Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Sroka
Miejsce urodzenia: Rozalin
Data urodzenia: 09-04-1945
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została założona w związku z informacją dotyczącą strajku, który rozpoczął się 29.08.1980 na terenie KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju. Na czele protestujących stanął Komitet Strajkowy, który opracował szereg postulatów dotyczących spraw organizacyjnych zakładu, spraw socjalnych oraz postulat utworzenia wolnych związków zawodowych. Celem SOS było „ustalenie inspiratorów wydarzeń”, „kontrola operacyjna sytuacji w kopalni” oraz „informowanie czynników partyjnych i administracyjnych o bieżących wydarzeniach”. Strajk zakończono 03.09.1980 po podpisaniu przez Komisję Rządową porozumienia ze strajkującymi górnikami. Jan Sroka występuje w aktach sprawy, ponieważ wszedł w skład Komitetu Strajkowego, a 13.02.1981 został zastępcą przewodniczącego Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność”. SOS „Przerwa” zakończono 16.03.1981, a materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 37978/II. IPN Ka 036/1785 (37978/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] KE został założony na podstawie informacji operacyjnej dotyczącej ww., aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” na terenie KWK „Moszczenica”, który „nie ukrywa nieufności i wrogości wobec członków partii oraz krytykuje sojusz i współpracę polsko-radziecką”. Celem sprawy była „kontrola zachowania i działalności” ww., „ustalenie jego ewentualnych powiązań z KSS-KOR i innymi organizacjami”, a także „izolowanie ww. w działalności związkowej”. W związku z prowadzoną kontrolą, ww. wzywano na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. w dn. 28.04.1983 „na okoliczność podjęcia przez ww. ewentualnej próby organizowania lub uczestniczenia w nielegalnej działalności” w okresie 1 i 3 maja. KE „Przywódca” zakończono w dn. 27.09.1989 z uwagi na to, że NSZZ „Solidarność” „jest organizacją legalną i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami”. Akta IPN Ka 230/5595 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 036/2272 (38490/II), IPN Ka 0169/1503 j.1-2 (mf 38490/2), IPN Ka 230/5592 t. 1-2
Materiały ewidencyjne Internowany w dn. 22.12.1981, a w dn. 29.12.1981 tymczasowo aresztowany (do sprawy PgŚl-II-37/81) jako podejrzany o organizowanie strajku w KWK „Moszczenica”. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona w związku z informacją, dotyczącą strajku okupacyjnego, który miał miejsce w dniach 13-15.12.1981 na terenie KWK „Moszczenica”. Protestujący domagali się odwołania stanu wojennego, a także zwolnienia wszystkich aresztowanych i internowanych. Celem SOR „Rondo” było ustalenie osób biorących aktywny udział w organizowaniu i przebiegu strajku oraz motywów ich działania. Ww., który wszedł w skład Komitetu Strajkowego KWK „Moszczenica” w związku z prowadzoną sprawą został oskarżony z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym i tymczasowo aresztowany. Rozpracowanie zakończono 04.02.1983, materiały sprawy zarchiwizowano Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39844/II. IPN Ka 043/786 (39844/II)
Akta tymczasowo aresztowanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., który został osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z 29.12.1981, z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. Zwolniony 05.02.1982 na mocy decyzji Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Ka 34/183 t. 1-2
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo RSD-37/81 nadzorowane przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach (PgŚl-II-37/81), zostało wszczęte 29.12.1981. Ww., który został zatrzymany 18.12.1981, w związku z prowadzonym śledztwem, został przesłuchany, oskarżony o to, że w dniach 13-15.12.1981 w Jastrzębiu Zdroju będąc członkiem NSZZ „Solidarność” w zmilitaryzowanej KWK „Moszczenica” nie odstąpił od działalności związkowej organizując strajk okupacyjny na powierzchni kopalni, a następnie jako członek Komitetu Strajkowego kierował nim poprzez dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych osób uczestniczących w strajku i tymczasowo aresztowany. Śledztwo zostało zakończone 14.01.1982. W dn. 10.04.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9304/III. IPN Ka 029/689 (9304/III)
Akta sądowe W dn. 05.02.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 74/82), uznał ww. za winnego tego, że w okresie od 13-15.12.1981 w Jastrzębiu Zdroju, będąc zastępcą przewodniczącego ZKZ „Solidarność” przy zmilitaryzowanej KWK „Moszczenica”, nie odstąpił od udziału w działalności związkowej i podjął się czynności organizatorskich w strajku „albowiem zatwierdził listy osób zabezpieczających ruch kopalni i uczestniczył w przekazaniu dyrekcji postulatów załogi” tj. przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym i za to skazał na karę 1 roku i 3 mies. pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 4 lat oraz karę grzywny w wysokości 25 tys. zł. (utrzymana w mocy wyrokiem Sądu Najwyższego-Izba Wojskowa z 14.06.1982-RW.181/82). W dn. 29.07.1983 tenże Sąd na mocy amnestii z dn. 21.07.1983, darował ww. wymierzoną karę i wyznaczył okres próby do 31.12.1985. W dn. 30.06.1986 nastąpiło zatarcie skazania z mocy prawa. IPN Wr 101/6305-6306 (SoW 74/82)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa została założona w celu „ochrony kluczowego obiektu pozostającego w zainteresowaniu rządu” jakim była Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju. Jan Sroka występuje w aktach sprawy w związku z omówieniem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia „Przerwa” oraz Kwestionariusza Ewidencyjnego „Przywódca”, których był figurantem. IPN Ka 030/400 (672/IV)
Materiały ewidencyjne Ww. posiadał zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata (Z-I-558/BT), które zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej 27.02.1982 pod numerem KA-48659. Zastrzeżenie anulowano 30.11.1984. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 22.12.1981 do 28.12.1981. IPN Ka 175/711
Akta sądowe W dn. 22.05.1992 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie zaskarżone rewizją nadzwyczajną wyroki Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 05.02.1982 (sygn. akt SoW 71/82) i Sądu Najwyższego-Izba Wojskowa z dn. 14.06.1982 (Rw 181/82) zmienił w ten sposób, że uniewinnił Jana Srokę od popełnienia przypisywanych mu czynów. IPN Wr 101/6306
.