banner
redakcja
dzial
Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie
data aktualizacji serwisu: 13.01.2017


 

 

Wstęp

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej zostało zobowiązane w art. 52a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2014.1075 j.t.) do przygotowania i publikowania w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy następujących katalogów zawierających dane osobowe:

  • pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa – punkt 6 (na stronie internetowej IPN katalog ten nazywany jest katalogiem funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa);
  • osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że były pracownikami, funkcjonariuszami i żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowały z organami bezpieczeństwa państwa – punkt 7 (na stronie internetowej IPN katalog ten nazywany jest katalogiem osób „rozpracowywanych”);
  • osób, które zajmowały kierownicze stanowiska w byłej Polskiej Partii Robotniczej i byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym i Stronnictwie Demokratycznym, a także były członkami Rady Ministrów państwa komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r. lub były w tym okresie kierownikami centralnych organów administracji państwowej – punkt 8 (na stronie internetowej katalog ten nazywany jest katalogiem kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL).

Ponadto art. 22 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2013.1388 j.t.) [dalej: ustawa o ujawnianiu…] zobowiązał Biuro Lustracyjne do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o osobach pełniących wymienione w punktach 1-17 oraz 20 ustępu 1 w art. 22 funkcje we władzach państwowych i samorządowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 52b ust. ustawy o ujawnianiu określa w ośmiu punktach, jakie informacje powinny znaleźć się w poszczególnych katalogach.

Z realizacją dyspozycji zawartych w powyższych punktach związane są następujące problemy:

  • Z uwagi na konieczność kwerendy dotyczącej pojedynczej osoby w wielkim zasobie IPN prawdopodobne jest dalsze uzyskiwanie materiałów, katalogi będą więc na bieżąco aktualizowane o nowo odnajdywane informacje. Uaktualnienia będą dotyczyć również ewentualnych sprostowań, wyjaśnień lub dokumentów złożonych przez osoby, których dane zostały umieszczone w katalogu.
  • Podstawowy problem merytoryczny stanowiło zwięzłe oddanie treści i charakteru dokumentów w taki sposób, by z jednej strony uniknąć ich interpretacji, z drugiej zaś nie pozostawić nieczytelnego zapisu. Cytowanie zapisów ewidencyjnych byłoby niemożliwe ze względu na ich obszerność, a jednocześnie zawieranie przez nie szeregu powtarzających się informacji. Przyjęto więc zasadę streszczania tych zapisów, ale z umieszczaniem obszernych cytatów.
  • W katalogach sukcesywnie są odnotowywane informacje o zakończeniu postępowania lustracyjnego i wynikach prawomocnych orzeczeń i wyroków sądowych wydanych w sprawach lustracyjnych. Zapisy na ten temat są uzupełniane w stosunku do osób podlegających obowiązkowi lustracyjnemu.

Zawarte w katalogach zapisy dotyczące informacji o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami stanowią jedynie odzwierciedlenie informacji znajdujących się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej.

©2007 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.