Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Czesław
Nazwisko: Pałac
Miejsce urodzenia: Oborniki Śląskie
Data urodzenia: 03-05-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Eliza
Dodatkowe informacje:

Sejm PRL uchwalił 08.10.1982 nową ustawę o związkach zawodowych, która de facto oznaczała delegalizację NSZZ „Solidarność”. Reakcją Związku była zapowiedź ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W celu zminimalizowania skali protestów władze zdecydowały się m.in. na pobór do zasadniczej służby wojskowej oraz powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych „osób rekrutujących się głównie z dużych zakładów pracy, podejrzanych o inspirowanie i organizowanie ostatnich strajków i zajść ulicznych, negatywne występowanie przeciwko tworzeniu nowych związków zawodowych, czynną wrogą działalność (np. druk, kolportaż, łącznikowanie itp.), a nienadających się z różnych powodów do internowania lub zatrzymania”. Najwięcej rezerwistów (ok. 400 z blisko 1450) trafiło do 2 Batalionu Inżynieryjnego Wojsk Obrony Wewnętrznej w Czerwonym Borze (Jednostka Wojskowa nr 3466). „Ćwiczenia wojskowe”, które w rzeczywistości stanowiły ukrytą formę internowania działaczy opozycyjnych i związkowych, trwały od 05.11.1982 do 03.02.1983. Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność”, uznani za „szczególnie niebezpiecznych”.
Bibliografia: „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.”, red. G. Majchrzak, Warszawa 2016.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Porozumienie”, nr rej. 3771, prowadzona w okresie 13.11.1980 - 03.05.1983 przez Wydział III „A”/ Wydział V KW MO w Skierniewicach w celu operacyjnej kontroli NSZZ „Solidarność” w województwie skierniewickim. Według zgromadzonych materiałów Krzysztof Pałac w lipcu i sierpniu 1980 „nawoływał” załogę Zakładów Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Żyrardowie do strajku, a od listopada 1980 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, nast. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W roku 1981 został wiceprzewodniczącym Oddziału NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze w Żyrardowie. Publicznie „wyrażał się wrogo i negatywnie o ustroju PRL i organach ścigania”. Z powyższych względów został 13.12.1981 internowany. Materiały SO krypt. „Porozumienie” zdjęto z ewidencji 03.05.1983 i złożono w archiwum pod sygn. 29/IV. W 1989 roku materiały zostały zniszczone za protokołem brakowania nr 2/89. Materiały o sygn. 29/IV zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Skierniewicach dotyczące Krzysztofa Pałaca, internowanego 13.12.1981 na mocy decyzji nr 40/81 komendanta wojewódzkiego MO w Skierniewicach z powodu udziału w działalności „wymierzonej przeciwko naczelnym organom państwowym PRL”, m.in. jako „aktywny uczestnik strajków i akcji protestacyjnych”, w tym członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Żyrardowie w październiku 1981. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 28 komendanta wojewódzkiego MO w Skierniewicach z 06.04.1982. K. Pałac występuje również w aktach internowania innych osób z województwa skierniewickiego oraz figuruje w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 052/20 (48/R), IPN Ld 052/23 (51/R), IPN Ld 052/24 (52/R), IPN BU 1460/1, poz. 6101, IPN BU 01152/34.
Akta osobowe internowanego Krzysztofa Pałaca, w okresie 13.12.1981 - 06.04.1982 osadzonego w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/99 (2/81).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Zaopatrzeniowiec”, nr rej. 4589, prowadzony od 14.01.1982 przez Wydział V, od 23.06.1982 przez Wydział IV KW MO/WUSW w Skierniewicach, nast. przez Grupę VI/Grupę III RUSW w Żyrardowie wobec Krzysztofa Pałaca w celu „zapewnienia kontroli operacyjnej”, udokumentowania ewentualnych „faktów wrogiej działalności” i „podjęcia odpowiednich kroków zaradczych”. KE krypt. „Zaopatrzeniowiec” zakończono 09.08.1989 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Akta sprawy zdjęto z ewidencji 11.09.1989 i złożono w archiwum pod sygn. 1082/II. Materiałów brak. Materiałów o sygn. 1082/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych oraz akt administracyjnych IPN Ld 052/99 i IPN Ld 052/60 t. 11.
Materiały administracyjne zawierające meldunki operacyjne Wydziału III i Wydziału V KW MO/WUSW w Skierniewicach za lata 1982-1985 przesyłane do Wydziału I Departamentu III i Departamentu V MSW. W meldunku z 14.01.1982 Wydział V informuje o założeniu Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Zaopatrzeniowiec” w celu dalszej inwigilacji Krzysztofa Pałaca, dotychczas kontrolowanego operacyjnie w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Porozumienia”, prowadzonej wobec NSZZ „Solidarność” na terenie województwa skierniewickiego. IPN Ld 052/99 (6/17/90).
Materiały administracyjne zawierające księgę ewidencyjną zgrupowania rezerwy oraz książki rozkazów dziennych dowódcy 2 Batalionu Inżynieryjnego Wojsk Obrony Wewnętrznej w Czerwonym Borze (Jednostka Wojskowa nr 3466) z lat 1982-1983. Krzysztof Pałac figuruje w materiałach jako rezerwista powołany na okres 05.11.1982 - 03.02.1983 na ćwiczenia wojskowe, przydzielony początkowo do 1. Kompanii Inżynieryjno-Drogowej, nast. przeniesiony do 3. Kompanii Saperów. IPN BU pf 1090/62 (98/00/37, pf 77/82), IPN BU pf 1090/40 (98/00/4, pf 75/82), IPN BU pf 1090/41 (98/00/5, pf 29/83).
Materiały z kartoteki Biura Paszportów MSW informujące o zarejestrowaniu 16.02.1982 pod nr. Z-1166/82 zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ) Krzysztofa Pałaca, ważnego do 20.12.1983. Z wnioskiem o zastrzeżenie wystąpił Wydział V KW MO w Skierniewicach. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.