Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Ryszard Grzegorz
Nazwisko: Dobieszewski
Miejsce urodzenia: Dobrzyń n. Wisłą
Data urodzenia: 14-07-1952
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Ewelina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Lipno (powiat lipnowski) 21-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
08.12.1981 zarejestrowany pod nr. Wl 4100 jako kTW przez Wydz. IV KW MO we Włocławku. 18.12.1981 pozyskany do współpracy z SB jako TW ps. "Elektron". W 1983 przejęty do współpracy przez piony IV, następnie VI RUSW w Lipnie. Jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dobrzyniu nad Wisłą z siedzibą w Leniach Wielkich był wykorzystywany do "zabezpieczenia dopływu informacji z zakładu pracy dotyczących nieprawidłowości, marnotrawstwa i stosunków międzyludzkich wśród załogi". Został wyeliminowany z dalszej współpracy 29.03.1985 w związku z "utratą predyspozycji do przekazywania informacji" - "po objęciu stanowiska kierowniczego w SKR nie utrzymuje bliższych kontaktów z osobami będącymi w zainteresowaniu [SB]". Akta złożono w Wydz. "C" WUSW Włocławek pod sygn. 3297/I i 27.05.1988 sfilmowano (mkf. 3297/1). Karta E-14/1 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Bydgoszcz/Toruń/Włocławek; dziennik rejestracyjny WUSW Włocławek, poz. 4100; dziennik archiwalny dział I WUSW Włocławek, poz. 3297/I; dziennik ewidencji mikrofilmów działu I WUSW Włocławek, poz. 3297; akta o sygn. IPN By 0071/86 (3297/I) i mkf. o sygn. IPN By 00101/101 (3297/1); karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe Wydziału Paszportów KWMO/WUSW we Włocławku z okresu 1981-1989. Dwukrotnie - w 1982 oraz w 1983 - odmówiono mu wydania paszportu na wyjazd do Belgii; w 1982 uzasadniono ten fakt trwającym stanem wojennym; w 1983 uzasadniając m.in. "brakiem podstaw do wyjazdu". O wnioskach wyjazdowych ww. do Belgii był informowany Wydz. IV KW MO we Włocławku, następnie RUSW w Lipnie oraz WSW w Toruniu. W akta znajduje się karta E-15 z 12.04.1985 z informacją o istnieniu dotyczących ww. materiałów o sygn. 3297/I w archiwum KWMO we Włocławku. Akta o sygn. IPN By 682/13784 (EAWŁ 13784/Li).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ryszard Dobieszewski w swym oświadczeniu lustracyjnym, złożonym w dniu 05.02.2008 r. w trybie ustawy z dn. 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 425 z późn. zm.), ujawnił, że był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a przywołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 przywołanej ustawy. W zarządzeniu Ppl 279/08/Gd z dnia 27.02.2009 r., dotyczącym Ryszarda Dobieszewskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.