Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Tyc
Miejsce urodzenia: Pułtusk
Data urodzenia: 04-06-1942
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOS 15.05.1976 przekwalifikowanej na SOR krypt. „Przywódca” z powodu społecznie szkodliwej działalności w KIK (Klub Inteligencji Katolickiej). Powodem zakończenia sprawy było zaniechanie działalności. Dalszą kontrolę ww. prowadzono w ramach KE krypt. "Przywódca". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1600/II, a następnie zniszczono 8.01.1990 w Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1600/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Akta dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. toruńskiego. A. Tyc występuje w »Planie realizacji internowania wytypowanych osób z województwa toruńskiego« sporządzonym przez Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO w Toruniu z 19.09.1982. Z ww., pełniącym funkcję wiceprezesa »Klubu Inteligencji Katolickiej« w Toruniu, aktywnym uczestnikiem prac MKS TZUO „Towimor” w Toruniu w charakterze eksperta, podejmującym w przeszłości starania o uwolnienie aresztowanych działaczy antysocjalistycznych, członkiem Komitetu Założycielskiego Komisji Porozumiewawczej Samorządów Pracowniczych przy Zarządzie Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność” 9.11.1981 planowano przeprowadzić rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą oraz objąć kontrolą operacyjną na terenie zakładu pracy przy pomocy TW „Mada” i TW „Merkury”. IPN By 466/1, 3 (156/83)
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982. W materiałach znajduje się decyzja Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 13.12. 1981 nr 27/81-Ug o internowaniu A. Tyca, I wiceprezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, członka NSZZ „Solidarność” przy toruńskiej placówce PAN. Ww. w trakcie rozmowy operacyjnej kategorycznie odmówił podpisania oświadczenia o lojalności twierdząc, że „godziłoby to w jego etykę moralną i sprzeciwia się takiej formie wymuszania”, a „internowanie traktuje jako przemoc fizyczną”. 27.02.1982 Komendant Wojewódzki MO w Toruniu wydał decyzję nr 27/81-Ug-100 o uchyleniu internowania. IPN By 082/1 t. 13 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 27/81-Ug wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu „kolportażu nielegalnej literatury”. Decyzją nr 27/81-Ug-100 z 27.02.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. ZK w Potulicach opuścił 27.02.1982. IPN By 97/135 (40/A/135)
Akta kontrolne dochodzenia Akta kontrolne dochodzenia w sprawie komentarzy pracowników naukowych Instytutu Matematyki PAN w Toruniu kierowanych w stronę funkcjonariuszy MO, którzy 3.01.1983 usuwali plakaty sygnowane przez NSZZ „Solidarność”. A. Tyc i inna osoba przeszukany w miejscu pracy i zatrzymany na 48 godzin przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu w związku z domniemaniem „najbardziej agresywnego zachowania”. Z powodu braku dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa 5.01.1983 postępowanie umorzono. Z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczną. IPN By 082/72 (125/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] A. Tyc, członek Prymasowskiej Rady Społecznej, kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Przywódca” z powodu aktywnej działalności w rozwiązanym »Klubie Inteligencji Katolickiej« w Toruniu. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 2497/II zniszczono 08.01.1990. Materiałów o sygn. 2497/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna innej osoby, pracownika naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, działaczki Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu utrzymującej kontakty z opozycją antysocjalistyczną. A. Tyc, były prezes „Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu” przechodzi w materiałach jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Przywódca”. Ww. w 1977 podpisał „List 59” skierowany do Sejmu PRL w sprawie przeprowadzonych wówczas zmian w konstytucji. Z powodu „aktywnego zaangażowania w działalność Duszpasterstwa Akademickiego o. Jezuitów w Toruniu” pozostawał w zainteresowaniu toruńskiej SB w okresie studiów na UMK. W wyniku działań SB w Toruniu ww. w 1967 nie został zatrudniony na UMK w charakterze asystenta, lecz podjął pracę w PAN w Warszawie. Z ww. przeprowadzono kilkakrotnie rozmowy operacyjne mające na celu „ostrzeżenie przed wykorzystaniem KIK do działalności sprzecznej ze statutem”. IPN By 0104/102 (mkf 1812/2)
Akta paszportowe A. Tyc 18.12.1975 otrzymał zastrzeżenie („Z”-I-55/EATo) na wyjazd za granicę do KK ("Krajów Kapitalistycznych") i KDL ("Krajów Demokracji Ludowej") na okres od 22.12.1975 do 9.09.1977 wniesione przez Wydz. IV KWMO w Toruniu z powodu „wrogiego stosunku do ustroju PRL, szkalowania stosunków panujących w ZSRR i krajach demokracji ludowej, szkodliwego działania na młodzież akademicką i pracowników naukowych”. Zastrzeżenie zostało przedłużone o 2 lata do 18.07.1979. Na polecenie Komendanta Wojewódzkiego ds. SB w Toruniu zastrzeżenie anulowano 06.09.1977. Ww. dwukrotnie odmówiono wyjazdu do RFN na konferencje naukowe w maju 1976 i 1977. 30.10.1980 akta paszportowe A. Tyca wypożyczył Wydz. IV KWMO w Toruniu. EAPP 14469
.