Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Krzysztof
Nazwisko: Nowicki
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 09-08-1966
Imię ojca: Jan
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego od 19.03.1987 do 05.06.1987 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku w sprawie produkcji i przechowywania materiałów wybuchowych oraz pobicia funkcjonariusza WUSW w Gdańsku w związku z wybuchem w dniu 27.02.1987 przed Komitetem Miejskim PZPR w Gdyni. Marek Nowicki był podejrzany o domową produkcję materiałów wybuchowych. 18.03.1987 przeszukano jego mieszkanie. Marek Nowicki nie chciał wpuścić funkcjonariuszy do mieszkania i stawiał czynny opór. Został tymczasowo aresztowany 19.03.1987. Zastrzeżono mu wyjazdy za granicę. 21.05.1987 na mocy postanowienia Prokuratora Wojewódzkiego został zwolniony z aresztu tymczasowego na poręczeniem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Oskarżony aktem sporządzonym 11.12.1987 przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku (4Ds. 31/87) o dokonanie czynnej napaści i użycie przemocy w stosunku do funkcjonariusza WUSW w Gdańsku w związku z pełnieniem przez niego czynności służbowych. 09.03.1988 Sąd Rejonowy w Gdańsku (III K.1295/87) uznał Marka Nowickiego winnym i skazał go na karę łączną 1 roku ograniczenia wolności polegająca na nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele publiczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. 13.06.1988 Sąd Wojewódzki w Gdańsku zmienił wyrok I Instancji poprzez zmniejszenie kary do 8 miesięcy. Akt oskarżenia ani wyrok nie odnosi się do rzekomego wytwarzania materiałów wybuchowych przez Marka Nowickiego ani do jego udziału w podłożeniu ich pod Komitetem Miejskim PZPR w Gdyni. IPN Gd 013/308 (8796/III).
Meldunki Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku za lata 1987-1989 dotyczące wszczęcia postępowania, przedstawienia zarzutów i zastosowania aresztu tymczasowego, zakończenia postępowania, ogłoszenia wyroku w stosunku do osób podejrzanych o dokonanie przestępstw o charakterze kryminalnym. Marek Nowicki figuruje w piśmie dotyczącym realizacji czynności śledczych w sprawie nr 2/87, dotyczącej wybuchu przed Komitetem Miejskim PZPR w Gdyni 27.02.1987. W oparciu o dane operacyjne Insp. 2 WUSW w Gdańsku ustalono, że Marek Nowicki miał zajmować się domową produkcją materiałów wybuchowych. 18.03.1987 przeszukano jego mieszkanie. W wyniku przeszukania i towarzyszącym mu wydarzeń, planowano wszcząć śledztwo przeciwko Markowi Nowickiemu. Został tymczasowo aresztowany 19.03.1987. Marek Nowicki w czasie przesłuchań przyznał się do napaści na funkcjonariusza i „wyraził chęć przeproszenia poszkodowanego”. 21.05.1987 Marek Nowicki na mocy postanowienia Prokuratora Wojewódzkiego został zwolniony z aresztu tymczasowego za poręczeniem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. 11.12.1987 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku sporządziła akt oskarżenia przeciwko Markowi Nowickiemu. Postanowieniem Naczelnika Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku z 02.05.1987 zastrzeżono mu wyjazdy za granicę do „WKŚ” („wszystkie kraje świata”). IPN Gd 0046/511 t. 1 (1118).
Rozpracowanie Obiektowe krypt. „Geta”, nr 15681 prowadzone od 27.01.1984 do 09.10.1989 przez Wydz. XI Dep. I MSW. Sprawa dotyczyła Sekcji Polskiej Radia France Internationale. Materiały złożone do archiwum pod sygn. J-11499. W postanowieniu o zniszczeniu akt sprawy napisano, że „w trakcie prowadzenia nie uzyskano istotnych wyników operacyjnych ani informacyjnych. Brak jest również perspektyw ponownego wykorzystania”. Informacja o tym, że Marek Nowicki pozostawał w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa w ramach ww. sprawy pojawia się w zapisach ZSKO. 14.03.1989 został zdjęty z ewidencji. Materiały o sygn. J-11499 zniszczono 17.01.1990 za protokołem brakowania nr 128. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i ZSKO.
Akta paszportowe Marka Nowickiego prowadzone przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku od 26.07.1984 do 22.05.1990. W aktach znajduje się pismo Zastępcy Naczelnika Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku z 23.03.1987 z wnioskiem o odebranie Markowi Nowickiemu książeczki żeglarskiej w związku trwającym postępowaniem śledczym nr 5/87 i prokuratorskim 4Ds-31/87. W związku z pismem, 31.03.1987 zmieniono decyzję w sprawie wydania książeczki żeglarskiej na negatywną. Otrzymał również zastrzeżenie wyjazdów za granicę do „wszystkich krajów świata” na okres od 19.03.1987 do 18.03.1989. Do akt dołączono także odpis wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 13.06.1988 (Kr. 390/88). Na jego mocy zmniejszono wymiar kary łącznej orzeczonej 10.03.1988 przez Sąd Rejonowy w Gdańsku (III K.1295/87) do 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. IPN Gd 645/290090 (EAGD 290090).
.