (52710 zł, 610 dolarów, 130 koron szwedzkich i funta angielskiego), które były przeznaczone na pomoc dla osób represjonowanych w Radomiu i Ursusie. Karta EO-13-A z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW. Wydruk z bazy danych ZSKO. Akta o sygn. IPN BU 576/38 (II Ds. 172/76), t. 7, 18, 27, 35.
Nazwisko P. Naimskiego pojawia się w piśmie naczelnika KSMO z 14.12.1979 r. do zastępcy prokuratora wojewódzkiego w Warszawie (Śl. 1816/79, S 26/78) z wnioskiem o postawienie zarzutów z art. 276 § 1 kk Piotrowi Naimskiemu oraz trzem innym osobom i zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania za udział w KSS KOR, w ramach którego uczestniczyli oni w redagowaniu, drukowaniu i rozpowszechnianiu bezdebitowej gazety „Głos”, a także innych druków i pism „ulotnych”. Dokument znajduje się w materiałach prokuratorskich dotyczących śledztwa wszczętego wobec 4 członków KSS KOR przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie (S-26/78). Materiały arch. sygn. IPN BU 576/262/3 t. 1, k. 253-254. Dokument dot. 4 osób.
Jako członek KOR wymieniony w aktach kontrolnych śledztwa prowadzonego w okresie 17.05.-30.08.1977 r. przez Wydział Śledczy KWMO w Łodzi w sprawie rozpowszechniania w Łodzi ulotek o śmierci Stanisława Pyjasa. Akta o sygn. IPN Ld pf 15/107 (1181/III).
Wymieniony w meldunku operacyjnym Wydz. III KWMO w Poznaniu z 11.07.1977 r. Akta o sygn. IPN Po 06/215 (292/17), t. 3, s. 405.
Występuje w aktach SOR krypt. „Komitet” (nr rejestracyjny 16061) prowadzonej od 12.10.1976 r. przez Wydział III KSMO, a dotyczącej działalności innej osoby. Nazwisko Piotra Naimskiego jest wymienione w notatce z 12.12.1977 r. i doniesieniu z 7.07.1978 r. Akta o sygn. IPN BU 0248/37 (55420/II), t. 4, k. 20, 201.
Nazwisko Piotra Naimskiego pojawia się na k. 94 w aktach SOR krypt. „Wasale” (nr rejestracyjny 50269) prowadzonej od 6.09.1977 do 10.12.1987 r. przez Wydz. III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło Studenckich Komitetów Solidarności. Akta o sygn. IPN BU 0222/701 (54100/II).
Nazwisko Piotra Naimskiego pojawia się wielokrotnie w materiałach SOR krypt. „Klika” nr rej. 22201, założonej przez Wydz. III KSMO na okoliczność powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, a prowadzonej w okresie 17.10.1977-28.08.1980. SOR zakończono 28.08.1980 z powodu „zaniechania wrogiej” działalności, a materiały złożono do archiwum pod poz. II-6690. Materiały sygn. IPN BU 0247/455 t. 1 i 2 (6690/II).
Występuje w aktach SOR krypt. "Maniacy" (nr rejestracyjny 2031), prowadzonej przez Wydział III KWMO w Radomiu w okresie 9.11.1976-18.06.1979 r. Sprawa dotyczyła rozpracowania uczestników wydarzeń w Radomiu w 1976 r. i ich kontaktów z KOR. W ramach sprawy objęty kontrolą korespondencji przychodzącej z Radomia w okresie 21.04.-10.05.1978. Akta o sygn. IPN Ra 05/226 (262/II), t. 1, k. 129, 207, 251, 403, t. 3, k. 155, t. 5, k. 36, 163, t. 6, k. 67, 162, 459.
Wymieniony w aktach SOR krypt. „Watra” (nr rej. 31426) prowadzonej przez Wydz. IX Dep. III MSW w okresie 2.01.1978-29.06.1978 na inną osobę. Akta o sygn. IPN BU 0204/1417 t.55.
Objęty śledztwem S-26/78 prowadzonym przez Wydział Śledczy KSMO pod zarzutem przynależności do "związku" KSS KOR, „którego celem jest działalność przestępcza, polegająca między innymi na rozpowszechnianiu wydawnictw pozbawionych debitu komunikacyjnego”. W toku śledztwa był wielokrotnie przesłuchiwany w okresie: 18.04.1979 r. - 09.02.1980 r. Jego mieszkanie było poddawane przeszukaniom w okresie: 18.04.1979 r. – 18.08.1980 r. On sam wielokrotnie poddawany przeszukaniom w okresie: 25.06.1978 r. – 22.02.1980 r. Aresztowany tymczasowo 13.12.1979 i do 19.12. 1979 r. osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej 37. W 1982 r. sprawę przekazano do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie. Śledztwo (sygn. akt PG. Śl. II.7/83) umorzono 28.08.1984 r. na mocy amnestii. Jego nazwisko zostało wym. też w protokołach przesłuchań świadków, postanowieniach prokuratorskich i wykazach dowodów rzeczowych. 2 karty EO-13-A i karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w bazie danych ZSKO; akta o sygn. IPN BU 0962/158 (Pg.Śl. II 7/83), IPN BU 0962/159 (Pg.Śl. II 7/83), IPN BU 0962/160 (Pg.Śl. II 7/83), IPN BU 0962/161 (Pg.Śl. II 7/83), IPN BU 0962/163 (Pg.Śl. II 7/83), IPN BU 0962/164 t. 1-2 (Pg.Śl. II 7/83).
Występuje w aktach SOR krypt. „Pegaz” (nr rejestracyjny 51556) prowadzonej od 25.01.1978 r. przez Wydział III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło działalności Towarzystwa Kursów Naukowych [TKN]. W aktach odnotowano, że Piotr Naimski 16.11.1979 r. chciał zorganizować w swoim mieszkaniu wykład w ramach TKN, co uniemożliwiono poprzez poddanie mieszkania przeszukaniu, a następnie złożono wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń. W dniu 20.11.1979 r. Kolegium ukarało P. Naimskiego za organizację „nielegalnego spotkania” grzywną w wysokości 5000 zł. Akta o sygn. IPN BU 0222/193 (53050/II), t. 6, k. 124.
Występuje w aktach śledztwa prowadzonego w latach 1977-1983 przez Wydz. II Biura Śledczego MSW w sprawie działalności KSS KOR. W aktach znajduje się protokół rewizji jego mieszkania z dnia 22.02.1980 r. Karta EO-13/A i karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C" MSW, poz. 7894 w dzienniku archiwalnym działu III MSW, poz. 7894 w dzienniku archiwalnym mikrofilmów działu 3 MSW; zapis w bazie danych ZSKO; akta o sygn. IPN BU 0678/159 (7894/III), t. 2, 5, mikrofilm IPN BU 01255/909 (7894/3).
W styczniu 1981 r. objęty przez Wydz. XI Dep. I MSW sprawą w kategorii segregator materiałów wstępnych (SMW) nr XI/1369 krypt. „Chemex”. Celem sprawy była „neutralizacja” działalności Piotra Naimskiego w KSS KOR poprzez pozorowaną próbę pozyskania do współpracy z wywiadem przed wyjazdem na zagraniczne stypendium. Z próby werbunku zrezygnowano, ale ww. pozostał w zainteresowaniu wywiadu PRL w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych w latach 1981-1984, a następnie po powrocie do kraju w lipcu 1984 r. Sprawę przejął 24.07.1984 r. Wydz. II Dep. I zakładając SMW nr 2/1955. W sprawie wykorzystywano podsłuchy telefoniczne krypt. „Pisarz” i „Chemex” oraz agenturę. Prowadzenie SMW zakończono 18.12.1986 r. „w związku z wycofaniem ze sprawy agenta «SATO»” pod koniec 1985 r. i utratą bezpośredniego dotarcia do P. Naimskiego". Materiały sprawy zostały zmikrofilmowane i złożone w archiwum Dep. I pod nr. J-10022. Karta E-14/1 z kartoteki Dep. I MSW; poz. 10022 rejestru spraw archiwalnych Dep. I MSW, poz. 10022 w książce ewidencyjna mikrofilmów i jacketów Dep. I MSW; mikrofilm o sygn. IPN BU 01824/13 (J-10022) (kopia mikrofilmu: IPN BU 01911/147). W materiałach sprawy m.in. analiza SOR "Chemik" (nr 16028) prowadzonej przez Wydz. III-2 KSMO, której akta zniszczono 9.01.1990 r.
Wymieniony w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. "Składnica" (nr rej. 27851) prowadzonej w okresie 1980-1987 w związku z ochroną operacyjną składnic paszportów znajdujących się w instytucjach, przedsiębiorstwach Warszawy i województwa stołecznego. Naimski przechodzi w nich jako działacz NSZZ "Solidarność". Materiały SO krypt. „Składnica” zarchiwizowano pod nr. 355/III/OB. Akta o sygn. IPN BU 0999/275 (355/IV/OB.), k. 357.
Nazwisko Piotra Naimskiego pojawia się wielokrotnie w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. „Mazowsze” (nr rej. 30727) dot. Tymczasowego Zarządu Regionu Mazowsze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", prowadzonej w okresie 11.12.1980-19.07.1983 przez Wydz. III "A"/V KSMO; ww. był aktywnym członkiem tego związku. Materiały SO krypt. „Mazowsze” zarchiwizowano pod nr. 235/III/OB. Akta o sygn. IPN BU 0999/171 (235/III/OB), t. 1, 6-8.
Występuje w materiałach postępowania nr V Pn. Śl.-1/81 prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie, a od 29.12.1981 r. przez Naczelną Prokuraturę Wojskową w Warszawie w sprawie działalności KSS-KOR. Akta o sygn. IPN BU 514/1 (V Pn Śl II 1/81).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 763/69987 (EAGA 69987) i IPN BU 1535/359385 (EA 359385).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl Wa 363/13/3 zarządzenie z dnia 30.01.2014 r. dotyczące Piotra Naimskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.