Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Leszek
Nazwisko: Jachman
Miejsce urodzenia: ŁÓDŹ
Data urodzenia: 07-07-1955
Imię ojca: Leszek
Imię matki: Daniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Daltonista”, nr rej. 25330, prowadzona w okresie 28.04.1980 - 29.11.1983 przez Wydział III KW MO/WUSW w Lublinie w celu inwigilacji Włodzimierza Jachmana, studenta Akademii Rolniczej w Lublinie, podejrzewanego przez SB o przynależność do „nielegalnej organizacji”, udział w spotkaniach z członkami „grup antysocjalistycznych” i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Sprawa została zakończona 29.11.1983 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały zdjęto z ewidencji 30.12.1983 i złożono w archiwum pod sygn. 10265/II, wykonano mikrofilm, a nast. zniszczono za protokołem brakowania nr 127/89 z 20.10.1989. Materiały o sygn. 10265/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Administrator”, nr rej. 25426, prowadzona w okresie 28.05.1980 - 18.05.1984 przez Wydział III KW MO/WUSW w Lublinie w celu inwigilacji Adama Pęzioła (w roku 1980 studenta UMCS w Lublinie) ze względu na wspieranie przez niego „osób prowadzących wrogą działalność polityczną”, m.in. poprzez współtworzenie Lubelskiego Komitetu na rzecz Obrony Jana Kozłowskiego. Włodzimierz Jachman był jednym z założycieli komitetu i sygnatariuszem oficjalnego oświadczenia o jego powołaniu wydanego 22.05.1980. IPN Lu 0229/797 (10342/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne zawierające informacje problemowe Inspektoratu Kierownictwa SB KW MO w Lublinie z roku 1980. W informacji z 23.05.1980 odnotowano „powołanie komitetu w sprawie uwolnienia Jana Kozłowskiego”, współpracownika KSS „KOR” w środowisku wiejskim, współredaktora pisma niezależnego ruchu chłopskiego „Placówka”. W składzie komitetu znalazł się Włodzimierz Jachman, student IV roku weterynarii Akademii Rolniczej w Lublinie. IPN Lu 0135/24 (111/24).
Materiały administracyjne Departamentu III MSW zawierające informacje dotyczące środowisk twórczych oraz opozycyjnych w Polsce w roku 1980. Do „Informacji dot. negatywnych inicjatyw elementów antysocjalistycznych podejmowanych w związku z procesem Jana Kozłowskiego w Sandomierzu” z 30.05.1980, podpisanej przez dyrektora Departamentu III, dołączono m.in. oświadczenie KSS „KOR” z 27.05.1980, w którym wymieniono Włodzimierza Jachmana jako członka Lubelskiego Komitetu na rzecz Obrony Jana Kozłowskiego. IPN BU 0296/196 t. 6 (KS/4/862).
Materiały administracyjne Departamentu III MSW z roku 1980 zawierające m.in. informacje miesięczne na temat „stanu rozpoznania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego kraju”, przygotowywane wspólnie przez różne departamenty MSW. W sprawozdaniu za maj 1980 informowano o powstaniu Lubelskiego Komitetu na rzecz Obrony Jana Kozłowskiego, który utworzyli przedstawiciele równych środowisk. m.in. uczelni wyższych. Włodzimierz Jachman reprezentował w Komitecie studentów Akademii Rolniczej w Lublinie. IPN BU 0296/209 t. 2 (KS/4/1017).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Liga”, nr rej. 67401, prowadzona w okresie 06.11.1981 - 23.07.1982 przez Wydział IX Departamentu III MSW przeciwko Klubowi Służby Niepodległości, powołanemu do życia 27.09.1981 podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Włodzimierz Jachman był jednym z sygnatariuszy deklaracji założycielskiej. Wszedł również w skład komitetu założycielskiego KSN w Lublinie, przeciwko któremu Wydział III KW MO w Lublinie prowadził Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Klub” (materiałów sprawy nie odnaleziono). Akta sprawy o krypt. "Liga" zarchiwizowano pod sygn. 51469/II. IPN BU 0204/1616 (51469/II).
Materiały operacyjne Departamentu III MSW z lat 1980-1981 związane z przygotowaniami do wprowadzenia stanu wojennego. Włodzimierz Jachman widnieje w wykazie osób przewidzianych przez KW MO w Lublinie do internowania, przesłanym 14.11.1981 do Wydziału VIII Departamentu III MSW. Jako podstawę wskazano jego przynależność do Niezależnego Zrzeszenia Studentów i współorganizację strajków w Akademii Rolniczej w Lublinie, utrzymywanie kontaktów z „grupami antysocjalistycznymi, w tym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, kolportaż niezależnej literatury, autorstwo artykułów dla NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, w których „w sposób napastliwy atakuje politykę partii i rządu” oraz założenie Klubu Służby Niepodległości w Lublinie. IPN BU 01439/130 (2306/IV/1).
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Lublinie dot. osób internowanych z terenu woj. lubelskiego w latach 1981-1982. Wiesław Jachman został internowany na wniosek Wydziału III KW MO w Lublinie na podstawie decyzji nr 129/81 z 13.12.1981 komendanta wojewódzkiego MO, ponieważ „publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych”. Zwolniono go z internowania na mocy decyzji nr 17 komendanta wojewódzkiego MO z 08.02.1982. Materiały zdjęto z ewidencji 01.07.1983 i złożono w archiwum pod sygn. 10190/II. 22.08.1989 większość z nich (w tym tom zawierający dokumenty dot. W. Jachmana) została przekazana Wydziałowi Śledczemu WUSW w Lublinie i zniszczona za protokołem brakowania z 13.09.1989. W. Jachman figuruje również w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 020/638 t. 8 (10190/II). IPN BU 01152/35, IPN BU 1460/1, poz. 2668.
Akta osobowe internowanego Włodzimierza Jachmana, w okresie 13.12.1981 - 18.02.1982 osadzonego w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie. W. Jachman został internowany na podstawie decyzji nr 129/81 z 13.12.1981 komendanta wojewódzkiego MO w Lublinie, ponieważ „publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych”. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 17 komendanta wojewódzkiego MO w Lublinie z 18.02.1982. IPN Lu 77/40 (11/II/82).
Włodzimierz Jachman został zarejestrowany 18.12.1985 przez Grupę VI RUSW w Łasku pod nr. 6827 w kategorii „osoba zastrzeżona” (OZ). Brak możliwości ustalenia powodów zastrzeżenia. Wyrejestrowany na podstawie protokołu brakowania nr 015/90 poz. 95 z 30.01.1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Na karcie Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW widnieje zapis o bezterminowym zastrzeżeniu wyjazdów nr 139/82/EALD z dn. 05.03.1982 do wszystkich krajów świata (WKŚ). Karta z kartoteki Biura Paszportów MSW.
.