Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Wujec
Miejsce urodzenia: Podlesie
Data urodzenia: 01-01-1941
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa MSW dot. "sporządzenia i rozpowszechniania maszynopisu zawierającego fałszywe wiadomości dotyczące stosunków politycznych oraz społeczno-gospodarczych panujących w Polsce i innych krajach socjalistycznych" - prowadzonego od roku 1965 przeciwko Jackowi Kuroniowi i Karolowi Modzelewskiemu, podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 23 §1 MKK. IPN BU 0330/327 t. 5.
Henryk Wujec został zarejestrowany 29.12.1975 pod nr 14277 jako kandydat na tajnego współpracownika przez Wydz. III-A KS MO. 16.03.1977 zmieniono charakter jego rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Biały”. Był rozpracowywany z powodu "wspierania osób prowadzących wrogą działalność polityczną i represjonowanych za tę działalność oraz ich rodzin". Dnia 1.07.1978 sprawę przekazano do Wydziału III-2 KSMO. Materiały złożono w archiwum SUSW dnia 23.10.1989 pod nr II-10421 (2 tomy). Materiałów o sygn. II-10421 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w aktach śledztwa nr S-39/76 - dotyczącego "udziału w nielegalnym zgromadzeniu" (KOR). To śledztwo było prowadzone przez Wydział Śledczy KS MO w latach 1976-1977. Dnia 10.11.1978 materiały złożono w archiwum KS MO pod nr III-2613. IPN BU 0141/7 (SUSW III-2613), mkf IPN BU 01326/92 (SUSW 3-2613).
Występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o nr rejestr. 16850 - prowadzonej przez Wydz. III KS MO w okresie od 23.02.1977 do 13.10.1977. Materiały o sygn. II-4902 zniszczono 18.12.1989 (prot. brak. nr EO-082/89). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Gracze" - dotyczącej Komitetu Samoobrony Społecznej - Komitetu Obrony Robotników (KSS-KOR). Sprawa ta była prowadzona przez MSW w Warszawie pod nr rejestr. 46460/1976 w latach 1976-1978. Sprawę krypt. "Gracze" zdjęto z ewidencji Wydz. I Biura "C" MSW dn. 31.07.1982. IPN BU 0204/1405 t. 1 (50966/II).
Występuje w aktach śledczych o nr S-26/78 jako „Podejrzany o działalność w związku mającym na celu przestępstwo” (KSS KOR). To śledztwo było prowadzone przez Wydział Śledczy KS MO w okresie od 14.12.1979 do lutego 1982. Henryk Wujec został aresztowany 14.12.1979, a zwolniony 19.12.1979. Ponownie aresztowany 30.08.1980, zwolniony 1.09.1980. IPN 0331/539 (3342/III), mkf IPN 01326/435 (F-3342/3).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim "Skrytka" (nr rejestr. 42869/1979), która była prowadzona w latach 1979-80 przez Wydział III "A" KW MO w Katowicach (oraz przez "Grupę Operacyjną" w Chorzowie). Sprawa ta dotyczyła operacyjnej kontroli pracownika Bazy Sprzętu Transportowego Kombinatu Budowlanego w Chorzowie, podejrzanego o kolportaż wydawnictw bezdebitowych oraz o współpracę z członkami KSS KOR, w tym przede wszystkim z Henrykiem Wujcem. IPN Ka 036/1679 (37854/II).
Występuje w aktach operacyjnych Sprawy Obiektowej kryptonim "Oaza" - dotyczącej Klubu Inteligencji Katolickiej, a prowadzonej przez MSW w latach 1965-79. IPN BU 0712/31 (LVII/C/48).
Henryk Wujec został internowany 13.12.1981 na wniosek Wydz. III-2 KS MO. Osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, później został przeniesiony do tzw. Ośrodka Odosobnienia w Białołęce. Powód internowania: "prowadził wrogą działalność w ramach KOR". Dnia 3.09.1982 uchylono mu internowanie i został tymczasowo aresztowany na wniosek Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Figuruje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN BU 448/533, IPN Po 161/1, poz.9358.
Henryk Wujec figuruje w aktach kilku innych spraw śledczych dotyczących KSS KOR - między innymi w aktach sprawy śledczej (II Ds. 115/77) prowadzonej przez Biuro Śledcze MSW w okresie od 19.07.1977 do 23.09.1983 - był wówczas jedną z osób "podejrzanych". Dnia 3.09.1982 został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Dnia 27.09.1983 Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie sporządziła akt oskarżenia przeciwko J. Kuroniowi, A. Michnikowi, H. Wujcowi i Z. Romaszewskiemu - oskarżając ich o działania „w celu obalenia przemocą ustroju i osłabienia mocy obronnej PRL” (znak akt: V Pn.śl1/81). Akta sądowe (sygn. So. 403/83) dot. sprawy "wejścia w porozumienia obywateli polskich z wrogimi organizacjami w celu działania na szkodę politycznych interesów PRL oraz rozpowszechniania drukiem fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważna szkodę interesom politycznym PRL". Dnia 11.08.1984 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego umorzył to postępowanie na mocy amnestii. IPN BU 941/337-383.
Został osadzony w areszcie śledczym 3.09.1982 w związku z oskarżeniem przez prokuraturę wojskową o „działania w celu obalenia przemocą ustroju i osłabienia mocy obronnej PRL”. Zwolniony z tego aresztu 13.08.1984. IPN BU 483/93.
Występuje w aktach sądowych sprawy dot. oskarżenia o „działania w celu obalenia przemocą ustroju i osłabienia mocy obronnej PRL”. Dnia 11.08.1984 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego umorzył postępowanie w tej sprawie na mocy amnestii. IPN BU 941/337-384 (So 403/83).
Występuje w aktach operacyjnych MSW dot. rozpracowania Zarządu NSZZ >Solidarność< Regionu "Mazowsze" jako"Członek Prezydium Zarządu NSZZ >Solidarność< Reg. Mazowsze". Dnia 17.04.1984 te materiały zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum Biura "C" MSW (sygn. 52544/II). Materiałów o sygn. MSW 52544/II oraz mkf 9964/2 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w materiałach operacyjnych MSW z roku 1985 - w tomie 59 akt Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Watra" - dotyczącej Jacka Kuronia. IPN BU 0204/1417 t. 59 (50986/II).
Występuje w aktach śledczych sprawy nr S-40/86 - prowadzonej przez Wydział Śledczy SUSW w latach 1986-1987: "20.04.86 r. Wydz. Śledczy SUSW wszczął postęp. p-ko drugostr. wym. [H.Wujcowi] w sprawie nieleg. związku pn. >Regionalny Komitet Wykonawczy< stanowiący agendę tzw. >Tymczasowj Komisji Koordynacyjnej<, którego ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a także kierownictwa RKW podejmującego działąnia w celu wywołania niepokoju publicznego". Dnia 12.09.1986 Sąd Najwyższy umorzył to postępowanie. W związku z tym śledztwem Henryk Wujec był aresztowany. Akta złożono w archiwum SUSW pod nr III-3293. IPN BU 01205/196 (SUSW III-3293).
Figuruje w materiałach ewidencyjnych SUSW w Warszawie jako zatrzymany „prewencyjnie” w dniu 29.04.1988 o godz. 20.35. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Występuje w aktach sprawy o wykroczenie, nr RSoW-87/88 z roku 1988: został obwiniony o to, że "26.04.1988 w Warszawie przenosił bez wymaganego zezwolenia nielegalne wydawnictwa" w postaci książek i broszur. Dnia 22.06.1988 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy W-wa Mokotów orzekło wobec Henryka Wujca grzywnę 50 tys. zł oraz karę dodatkową – przepadek rzeczy. Jednak Kolegium ds. Wykroczeń II instancji orzeczeniem z 20.08.1988 uchyliło orzeczenie Kolegium I inst. z 22.06.1988 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia I instancji. Kolegium ds. Wykroczeń II instancji orzeczeniem z 25.06.1989 umorzyło postępowanie. IPN BU 01326/763.
W materiałach ewidencyjnych Wydz. III KS MO, a następnie SUSW, figurują dotyczące H. Wujca różne zastrzeżenia wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata: od dnia 12.04.1976 do 24.04.1989 (nr 10277/Z/76). To zastrzeżenie wyjazdów odwołano 10.01.1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseud. „Adam” - prowadzonej przez Wydz. III WUSW Piotrków Trybunalski w latach 1980-1985, nr rejestr. 4964 - znajdują się doniesienia dot. Henryka Wujca. IPN Ld 0031/77 (1121/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseud. „Nowak” - prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW Łódź w latach 1987-1989, nr rejestr. 54530 - znajdują się doniesienia dot. Henryka Wujca. IPN Ld 0040/2325 t. 2 (46810/I).