Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Edward
Nazwisko: Łaździn
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 20-04-1953
Imię ojca: Edward
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Janusz Łaździn figuruje w «wykazie osób internowanych z woj. słupskiego» sporządzonym 15.12.1981. Organizator strajku w PZPS «Alka» w Słupsku, członek Prezydium Komitetu Strajkowego, członek, a następnie przewodniczący KZ NSZZ «Solidarność» w PZPS «Alka» w Słupsku, "tendencyjnie i wrogo ustosunkowany do ustroju socjalistycznego, a w szczególności do organów MO". 29.12.1981 uchylono wobec ww. internowanie. Aktywnie wspierał działalność Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, sympatyzował z KPN (Konfederacja Polski Niepodległej) i RMP (Ruch Młodej Polski). Rozpracowywany przez Wydz. III "A" KWMO w Słupsku w ramach SOS krypt. "Pelikan". Ponownie internowany 9.05.1982. IPN Gd 002/35 t. 1-5 (50/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Wojewódzki Kompleks Gospodarki Żywnościowej w Słupsku. Janusz Łaździn figuruje w aktach jako przesłuchiwany w charakterze świadka w śledztwie Sl 12/82 i postępowaniu przygotowawczym Prokuratury Rejonowej w Słupsku pod nr 2Ds. 526/82 dot. kolportowania ulotek na terenie Słupska. IPN Gd 002/31 t. 3 (35/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. Pelikan". 05.07.1982 przerejestrowany i kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Skoczek", następnie 22.12.1984 przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Struktura 84" nr rej. 8879 prowadzonej w okresie 26.10.1984-28.09.1987 przez Wydz. V WUSW w Słupsku (od 01.10.1985 przejętej przez Wydz. III WUSW w Słupsku) dotyczącej podziemnych struktur związkowych. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 940/II zniszczono 07.11.1989 za protokołem brakowania nr 16/89. Materiałów o sygn. 940/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 9 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, ponieważ "może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL". Zwolniony 31.12.1981 na mocy decyzji nr 9 o uchyleniu internowania wydanej 29.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. IPN Gd 159/23
Akta internowanego Internowany 10.05.1982 na mocy decyzji nr 72 wydanej 9.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, ponieważ "może być niebezpieczny dla porządku prawnego w okresie stanu wojennego". Zwolniony 15.07.1982 na mocy decyzji nr 72/82 o uchyleniu internowania wydanej 14.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. IPN Gd 159/246
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie działalności nielegalnej grupy p.n. „Orzeł” oraz rozpowszechniania na terenie Słupska nielegalnych ulotek nawołujących do akcji protestacyjnych. Janusz Łaździn miał zostać przesłuchany w sprawie w charakterze świadka. Akta kontrolne śledztwa 22.06.1983 złożono do archiwum pod sygn. 75/III. IPN Gd 012/51 (75/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa dotyczącego nielegalnych struktur związkowych pn. Okręgowych i Zakładowych Komitetów Oporu "Solidarność" w Słupsku. 04.12.1982 zatrzymany, 06.12.1982 tymczasowo aresztowany pod zarzutem zorganizowania w Północnych Zakładach Przemysłu Skórzanego "Alka" w Słupsku Zakładowego Komitetu Oporu oraz współtworzenia biuletynu wydawanego przez ten komitet. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie z 2.11.1982 materiały dotyczące J. Łaździna wyłączono do odrębnego śledztwa RSD-20/82 i postępowania prokuratorskiego Pm.Śl.II-149/82. IPN Gd 012/52 t. 1-2 (76/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 17.12.1982 na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl.II-149/82) w sprawie zorganizowania i prowadzenia w okresie od marca do 30 listopada 1982 na terenie Słupska nielegalnych struktur związkowych w postaci Okręgowego i Zakładowych Komitetów Oporu „Solidarności”. Materiały dot. J. Łaździna 16.12.1982 wyłączono do odrębnego postępowania ze śledztwa RSD-18/82. IPN Gd 012/53 (77/III)
Akta prokuratorskie 28.12.1982 sporządzono akt oskarżenia, w którym ww. przedstawiono zarzuty o nieodstąpienie od działalności w zawieszonym NSZZ «Solidarność» i zorganizowanie wspólnie z innymi osobami oraz kierowanie podziemnymi strukturami związku w postaci «Okręgowego Komitetu Oporu- Region Słupsk», sporządzanie, redagowanie i rozpowszechnianie biuletynu «Solidarność Słupska». 31.12.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie skierowała akt oskarżenia do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie. IPN Sz 385/130
Akta sądowe Skazany wyrokiem WSG w Koszalinie (Sg.W. 9/83) z 24.03.1983 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku z postępowaniem prokuratorskim Pg. Śl. II-149/82. Sąd Najwyższy w Warszawie postanowieniem z 09.05.1983 utrzymał wyrok WSG w Koszalinie z 24.03.1983 w mocy. Postanowieniem WSG w Koszalinie z 29.07.1983 ww. darowano wymierzoną karę. 08.09.1989 WSG w Koszalinie wydał postanowienie "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń" i na tej podstawie zarządził zatarcie skazania i usunięcie wpisu o skazaniu z rejestru skazanych. IPN Sz 366/71-74
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl. II-141/82) z 6.12.1982 i 17.12.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Słupsku. Postanowieniem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie (Sg.W.9/83) z 24.03.1983 tymczasowe aresztowanie wobec Janusza Łaździna uchylono. Tego samego dnia został zwolniony z AŚ w Słupsku. IPN Gd 150/9 (87/83)
Akta sądowe Akta w sprawie osoby objętej śledztwem dotyczącym sporządzania i rozpowszechniania na terenie Gdańska w okresie od września 1983 do września 1985 nielegalnych wydawnictw. W materiałach znajduje się notatka służbowa dotycząca działalności Janusza Łaździna w NSZZ «Solidarność» przy PZPS "Alka" w Słupsku. Za swoją działalność został dwukrotnie internowany w okresie stanu wojennego. Po zwolnieniu z OO. w Strzebielinku współorganizował Słupski Okręgowy Komitet Oporu, w ramach którego współredagował i rozpowszechniał wydawnictwo Solidarności Słupskiej p. t. "Oko", za co 24.03.1983 został skazany przez Garnizonowy Sąd Wojskowy w Koszalinie na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 27.07.1983 zwolniony z aresztu na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 112/46 t. 2
Akta postępowania amnestyjnego Akta w sprawie postępowania amnestyjnego na podstawie przepisów ustawy o amnestii z 21.07.1983. 29.07.1983 Garnizonowy Sąd Wojskowy w Koszalinie na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983 wydał postanowienie o darowaniu kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności dla Janusza Łaździna zasądzonej wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z 9.05.1983 (Rw. 409/83) w sprawie RSD-20/82. Akta postępowania amnestyjnego 31.05.1984 złożono do archiwum pod sygn. 102/III. IPN Gd 012/64 (102/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego od 19.04.1983 do 09.06.1983 w sprawie osoby podejrzanej o przewożenie nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez TKK «Mazowsze» z Warszawy do Słupska. Podejrzany zamierzał wykorzystać Janusza Łaździna do wykonania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. IPN Gd 012/57 (91/III)
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 09.08.1984 do 02.11.1984 w sprawie podjęcia działań 1.08.1984 w Słupsku mających na celu wywołanie niepokoju publicznego tj. złożenia na pl. Powstańców Warszawskich kwiatów i szarf z napisem «Solidarność Słupsk», «Famarol Słupsk» z okazji rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Ukarany 10.10.1984 przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Słupska karą grzywny za to, "że w dniu 1 sierpnia 1984 r. w Słupsku w miejscu publicznym przed Pomnikiem Bohaterów Warszawy bez zgody właściwego organu, który tym miejscem zarządza złożył wieniec z szarfami o napisach «Solidarność. Region Słupsk» i «Solidarność Słupsk» oraz wystawił na widok publiczny transparent o napisie «Famarol» stylizowany na wzór napisu «Solidarność»". Śledztwo zawieszono na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1984. IPN Gd 012/76 t. 1-2 (116/III)
Akta sprawy o wykroczenie 30.08.1984 Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku skierował do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie M. Słupska wniosek o ukaranie Janusza Łaździna za to, że "w dniu 1.08.1984 ok. godz. 18-tej w Słupsku w miejscu publicznym tj. pod Pomnikiem Powstańców Warszawy bez zgody właściwego organu, który tym miejscem zarządza złożył i wystawił na widok publiczny wieniec z szarfami z napisami o treści: «Solidarność Region Słupsk» i «Solidarność Słupska». Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń 10.10.1984 ukarało ww. karą grzywny. Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Słupskim 16.11.1984 uchyliło orzeczenie I Instancji i ukarało winnego karą zasadniczą nagany. IPN Gd 337/3
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w okresie od 30.10.1985 do 28.01.1986 w sprawie rozpowszechniania na terenie zakładów pracy i miasta Słupska nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez «Regionalną Komisję Koordynacyjną w Słupsku». 28.10.1985 przeszukano mieszkanie J. Łaździna w związku z rozpowszechnianiem materiałów sygnowanych przez «RKK Słupsk». 11.11.1985 został przesłuchany w sprawie w charakterze świadka. IPN Gd 012/93 (135/III)
Akta operacyjne Akta dotyczą ujawnienia i rozwiązywania nielegalnych grup i struktur na terenie woj. słupskiego. Janusz Łaździn, współorganizator RKK i MK «Solidarność» w Słupsku i kolporter materiałów antysocjalistycznych figuruje w «wykazie osób proponowanych do objęcia rozmowami profilaktyczno-ostrzegawczymi w ramach akcji "Brzoza"» sporządzony 1.09.1986 przez Wydz. III WUSW w Słupsku. IPN Gd 002/34 (49/IV)
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 28.06.1986 do 12.09.1986 w sprawie rozpowszechniania na terenie Słupska nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez «Regionalną Komisję Koordynacyjną w Słupsku». 03.07.1986 zatrzymano J. Łaździna podejrzanego o to, że "od września 1985 r. do 27 czerwca 1986 r. zorganizował, a następnie kierował rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw p.t. «Solidarność Słupska», «Solidarność Regionu Gdańsk», «Tygodnik Mazowsze» i innych nawołujących w swej treści do wywołania niepokoju publicznego". Tymczasowo aresztowany od 03.07.1986 do 19.07.1986. Dochodzenie wobec ww. umorzono 15.09.1986 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Słupsku na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 1986 r. "o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw". IPN Gd 012/127 (185/III)
Akta sprawy o wykroczenie Akta sprawy o wykroczenie przeciwko działaczce opozycji ze Słupska oskarżonej o działalność w nielegalnym związku p.n. "Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna Pomorza Środkowego NSZZ «Solidarność» Słupsk- Koszalin" oraz posiadanie wydawnictw i ulotek o treści antypaństwowej. Janusz Łaździn 11.02.1988 został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie. IPN Gd 012/145 (206/III)
Akta sprawy o wykroczenie Akta sprawy o wykroczenie przeciwko Januszowi Łaździnowi oskarżonemu o działalność w nielegalnym związku p.n. "Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna Pomorza Środkowego NSZZ «Solidarność» Słupsk- Koszalin" oraz rozpowszechnianie wydawnictw i ulotek o treści antypaństwowej. 27.01.1988 zatrzymany i przeszukany. W wyniku przeszukania odnaleziono nielegalne publikacje. 25.05.1988 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Słupska karą grzywny oraz przepadkiem dowodów rzeczowych. 28.06.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Słupskim utrzymało w mocy orzeczenie I Instancji. IPN Gd 012/140 (201/III)
Akta sprawy o wykroczenie Orzeczeniem Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń (756/88) z 25.05.1988 ukarany grzywną oraz przepadkiem dowodów rzeczowych za to, że "od 30.09.1987 pomimo otrzymania imiennej decyzji nr SA-II-6015/23/87 Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku zakazującej mu założenia i działalności w związku o nazwie Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ «Solidarność» Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk, bierze w nim udział w ten sposób, że podpisał oświadczenie i komunikaty zawarte w biuletynie «OKO», którego nr 11/12 był rozpowszechniany w grudniu 1987, a nr 13/14 w lutym 1988, w dniu 27.01.1988 bez wymaganego zezwolenia przywiózł z Warszawy i przenosił 162 egzemplarze publikacji bezdebitowych, a nadto w swoim mieszkaniu przechowywał w celu rozpowszechniania 26 egzemplarzy takich publikacji, w dniu 1.02.1988 uczestniczył w nielegalnym zebraniu aktywu tego związku mającym na celu przygotowanie akcji protestacyjnej w Słupsku w związku z podwyżką cen". IPN Gd 337/7
Akta sprawy o wykroczenie Akta sprawy o wykroczenie przeciwko działaczowi opozycji ze Słupska oskarżonemu o działalność w nielegalnym związku p.n. "Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna Pomorza Środkowego NSZZ «Solidarność» Słupsk- Koszalin" oraz rozpowszechnianie wydawnictw i ulotek o treści antypaństwowej. 1.02.1988 Janusz Łaździn był uczestnikiem zebrania MKK Pomorza Środkowego NSZZ «Solidarność», które to zostało przerwane po interwencji SB. 11.02.1988 przesłuchany w charakterze świadka w sprawie. IPN Gd 012/139 (200/III)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Janusza Łaździna znajduje się charakterystyka ww. sporządzona 9.06.1988 przez Wydz. III WUSW w Słupsku. Od 1980 ww. pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym tego wydziału w związku z prowadzeniem działalności w NSZZ «Solidarność» jako przewodniczący Komisji Zakładowej w PZPS "Alka" w Słupsku. Od 1985 był współorganizatorem powołania tzw. «Regionalnej Komisji Koordynacyjnej», od 1987 członkiem kierownictwa «Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk». EASL 76679
Dokumentacja ewidencyjna Dwukrotne zastrzeżenie wyjazdów za granicę: Z-I-6/83 do KDL (Kraje Demokracji Ludowej) i KK (Kraje Kapitalistyczne) w okresie 05.01.1983- 05.01.1985 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku oraz Z-I-37/85 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie 10.05.1985-05.05.1987 wniesione przez Wydz. V WUSW w Słupsku na mocy art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy o paszportach zarejestrowane 14.03.1985 pod nr 9480. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.