Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Strachosław
Data urodzenia: 19-04-1925
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUBP Lublin, a następnie Prokuraturę Wojskową Okręgu Lubelskiego w l. 1945-1946 przeciwko grupie osób należących do Narodowych Sił Zbrojnych, działających na terenie powiatu chełmskiego. Według ustaleń śledztwa, Józef Jabłoński w maju 1945 r. wstąpił do NSZ na placówce w Strachosławiu, gdzie posługiwał się pseudonimem "Brzoza". Był podejrzewany o udział w rozbrojeniu posterunku MO w Rakołupach, napad na milicjantów we wsi Pokrówka, udział w zabójstwie mieszkańców wsi Wierzchowiny oraz o nielegalne posiadanie broni. Zatrzymano go dnia 17.10.1945. W dniu 08.08.1946 skierowano akt oskarżenia do WSR w Lublinie. IPN Lu 06/463 WUSW Lublin (3736/III, przerejestrowano z Śl-4720).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z lat 1946-1947 w sprawie karnej przeciwko grupie osób należących do "nielegalnej organizacji pn. Narodowe Siły Zbrojne", działających na terenie powiatu Chełm pod dowództwem Eugeniusza Walewskiego "Zemsty". Józef Jabłoński został oskarżony o to, "że od m-ca maja 1945 r. do dnia 17 października brał czynny udział w tajnej organizacji pod nazwą Narodowe Siły Zbrojne, mającej na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, przebywając na placówce w Strachosławiu pod ps. >Brzoza<", tj. o przestępstwo z art. 1 Dekretu o Ochronie Państwa oraz o to, że "w połowie września 1945 r. w Rakołupach pow. Chełm, razem z innymi członkami bandy, dopuścił się gwałtownego zamachu na posterunek Milicji Obywatelskiej, zabierając 5 karabinów rosyjskich, że w m-cu lipcu 1945 r. we wsi Pokrówek pow. Chełm razem z innymi członkami bandy dopuścił się gwałtownego zamachu na przejeżdżających 30 milicjantów, rozbrajając ich i zabierając im broń", tj. o przestępstwo z art. 3 Dekretu, jak też o to, że "w dniu 6 czerwca 1945 r. we wsi Wierzchowiny, pow. Krasnystaw, razem z innymi członkami bandy, brał czynny udział w pozbawieniu życia 194 mieszkańców tejże wsi", tj. o czyn z art. 28 KKWP i art. 225 § 1 KK oraz o posiadanie karabinu "bez prawnego zezwolenia władz", tj. o czyn z art. 4 Dekretu o Ochronie Państwa. W dniu 03.04.1947 Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie uznał Józefa Jabłońskiego winnym części zarzucanych mu czynów i skazał go na 5 lat więzienia, darując karę w całości na podstawie ustawy o amnestii. Został jednocześnie uniewinniony od zarzutu udziału w zamachu na 30 milicjantów oraz udziału w zabójstwie mieszkańców wsi Wierzchowiny. Dnia 08.04.1947 Józefa Jabłońskiego zwolniono z więzienia. Dnia 14.10.1997 Sąd Wojewódzki w Lublinie unieważnił wyrok WSR w Lublinie z dnia 03.04.1947, uznając, że zarówno aresztowanie, jak i skazanie Józefa Jabłońskiego było związane z jego działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. IPN Lu 16/480 (Sr 797/46).
Józef Jabłoński figuruje pod poz. 2189 w "Księdze głównej więźniów śledczych" Więzienia na Zamku w Lublinie - przybył do więzienia dnia 07.11.1945 (taka data w dok.), zaś dnia 08.04.1947 został zwolniony. IPN Lu 3/20, poz. 2189.
Józef Jabłoński figuruje pod poz. 111 w "Księdze ewidencyjnej więźniów wojskowych" - oskarżony z art. 1 Dekretu o Ochronie Państwa, osadzony dnia 07.11.1945 (taka data w dok.) na podstawie nakazu Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie z dnia 05.12.1945; doprowadzony z [aresztu] WUBP w Lublinie. IPN Lu 3/23, poz. 111.
Sprawa obiektowa prowadzona w latach 1945-1956 przez PUBP/PU ds. BP w Chełmie, dotycząca oddziałów NSZ pod dowództwem Eugeniusza Walewskiego vel Walawskiego ps. "Zemsta" i Stefana Brzuszka vel Brzuska ps. "Boruta", działających na terenie powiatu Chełm. Józef Jabłoński występuje w aktach sprawy jako członek NSZ, który "m.in. brał udział w rozbrojeniu Posterunku MO w Rakołupach pow. Chełm". IPN Lu 08/44 (O-46).
Materiały administracyjne Wydziału III WUBP Lublin z 1947 r., zawierające wykazy, raporty i sprawozdania w sprawie osób ujawnionych w 1947 r. oraz wykazy i tablice statystyczne dotyczące członków podziemia zbrojnego - aresztowanych i zwolnionych na mocy ustawy o amnestii. Józef Jabłoński został wymieniony w wykazie więźniów śledczych zwolnionych na mocy amnestii - zatrzymany przez WUBP Lublin, zwolniony dnia 09.04.1947 (tak w dok.). IPN Lu 043/12 (4/47).
.