Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Cezary Wojciech
Nazwisko: Miżejewski
Miejsce urodzenia: Zgorzelec
Data urodzenia: 26-12-1964
Imię ojca: Marian
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Objęty Sprawą Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Karierowicze” zarejestrowaną 21.11.1987 przez Wydz. II Dep. III MSW pod nr 104469. Rozpracowanie dotyczyło reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej, a potem działalności tej partii. Wniosek o wszczęcie sprawy został złożony 11.11.1987 (zatwierdzony dwa dni później), po uzyskaniu przez SB informacji, że ogłoszenie reaktywacji PPS ma nastąpić około 17.11.1987. Cezary Miżejewski występuje w aktach jako aktywny działacz PPS: członek Centralnego Komitetu Wykonawczego, powołany 9.12.1987 na skarbnika, uczestnik zebrań organizacyjnych, a także uczestnik różnego rodzaju demonstracji i pikiet. W 1988 roku wraz z częścią działaczy wszedł w skład PPS-Rewolucja Demokratyczna. Materiały dotyczące Cezarego Miżejewskiego zostały 31.08.1989 wyłączone ze sprawy i przesłane do Wydz. III-2 SUSW do dalszego rozpracowania w ramach SOR krypt. „Kabaret” (nr 48923). IPN BU 0248/257 (55665/II), t. 1-8.
Objęty 18.11.1987 postępowaniem Wydz. Śledczego SUSW nr RSOW-134/87 pod zarzutem wykroczenia z art. 52a, par. 1, pkt 1 i 2 Kodeksu Wykroczeń. Zatrzymany 18.11.1987 przez Straż Przemysłową Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka, kiedy pod bramą zakładów przy ul. Karolkowej w Warszawie wraz z drugą osobą rozdawał „nielegalne” pismo „Radiowiec” (nr 1 z listopada 1987). Skonfiskowano przy tym ok. 400 egzemplarzy pisma. Przekazany w ręce SB i osadzony w areszcie śledczym SUSW. Podczas przesłuchania odmówił złożenia wyjaśnień, deklarując jedynie, że jest członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. W wyniku rewizji w jego mieszkaniu w Kozienicach, przeprowadzonym 20.11.1987 przez Wydz. Śledczy WUSW w Radomiu, skonfiskowano różnego rodzaju plakaty i biuletyn Ruchu „Wolność i Pokój”. Za kolportowanie 16. i 18.11.1987 „celem wywołania niepokoju społecznego” pism „Robotnik” i „Radiowiec” ukarany 11.01.1988 przez Kolegium Rejonowe do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Wola grzywną 50000 zł i konfiskatą dowodów rzeczowych. Na podstawie amnestii kara została anulowana 19.06.1989. IPN BU 0367/1 (3421/III) t. 156, IPN BU 01326/663 (RSOW-134/87).
Wymieniony w tomie korespondencji WUSW w Radomiu dotyczącej rozpraw przed kolegiami ds. wykroczeń. W aktach zachowany szyfrogram Wydz. Śledczego SUSW z 18.11.1987 do Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu, że w związku z postępowaniem nr RSOW 134/87 (z art. 52a, par. 1, pkt 1 i 2 Kodeksu Wykroczeń) proszą o przeszukanie mieszkania Cezarego Miżejewskiego w Kozienicach, zwracając szczególną uwagę na „nielegalne wydawnictwa i przedmioty służące do ich sporządzania”. W odpowiedzi radomski Wydz. Śledczy przeprowadził rewizję (data nieznana) i w piśmie z 23.11.1987 przesłał protokół przeszukania „wraz z materiałami zakwestionowanymi w czasie przeszukania” (niezachowane w aktach). IPN Ra 02/78, t. 3, k. 187-188.
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 15.01.1988 do 15.01.1990 na wniosek Wydz. Śledczego SUSW po ukaraniu 11.01.1988 przez kolegium ds. wykroczeń „za działania zmierzające do wywołania niepokoju społecznego, polegające na rozpowszechnianiu nielegalnych czasopism «Robotnik nr 1/87» i «Radiowiec 1/87»”. Zastrzeżenie zachowane w aktach postępowania Wydz. Śledczego SUSW nr RSOW-134/87. IPN BU 0367 (3421/III), t. 156, k. 31.
Objęty 27.11.1987 postępowaniem Wydz. Śledczego WUSW we Wrocławiu nr RSOW-136/87, po zatrzymaniu w pobliżu wrocławskich zakładów „Dolmel” i „Pafawag”, gdy wraz z dwoma innymi osobami przenosił czasopisma podziemnej „Solidarności”: „Odrodzenie” i „Robotnik Wrocławski”. Ukarany 10.10.1988 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Fabryczna grzywną w wysokości 50000 zł. Kara miał być podana do publicznej wiadomości. IPN Wr 039/11585, t. 4.
W aktach Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście znajduje się wniosek zastępcy naczelnika Wydz. Śledczego WUSW we Wrocławiu z 28.11.1987 o zatwierdzenie przeprowadzone dzień wcześniej przeszukania u Cezarego Miżejewskiego w jego miejscu zamieszkania w Warszawie w związku ze sprawą RSOW-136/87. Przeszukanie zatwierdzone 30.11.1987. IPN Wr 33/792.
Odnotowany w „Rejestrze spraw o wykroczenia Wydziału Śledczego WUSW w Katowicach za lata 1987–1989”. Zatrzymany 25.02.1989 o godz. 6.35 w Katowicach „w celu udaremnienia udziału w nielegalnym zgromadzeniu w Jastrzębiu”. Zwolniony o godz. 14.10 po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniająco-profilaktycznej. Nie skierowano wniosku o ukaranie do kolegium ds. wykroczeń. IPN Ka 064/187.
Objęty 21.03.1988 postępowaniem Wydz. Śledczego SUSW nr RSOW-48/88 pod zarzutem „podejmowania działań zmierzających do wywołania niepokoju społecznego” (z art. 52a, par. 1, pkt 1 Kodeksu Wykroczeń). Jego mieszkanie w Kozienicach 21.03.1988 zostało poddane przeszukaniu. Ukarany 1.02.1989 przez Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Mokotów grzywną 50000 zł i przepadkiem dowodów rzeczowych za to, że bez zezwolenia „sporządzał w postaci maszynopisów materiały redakcyjne dotyczące powołania tzw. «PPS» oraz programów działalności w zakładach pracy nielegalnych struktur NSZZ «Solidarność»” i opracował broszurę „Komitety Założycielskie NSZZ «Solidarność»”. Na podstawie amnestii kara została anulowana 15.06.1989. IPN BU 0367/1 (3421/III) t. 220, IPN BU 01326/727 (RSOW-48/88).
Na podstawie materiałów SOR krypt. „Karierowicze” przesłanych 31.08.1989 przez Wydz. II Dep. III MSW zarejestrowany 2.10.1989 przez Wydz. III-2 SUSW do SOR krypt. „Kabaret” prowadzonej od 6.05.1988 pod nr. 48923. Rozpracowanie dotyczyło działalności w Warszawie Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Socjalistycznej-Rewolucja Demokratyczna, a Cezary Miżejewski został objęty sprawą jako działacz tej partii i członek Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS-RD. Wymieniony w aktach sprawy już 19.04.1989 jako uczestnik spotkania OKR PPS-RD. Prowadzenie sprawy 12.03.1990 przejął stołeczny Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa. Rozpracowanie zakończono 20.06.1990 z powodu „braku przydatności operacyjnej” i "z uwagi na zmianę sytuacji społeczno-politycznej w kraju". Materiały zostały złożone w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr. 10569/II. IPN BU 0258/597 (10569/II), IPN BU 01322/4113 (10569/) mikrofilm.
Objęty 3.06.1988 postępowaniem Wydz. Śledczego SUSW nr RSOW-154/88 pod zarzutem wykroczenia z art. 52a, par. 1, pkt 2 Kodeksu Wykroczeń. Tego dnia zatrzymany (z dwiema innymi osobami) na ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, kiedy rozrzucał ulotki i rozwiesił transparenty z hasłami: „Uwolnić A. Hodysza kpt. SB i A. Zwierciana z SW” i „Uwolnić J. Piniora, Cz. Borowczaka, A. Saratę i J. Skibę”, a następnie przywiązał się łańcuchem do rusztowania. Ukarany 6.06.1988 w trybie przyśpieszonym przez Kolegium Rejonowego do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście na grzywnę 35000 zł. Na podstawie amnestii kara została anulowana 21.06.1989. IPN BU 0367/1 (3421/III) t. 323, IPN BU 01326/826 (3421/3) mikrofilm.
Objęty postępowaniem Wydz. Śledczego SUSW nr RSOW-14/89 pod zarzutem wystawienia „na widok publiczny w miejscu do tego nie przeznaczonym transparentu o treści Jan Palach symbolem wolności Dość represji – PPS RD”. Zatrzymany 23.01.1989 za udział w pikiecie przed Ambasadą Czechosłowacji w Warszawie, podczas której trzymał wspomniany transparent i wznosił okrzyki. Osadzony w areszcie Wydz. Śledczym SUSW, podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień, następnego dnia zwolniony. Na podstawie amnestii postępowanie zostało umorzone 20.06.1989. IPN BU 0367/1 (3421/III) t. 558, IPN BU 01326/1094 (RSOW-14/89).
Objęty postępowaniem Wydz. Śledczego SUSW nr RSOW-147/89 po zatrzymaniu 23.05.1989 podczas pikiety przed Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, podczas której wywieszono transparenty: „Demokracja dla Chińczyków”, „Precz z Komuną”, „Milicja gestapo”, „Znajdzie się pała na generała”. Przewieziony do siedziby DUSW Warszawa-Śródmieście. Zwolniony tego samego dnia po przeprowadzeniu „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej”. W aktach znajduje się wniosek z 30.09.1989 o umorzenie postępowania. IPN BU 0367/1 (3421/III) t. 701.