Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Chmielewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 31-10-1947
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany do SO krypt. "Ruch" w związku z aktywną działalnością w Zarządzie Regionu Elbląg NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono z powodu "likwidacji obiektu". Materiały złożono do archiwum pod sygn. IV-19. Materiałów o sygn. IV-19 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Tadeusz Chmielewski przewodniczący Zarządu Regionu Elbląg, członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", delegat z regionu elbląskiego na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku figuruje w >Wykazie osób zatrzymanych w czasie akcji w Grand Hotelu na które brak jest decyzji o internowaniu< sporządzonym 13.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 17, 19, 23 (IV-185)
Kwestionariusz Ewidencyjny[KE]/Sprawa Oper. Sprawdzenia[SOS]/Sprawa Oper. Rozpracowania[SOR] Ww. kontrolowany operacyjnie w ramach KE, następnie SOS krypt. "Szambelan" (nr rej. 4555). W dn. 28.03.1984 przerejestrowany do SOR krypt. "Poker" (nr rej. 6642) z zachowaniem nr 4555, sprawę prowadził Wydz. V KWMO/WUSW w Elblągu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dn. 11.11.1986 T. Chmielewski (nr rej. 4555) został zarejestrowany do SOR krypt. "Komisja" (nr rej. 10155) prowadzonej w okresie 03.11.1986-22.01.1990 przez Wydz. III WUSW w Elblągu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta internowanego Tadeusz Chmielewski internowany na mocy decyzji nr 539/81 w okresie 13.12.1981-23.12.1982, od 13.12.1981 do 05.01.1982 w Zakładzie Karnym w Wejherowie, od 05.01.1982 do 25.06.1982 w Zakładzie Karnym w Iławie, od 25.06.1982 do 07.07.1982 i od 29.09.1982 do 23.12.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, od 08.07.1982 do 03.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie, od 03.08.1982 do 29.09.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. IPN Ki 45/48 (IPN Kr 149/48,16/I/82); IPN Rz 52/560 t. 1-2; IPN Gd 587/1 (1/82)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Ww. figuruje w >Wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku< sporządzonym 31.12.1981 w Strzebielinku oraz w >Aktualnym wykazie osób internowanych w ZK Iława<, gdzie przebywał od 5.01.1982. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta śledcze Akta śledztwa wszczętego 05.03.1984 w sprawie "rozpowszechniania na terenie woj. elbląskiego różnego rodzaju druków, pism i ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". W materiałach znajduje się protokół oględzin przedmiotów zakwestionowanych podczas przeszukania mieszkania T. Chmielewskiego w dn. 6.03.1984 w Elblągu, w tym karty z pieczątką: ">Solidarność<. Zarząd Regionu. Przewodniczący Tadeusz Chmielewski". Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Elblągu z 13.04.1984 postępowanie przygotowawcze nr Ds.18/84 połączono z postępowaniem Ds.25/84 dot. sporządzania i kolportowania ulotek pt. "Haniebny proces w Elblągu" na terenie Kwidzyna i Elbląga. 20.09.1984 Prokuratura Wojewódzka w Elblągu umorzyła śledztwo wobec nie wykrycia sprawców przestępstwa. IPN Gd 011/158 t. 1-2 (III-243)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie rozpowszechniania ulotek na terenie woj. elbląskiego. 5.03.1984 prokurator wydał postanowienie o zarządzeniu przeszukania T. Chmielewskiego. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Elblągu z 13.04.1984 postępowanie wszczęte 4.04.1984 pod nr Ds.25/84 połączono z postępowaniem Ds.18/84, ponieważ dot. one tego samego przedmiotu, a mianowicie kolportażu ulotek pt. "Haniebny proces w Elblągu" na terenie Kwidzyna i Elbląga. 20.09.1984 Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowiła o umorzeniu śledztwa z powodu niewykrycia sprawców zdarzenia. IPN Gd 104/6
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdańsku. Zawiera meldunki operacyjne w sprawie wyborów do Sejmu w czerwcu 1989 oraz sylwetki kandydatów. T. Chmielewski występuje w materiałach jako przewodniczący Zarządu Regionu Elbląg. IPN Gd 467/7 (IPN 0236/410,2533/IV)
Akta paszportowe W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-I-1355/82 z 15.02.1982 wydane przez Wydz. V KWMO w Elblągu do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] bezterminowo, ponieważ ww. "jest podejrzany o prowadzenie działalności antypaństwowej" oraz "istnieje podejrzenie, że po wyjeździe za granicę odmówi powrotu do kraju. Może rozpowszechniać fałszywe informacje godzące w podstawowe interesy PRL" oraz postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-I-1603/84 do "wszystkich krajów świata [WKŚ] w okresie 30.03.1984-30.03.1986 wydane przez Wydz. V WUSW w Elblągu, ponieważ ww. "organizuje i kontynuuje nielegalną działalność związkową w kraju. Wym. jest fig. sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Poker" prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Elblągu". W aktach znajduje się informacja, że ww. pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. III i Wydz. V WUSW w Elblągu. IPN Gd 646/31330 (EAEL 31330)
Akta administracyjne Materiały dotyczące działalności NSZZ "Solidarność" w Elblągu. Korespondencja, struktura organizacyjna, komunikaty, oświadczenia i działania "Solidarności" Zarząd Regionu Elbląg. Sprawozdanie z działalności MKZ NSZZ "Solidarność" Region Elbląg. T. Chmielewski przechodzi w aktach jako przewodniczący Prezydium Zarządu Regionu w Elblągu. IPN Gd 07/50 t. 1, 5 (51/1, 51/5)
Akta administracyjne Materiały za lata 1981-1983 dotyczące wprowadzenia, łagodzenia i znoszenia rygorów stanu wojennego przygotowane dla Gabinetu Wiceministra MSW gen. Ciastonia. W materiałach znajduje się m.in. >Informacja dotycząca członków Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"< sporządzona 8.01.1982 przez Wydz. III Dep. V MSW, w której figuruje ww. jako internowany członek KK NSZZ "Solidarność", z którym przeprowadzono rozmowę. IPN 0649/15 (17/IX/228)
.