Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Wstęp

Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej zostało zobowiązane w art. 52a pkt. 6-8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2023.102 t.j.) do przygotowania i opublikowania następujących katalogów zawierających dane osobowe:

  • - pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa (na stronie internetowej IPN katalog ten nazywany jest katalogiem funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa);
  • - osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że były pracownikami, funkcjonariuszami i żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowały z organami bezpieczeństwa państwa (na stronie internetowej IPN katalog ten nazywany jest katalogiem osób „rozpracowywanych”);
  • - osób, które zajmowały kierownicze stanowiska w byłej Polskiej Partii Robotniczej i byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym i Stronnictwie Demokratycznym, a także były członkami Rady Ministrów państwa komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r. lub były w tym okresie kierownikami centralnych organów administracji państwowej (na stronie internetowej katalog ten nazywany jest katalogiem kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL).

Ponadto art. 22 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2024.273 t.j.) [dalej: ustawa o ujawnianiu…] zobowiązał Biuro Lustracyjne do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o osobach pełniących funkcje wymienione w art. 22  ust. 1 punkty 1-17 oraz 20, 21 (na stronie internetowej katalog ten nazywany jest  osoby pełniące funkcje publiczne).

Art. 52b ust. ustawy o IPN-KŚZpNP określa w ośmiu punktach, jakie informacje powinny znaleźć się w poszczególnych katalogach.

  • Z uwagi na obszerność zasobu IPN, a także fakt, że jest on stale uzupełniany, możliwe jest dalsze ujawnianie nowych materiałów archiwalnych, co powoduje konieczność bieżącej aktualizacji zapisów w wymienionych katalogach. Biuro Lustracyjne stara się w publikowanych katalogach w sposób zwięzły oddać treść i charakter dokumentów archiwalnych w taki sposób, aby z jednej strony uniknąć ich interpretacji, z drugiej zaś nie spowodować aby zapis był nieczytelny lub niezrozumiały. Przyjęto więc zasadę streszczania zapisów ewidencyjnych i umieszczania obszernych cytatów z dokumentów.
  • W katalogach sukcesywnie są odnotowywane informacje o zakończeniu postępowania lustracyjnego, w tym o prawomocnych orzeczeniach sądowych wydanych w sprawach lustracyjnych. Zapisy na ten temat są uzupełniane w stosunku do tych osób które podlegają obowiązkowi lustracyjnemu.

Zawarte w katalogach zapisy dotyczące informacji o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami stanowią jedynie odzwierciedlenie informacji znajdujących się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej.

.